Błękitek mówiący wieloryb - spektakl w Jastrzębiej Górze

Błękitek mówiący wieloryb - spektakl w Jastrzębiej Górze

4 lipca, o godzinie 17:00 w Jastrzębiej Górze odbędzie się interaktywne show pt. Błękitek mówiący wieloryb.

Spek­takl Błę­ki­tek mówiący wie­lo­ryb jest abso­lutną nowo­ścią tech­no­lo­giczną. Łączy teatr, kino i udział publicz­no­ści w roz­woju akcji przed­sta­wie­nia. Show oparty jest na tech­no­lo­gii inte­rak­tyw­nej ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wej, pozwa­la­ją­cej widzowi "na żywo" roz­ma­wiać z posta­cią na ekra­nie. Robi to nie­sa­mo­wite wra­że­nie na uczest­ni­kach widowiska.

Spek­takl skie­ro­wany jest do mło­dego widza w prze­dziale wie­ko­wym 3-12 lat, ale ani­muje całą publicz­ność łącznie z doro­słymi. Przed­sta­wie­nie jest pełne humoru i nagłych zwro­tów akcji, zawiera ele­menty edu­ka­cyjne, trak­tuje o eko­lo­gii, ale naj­waż­niej­sza jest moż­li­wość poroz­ma­wia­nia na żywo z wie­lo­ry­bem. Cze­goś takiego jesz­cze nie było!

 

Bilety w cenie od 20 zł do 25 zł, do nabycia na www.biletyna.pl

 

Przejrzyj inne wydarzenia w Jastrzębiej Górze.

 

 

Miejsce

Komentarze

Najbliższe wydarzenia we Władysławowie

Miejscowość:
Władysławowo
(ok. 6km od Jastrzębiej Góry)
Miejsce imprezy:
Galeria Paleo
Miejscowość:
Cetniewo
(ok. 6km od Jastrzębiej Góry)
Miejsce imprezy:
COS-OPO Cetniewo
Miejscowość:
Władysławowo
(ok. 6km od Jastrzębiej Góry)
Miejsce imprezy:
Galeria Paleo

Zobacz również

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej