Regulamin obiektu

REGULAMIN – APARTAMENTY USTECKIE

1.     Postanowienia ogólne

1.3.    Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu Apartamentów zamieszczonych na stronie apartamenty. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie Umowy Najmu Apartamentu z Klientem, na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku.

1.4.    W ramach umowy najmu, Apartamenty Bałtyckie zobowiązują się przygotować Apartament oraz go udostępnić Klientowi w zamian za ustalone wynagrodzenie.

2.     Odpowiedzialność

2.3.    Niniejszym informujemy, że choć nasza firma dokłada wszelkich starań by na bieżąco monitorować i aktualizować opis wyposażenia Apartamentów, jak również utrzymania ich standardu, nie może ponosić odpowiedzialności za zmiany, na które nie ma bezpośredniego wpływu i/lub kontroli. W szczególności na remonty, prace budowlane i wykończeniowe w sąsiedztwie Apartamentów, hałas oraz chwilowe braki w dostawie mediów. Ponadto nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy osobiste, samochód i jego zawartość oraz za urazy lub choroby Klienta podczas jego pobytu w Apartamencie.

3.     Rezerwacja

3.3.    Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu, Klient zobowiązuje się zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.

3.4.    Rezerwacji można dokonywać przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego. W takim przypadku, zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

3.5.    Aktualny katalog Apartamentów do krótkotrwałego, turystycznego wynajmu wraz z ich szczegółowym opisem znajduje się na stronie www.apartamentyusteckie.pl

3.6.    Rezerwacji Apartamentu Klient może dokonywać w następujący sposób:

3.6.1.                      drogą mailową, poprzez pocztę elektroniczną (adres e-mail: biuro@apartamentyusteckie.pl)

3.6.2.                      telefonicznie, pod numerem +48 501 476 209 lub +48 501 476 210

3.7.    Rezerwacja Apartamentu wymaga:

3.7.1.     Uiszczenia zadatku  w wysokości min. 30% wartości rezerwacji. Zadatek winien być uiszczony przelewem na konto bankowe firmy.

3.7.2.     Zadatek powinien być wpłacony w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia rezerwacji. Rezerwacja uzyskuje status „przyjętej” w momencie zaksięgowania wpłaty na ww. konto bankowe. Brak wpłaty oznacza odstąpienie od rezerwacji oraz automatyczne anulowanie rezerwacji.

3.7.3.     Klient jest zobowiązany zapłacić pozostałe 70% wartości rezerwacji gotówką  lub przelewem (okazując dowód wpłaty) najpóźniej w dniu rozpoczęcia pobytu w momencie odbioru kluczy do Apartamentu.

3.8.    Wpłacony zadatek jest bezzwrotny.

3.9.    W razie jakichkolwiek problemów z rezerwacją lub płatnością Klient powinien skontaktować się telefonicznie (+48 501 476 210) lub mailowo (biuro@apartamentyusteckie.pl) z Apartamenty Usteckie

3.10. Apartamenty Usteckie zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia osób, które podczas poprzednich pobytów rażąco naruszyły Regulamin.

3.11. Zdjęcia, wyposażenie i udogodnienia Apartamentów oraz podane na stronie internetowej ceny mają jedynie charakter informacyjny, poglądowy i reklamowy. Rzeczywisty stan Apartamentu oraz cena jego wynajmu podana zostaje w odpowiedzi na zadane zapytanie ofertowe mailowo lub telefonicznie.

4.     Zmiany w rezerwacji

4.3.    Wszelkie zmiany w rezerwacji dopuszczalne są wyłącznie za pośrednictwem pracowników Apartamenty Usteckie. Zmiany mogą dotyczyć liczby przyjeżdżających osób lub terminów pobytu. Klient informuje telefonicznie (+48 501 476 210) lub mailowo (biuro@apartamentyusteckie) Apartamenty Usteckie o zakresie zmian jakie chciałby wprowadzić. Apartamenty Usteckie zastrzega sobie prawo do odmowy dokonania zmian w warunkach Rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku odstąpienia od Rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian w warunkach Rezerwacji Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku. Niewykorzystanie rezerwacji bądź wcześniejszy wyjazd Klienta z Apartamentu, z przyczyn niezależnych od Apartamenty Usteckie, nie uprawnia go do żądania zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

5.     Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Apartamenty Usteckie

5.3.    Zmiana rezerwacji przez Apartamenty Usteckie jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Apartamenty Usteckie. Przez siłę wyższą rozumie się: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej w jakimkolwiek celu, strajki, wojny i zamieszki oraz pozbawienie przez dostawcę  prądu, gazu, energii grzewczej lub wody. Wówczas Apartamenty Usteckie mają obowiązek zaproponować Klientowi inny termin lub odstąpić od umowy, zwracając Klientowi wpłaconą opłatę rezerwacyjną (anulacja rezerwacji).

5.4.    W wyjątkowych sytuacjach (awarii w Apartamencie lub innego zdarzenia losowego) Apartamenty Usteckie zastrzegają sobie możliwość udostępnienia lokalu zamiennego o parametrach i powierzchni podobnej do zarezerwowanego Apartamentu, w tej samej lokalizacji. W wypadku braku zgody Klienta na Apartament zastępczy umowa ulega rozwiązaniu, a Apartamenty Usteckie mają obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

5.5.    Apartamenty Usteckie zastrzegają sobie prawo do odwołania bez podania powodu rezerwacji w ciągu 24 h od jej dokonania lub w przypadku stwierdzenia faktu wynajęcia lokalu na cel niezgodny z regulaminem (np. organizacja zabawy okolicznościowej). W przypadku anulowania rezerwacji Klient otrzyma zwrot wszystkich wpłaconych środków.

6.     Umowa najmu

6.3.    Umowa zawarta pomiędzy Apartamenty Usteckie obejmuje tylko i wyłącznie wynajem Apartamentu. Dojazd, wyżywienie oraz organizacja czasu pobytu leżą wyłącznie w gestii Klienta.7.     Zasady pobytu:

7.3.    Doba w Apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 10:00 w dniu wyjazdu.

7.4.    Klient zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie (+48 792 774 890) lub mailowo (biuro@apartamentyusteckie.pl) Apartamenty Usteckie o godzinie przyjazdu najpóźniej na jeden dzień przed datą przyjazdu w celu umówienia godziny odbioru kluczy. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie (+48 792 774 890) osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

7.5.    Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 501 476 210) wszelkich niezgodności lub usterek w ciągu godziny od otrzymania kluczy do apartamentu. Wszelkie zgłoszenia zostaną możliwie szybko usunięte przez pracowników Apartamenty Usteckie (max. w ciągu 24h od zgłoszenia). W przypadku terminowego usunięcia niezgodności oraz usterek, Klient nie ma prawa do roszczeń wynikających z tego tytułu.

7.6.    Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznie (+48 501 476 210) wszelkich usterek powstałych w trakcie pobytu w apartamencie. Wystąpienie usterki z winy Klienta wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty związanej z jej usunięciem, zgodnie z wyceną pracowników Apartamenty Usteckie.

7.7.    Zgubienie kluczy lub karty parkingowej wiąże się z naliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 100zł.

7.8.    Klient nie posiada prawa do przekazywania kluczy oraz udostępniania apartamentu osobom trzecim.

7.9.    Gość odpowiada za zabezpieczenie apartamentu w trakcie jego opuszczania (właściwe zamknięcie drzwi i okien).

7.10. Zabrania się wnoszenia i korzystania z jakichkolwiek urządzeń niestanowiących elementów wyposażenia, zasilanych energią elektryczną lub gazową i mogących stwarzać zagrożenie pożarowe, w szczególności: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.

7.11. W trakcie pobytu liczba osób przebywających w Apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanych w zgłoszeniu. W razie naruszenia tego punktu Apartamenty Usteckie ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

7.12. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej (od godziny 22:00 do godziny 06:00). W razie uzasadnionej skargi skierowanej do Apartamenty Usteckie, osoba reprezentująca Apartamenty Usteckie ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

7.13. Godzina wyjazdu i zwrot kluczy ustalane jest z osobą reprezentującą Apartamenty Usteckie. Wymeldowania można dokonać w godzinach 08:00-10:00 bez dodatkowych opłat. Aby ustalić godzinę wyjazdu i zwrotu kluczy należy skontaktować się telefonicznie (+48 792 774 890) dzień przed planowanym wyjazdem. W przypadku wyjazdu przed godziną 8:00 klient wyraża zgodę na jednostronny odbiór apartamentu przez osobę reprezentującą Apartamenty Usteckie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek usterek, zniszczeń lub ubytków powstałych z winy Klienta, Klient zobowiązuje się do wyrównania wszelkich strat w terminie nieprzekraczającym 7 dni roboczych, po uprzednim otrzymaniu od Apartamentów Usteckich protokołu zdawczo-odbiorczego na wskazany w rezerwacji adres e-mail, z wyszczególnionymi pozycjami oraz ich kosztem.

7.14. Klient pozostawia Apartament w stanie nie pogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał oraz pozostawia naczynia i urządzenia kuchenne w czystości. Jeżeli doszło do zniszczeń Klient obowiązany jest przywrócić stan poprzedni lub wypłacić odszkodowanie – według wyboru Apartamenty Usteckie.

