Regulamin obiektu

1.    Najmujący pokój Gość zobowiązany jest do okazania meldującemu (właścicielowi lub pracownikowi) przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający zameldowanie meldujący ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.

2.    W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko i składa podpis, pozostałe dane meldunkowe może wpisać samodzielnie z dowodu osobistego lub poprosić o to meldującego, który w tym celu Gość może zostawić w Recepcji.

3.    Rozpoczęcie pobytu w Pokojach Gościnnych jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa oraz dokonaniem płatności za pobyt. W przypadku wcześniejszego pobrania zadatku przez obiekt kwota pobranego zadatku zostaje zaliczona na poczet pobytu. Zadatek jest potwierdzeniem dokonanej rezerwacji i podlega zwrotowi w przypadku jej anulowania/odwołania w terminie najpóźniej do 45 dni przed dniem rozpoczęcia pobytu. Po upływie tego terminu zadatek nie jest zwracany.

4.    Pokój wynajmowany jest na doby.

5.    Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 w dniu wynajmu do godziny 11.00 dnia następnego.

6.    Jeżeli Gość nie określi czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

7.    Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić właścicielowi/pracownikowi do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie jest bezwzględnie wiążące. Przedłużenie pobytu jest możliwe wyłącznie w miarę posiadanych możliwości.

8.    Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 11.00 – zostanie naliczona pełna opłata za kolejną dobę wynajmu pokoju.

9.    Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.

10.  Osoby niezameldowane mogą przebywać w Pokojach Gościnnych w godz. od 8.00 do 22.00 za zgodę właściciela.

11.  Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest zabronione i może stanowić podstawę do naliczenia opłaty w wysokości obowiązującej ceny za nocleg osoby dorosłej.

12.  Przez cały czas pobytu na terenie należącym do Obiektu dzieci poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych. Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

13.  Na terenie całego obiektu, w tym - w pokojach, na klatce schodowej oraz holu zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie u. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) – w obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w obiekcie jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.100 złotych.

14.  W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

15.  W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług Obiektu mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.

16.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

17.  Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

18.  Zwierzęta są akceptowane wyłącznie za zgodą właściciela Obiektu. Mogą obowiązywać dodatkowe opłaty.

19.  Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien wszystkie cenne rzeczy umieścić w sejfie, zamknąć okna, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany, zamknąć drzwi i upewnić się, że są zamknięte na klucz. Gość bezwzględnie nie może pozostawiać klucza do pokoju w trakcie swojego pobytu w dowolnym miejscu w obiekcie, przekazywać go osobom trzecim oraz innym gościom.

20.  Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 100 zł.

21.  Odpowiedzialność Obiektu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do pokoju regulują przepisy k.c. Odpowiedzialność Obiektu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu.

22.  W pokoju zainstalowany jest sejf do przechowywania cennych rzeczy.

23.  Obiekt – Pokoje Gościnne nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jeżeli przedmioty te nie zostaną oddane do depozytu. Właściciel Obiektu ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu obiektu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

24.  Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

25.  Właściciel Obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pojazdy na parkingu oraz rzeczy w nich pozostawione.

26.  Obiekt – Pokoje Gościnne świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w właścicielowi obiektu, co umożliwi reakcję.

27.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji właściciel Obiektu przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

28.  W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, właściciel Obiektu może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań właściciela lub pracownika Obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Obiektu.

29.  Właściciel lub pracownik Obiektu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Obiekcie Pokoje Gościnne.

30.  Obiekt Pokoje Gościnne jest monitorowany w pomieszczeniach ogólnodostępnych.

Zapytaj o nocleg

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej