Regulamin obiektu

 • Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 16:00, a kończy się do godz.11:00.
 • Zameldowanie Gości odbywa się na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 • Życzenia Gości odnośnie zameldowania w innych godzinach czy przedłużenia pobytu w apartamencie, zostaną uwzględnione w miarę wolnych miejsc po wcześniejszym zgłoszeniu takiego życzenia.
 • W apartamencie nie może zamieszkiwać większa liczba Gości niż zgłoszona w rezerwacji, Gość nie może przekazać/podnająć pokoju innym osobom.
 • Osoby nie zameldowane w apartamencie mogą przebywać w pokojach w godzinach od 9:00 – 22:00.
 • W budynku Rezydencja Tatry obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 – 6:00.
 • Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe Gość nie może używać w pokojach otwartego ognia, grzałek oraz innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu (wyjątek: ładowarki, komputery, maszynki do golenia).
 • Zabronione jest wnoszenie i przechowywanie w apartamencie materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń.
 • W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 • Palić można na zewnątrz na balkonie.
 • Serdecznie zapraszamy bez zwierząt domowych.
 • Gość jest odpowiedzialny za przekazany mu zestaw kluczy i pilot do bramy garażowej, a w razie zgubienia lub uszkodzenia jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą lub zakupem.
 • Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i innych urządzeń apartamentu, powstałe z jego winy lub odwiedzających go osób. W przypadku wystąpienia szkody Gość powinien zawiadomić o niej niezwłocznie po jej stwierdzeniu.


Zapytaj o nocleg