7.15. Obiekt ma prawo do ustalenia kaucji za pobyt w wysokości do 3000,00 zł.

7.16. Obiekt nie wyraża zgody na organizowanie pobytów rozrywkowych (urodzin, wieczorów kawalerskich, wieczorów panieńskich, „domówek” itp.) bez uprzedniego otrzymania zgody obiektu. Zachowuje również prawo do pobrania kaucji w wysokości do 3000,00zł na poczet ewentualnych szkód/zniszczeń. Opłata ta uiszczana jest w momencie odbioru kluczy do apartamentu oraz rozliczana jest na koniec pobytu po uprzednim odbiorze apartamentu od Klienta.

8.     Palenie

8.3.    W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. Jest ono możliwe jedynie na balkonie.

9.     Zwierzęta domowe

9.3.    W Apartamentach akceptujemy tylko psy do 15kg.

9.4.    Pobyt psa w Apartamentach jest możliwy tylko i wyłącznie po wcześniejszym jego zgłoszeniu i uiszczeniu opłaty dodatkowej zgodnej z aktualnym cennikiem/ofertą.

9.5.    Klient zobowiązuje się tym samym do niepozostawiania psa w Apartamencie bez opieki oraz pilnowanie aby nie wchodził na łóżka, fotele, meble czy krzesła.

9.6.    Należy dbać o czystość w trakcie pobytu tj. regularnie odkurzać i zamiatać po psie wszelką sierść czy piasek.

9.7.    Przed wejściem do budynku Apartamentu pies musi mieć wytarte łapy i zostać otrzepany tak aby nie nabrudzić w środku.

9.8.    Kompanie psa pod prysznicem/w wannie jest zabronione.

10. Płatności i ceny

10.3. Wszystkie ceny usług świadczonych przez Apartamenty Usteckie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich.

10.4. Opłata uiszczana przez Klienta zawiera opłaty za media (woda, prąd, ogrzewanie, Internet, telewizja kablowa).

10.5. W przypadku chęci otrzymania Faktury VAT za pobyt konieczne jest podanie dokładnych danych przy dokonywaniu rezerwacji lub pracownikowi Apartamenty Usteckie w trakcie procesu zameldowania w apartamencie.

11. Dane osobowe

11.3. Apartamenty Usteckie informuje, że przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie dla celów realizacji zobowiązań umownych. Dane nie będą przekazywane ani udostępniane osobom trzecim. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi w Polsce regulacjami prawnymi, tj. ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

12. Reklamacje

12.3. Klient ma prawo do reklamacji usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

12.4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej pisemne zgłoszenie na adres Apartamenty Usteckie Jan Jurgiewicz, ul. Dębowa 50, 76-200 Słupsk lub na adres e-mail: biuro@apartamentyusteckie.pl.

12.5. Prawidłowo zgłoszone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.

12.6. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie przesłana Klientowi na wskazany przez niego adres pocztowy.

13. Polityka Prywatności

13.3. Administratorem Państwa danych osobowych jest Apartamenty Usteckie Jan Jurgiewicz. z siedzibą w Słupsku, ul. Dębowa 50, 76-200 Słupsk (dalej Administrator). W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych z Administratorem można się skontaktować przy pomocy adresu biuro@apartamentyusteckie.pl lub pod numerem +48 501 476 210

13.4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu:

13.4.1.                  zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem, w tym rozpatrywania ewentualnych reklamacji,

13.4.2.                  w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności informacje o informacje o promocjach, usługach, konkursach, eventach a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.

13.5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

13.5.1.                  niezbędność ich przetwarzania w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

13.5.2.                  prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze Państwa korespondencji oraz na realizacji działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. f RODO).

13.6. Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres korzystania przez Państwa z tych usług. Po zaprzestaniu korzystania z usług, dane osobowe w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail będą przechowywane jeszcze przez okres 3 lat dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z tych usług.

13.7. Jeśli zażądają Państwo zaprzestania wysyłania treści marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trzech lat od otrzymania tego żądania. Wówczas Państwa dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z tą wysyłką.

13.8. Przysługuje Państwu prawo do:

13.8.1.                  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

13.8.2.                  wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,

13.8.3.                  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13.9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

13.10. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

14. Wybór prawa

14.3. Do realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy właściwe jest prawo polskie. W razie powstania sporu rozstrzygnięty on zostanie przez sąd właściwy dla siedziby Apartamenty Usteckie.


Zapytaj o nocleg

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej