Regulaminy

Zanim zaczniesz korzystać z serwisu, zapoznaj się z naszymi regulaminami.

Regulamin serwisu

aktualizacja: 06-05-2021 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SERWISU WWW.NOCOWANIE.PL

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Warunki korzystania z Nocowanie.pl
3.1 Ogólne warunki korzystania z Nocowanie.pl
3.2 Zasady uczestnictwa Użytkowników 

3.3 Wiadomości wewnętrzne
4. Zasady korzystania z Ofert
4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert
4.2 Opłaty
4.3 Sesja fotograficzna
4.4 Tłumaczenie
4.5 Sprawdzony obiekt
4.6 Usługa strony WWW
4.7 Punkty pozycjonujące
4.8 Panel ocen
4.9 Usługa powiadomień sms
4.10 Dodatkowa kategoria lub miasto
4.11. Aplikacja mobilna
5. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych
6. Odpowiedzialność stron
6.1 Odpowiedzialność Administratora
6.2 Postępowanie reklamacyjne
7. Postanowienia końcowe

Załącznik: Polityka prywatności

 

 

1. Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących i dokonywanie ocen Użytkowników i Lokali.

2. Administrator umożliwia Użytkownikom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.

3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.

4. Dokonanie aktywacji w systemie umieszczania informacji handlowych, działającym w ramach serwisu internetowego www.nocowanie.pl równoznaczne jest z akceptacją poniższego Regulaminu, który określa zasady korzystania z Serwisu, o czym Użytkownicy zostają poinformowani przed potwierdzeniem aktywacji usługi:
a. za pomocą odpowiedniego pola w formularzu aktywacyjnym lub
b. za pomocą wiadomości email z załączonym regulaminem w wersji elektronicznej lub
c. podpisując Regulamin dostarczony w wersji papierowej.

 

2. Definicje

 

1. Administrator – NOCOWANIE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000343165, adres mailowy: bok@nocowanie.pl, numer telefonu: (81) 441-83-36.

2. Nocowanie.pl / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie nocowanie.pl, prowadzony przez Administratora.

3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Regulaminie.

4. Aktywny Użytkownik – Użytkownik, którego prawidłowość danych została zweryfikowana przez Administratora i który dokonał pełnej aktywacji Konta i opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.

5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała uproszczonej rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Lokal – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie Nocowanie.pl

7. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Administratora.

9. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem Lokalu zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

10. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

11. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

12. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

13. Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika lub Gościa ogłoszenie dotyczące oferowanych lub poszukiwanych usług, sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży), zamiany, pracy, itd., z wyłączeniem Ofert, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 

3. Warunki korzystania z Nocowanie.pl

 

3.1 Ogólne warunki korzystania z Nocowanie.pl

1. Warunkiem technicznym korzystania z Nocowanie.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.

2. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania treści zgodnych z obowiązującym w Polsce prawem. Użytkownik i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez nich treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

3. Materiały zamieszczone przez Nocowanie.pl, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe, zdjęcia oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Nocowanie.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest dozwolone korzystanie z zasobów Nocowanie.pl w sposób inny niż przewidziano w niniejszym Regulaminie.

4. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego treści, w tym zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Nocowanie.pl w prowadzonych przez Nocowanie.pl serwisach internetowych, jak również w serwisach prowadzonych przez spółki należące do grupy kapitałowej Wirtualnej Polski, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Nocowanie.pl do wykorzystywania umieszczonych, w ramach Serwisu oraz Usługi Strony WWW, utworów. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za działania leżące po stronie Użytkowników, w szczególności za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści.

6. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług, w tym do usunięcia Oferty lub zmiany treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w Serwisie w przypadku, gdy:
- treść zawiera sformułowania wulgarne, obraźliwe, obelżywe,
- treść jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
- treść została dodana przez właściciela Lokalu lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
- treść zawiera odnośniki do innych stron,
- treść zawiera adresy email,
- treść narusza interesy Serwisu,
- treść narusza dobre imię Serwisu,
- treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
- treść jest podpisana ciągiem przypadkowych znaków,
- treść wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,
- ocena zamieszczona przez Gościa jest, w całości bądź w części, nie związana merytorycznie z oceną Lokalu lub Oferty.

8. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie treści, oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona treść, ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.

9. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona treść, ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

10. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
2) Dane kontaktowe uprawnionego;
3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

11. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 10 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

12. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 10-11, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.

13. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 10-11, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

14. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.

15. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.

16. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje treść lub ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej treści/oceny.

17. W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 14, Serwis usuwa zakwestionowaną treść/ocenę z bazy.

 

3.2 Zasady uczestnictwa

1. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie z naruszeniem postanowień pkt. 1.

3. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Aktywnych Użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji w Serwisie, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Nocowanie.pl i opłacili Abonament. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta może pozostać w serwisie, przy czym będzie to Oferta nieaktywna.

4. Warunkiem publikacji Ofert w ramach Nocowanie.pl jest utworzenie Konta w drodze rejestracji pełnej. Rejestracja pełna polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Użytkownika zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego. Użytkownik, który dokonał Rejestracji pełnej, ale nie dokonał pełnej aktywacji Konta, może korzystać z Serwisu, jednak nie ma dostępu do funkcjonalności związanych z publikacją Ofert. Użytkownik w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług świadczonych przez Serwis, w szczególności publikacji Ofert musi dokonać Rejestracji pełnej i pełnej aktywacji Konta na zasadach określonych w Regulaminie i przejść proces weryfikacji prawidłowości danych Użytkownika przez Serwis. Ze względu na politykę Nocowanie.pl dotyczącą oferowania usług o możliwie wysokiej wiarygodności, warunkiem dokonania aktywacji jest przedłożenie do wglądu serwisowi Nocowanie.pl dokumentów potwierdzających tożsamość osoby dokonującej rejestracji lub fakt prowadzenia przez nią działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu. Użytkownik powinien przedłożyć do wglądu rachunek za media, np. prąd, wodę, gaz z widocznym adresem zarejestrowanego obiektu, na które zostały wystawione, lub akt własności, lub prawo do zarządzania obiektem, czyli potwierdzenie dzierżawy lub wynajmu. Jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika fakt prowadzenia działalności pod adresem Lokalu, Serwis może żądać przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo Użytkownika do danego Lokalu, np. aktu notarialnego, umowy najmu.

5. Rejestracja uproszczona opiera się na wypełnieniu formularza rejestracyjnego Gościa z danymi podstawowymi tj. adresem e-mail, hasłem, imieniem i nazwiskiem, zgodnie z wytycznymi elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego w ramach Nocowanie.pl. Gość, który dokonał rejestracji uproszczonej może korzystać z Serwisu w zakresie wynikającym z Regulaminu, ale nie może publikować Ofert.

6. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.

7. Z chwilą dokonania potwierdzenia rejestracji przez Użytkownika lub Gościa zawierana jest przez niego umowa z Administratorem dotycząca usług świadczonych w ramach Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.

8. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa powyżej, Użytkownik lub Gość będący Konsumentem może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować serwis Nocowanie.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie pisma z informacją dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

9. Użytkownik i Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Konta, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

10. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego hasłem uważa się za działania Użytkownika lub Gościa.

11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.

12. Konta są niezbywalne, z zastrzeżeniem sytuacji zbycia przedsiębiorstwa, co musi zostać wykazane stosownymi dokumentami.

13. Korzystanie z usług Serwisu jest dobrowolne. Świadczenie Usług w ramach Serwisu ma charakter bezterminowy, jednakże każda ze Stron może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowane oświadczenie na adres e-mail: bok@nocowanie.pl .

14. Użytkownik i Gość przyjmują do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez Internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego. Jakakolwiek odpowiedzialność Administratora z tego tytułu zostaje wyłączona, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to Użytkowników będących Konsumentami.

15. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem, Administrator może zawiesić jego Konto.

 

3.3. Wiadomości wewnętrzne

1. Administrator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez panel administracyjny do korespondencji prowadzonej przez Użytkowników z Gośćmi w ramach podanego przez Użytkownika adresu e-mail (Wiadomości wewnętrzne). Warunkiem korzystania z Wiadomości wewnętrznych jest dokonanie przez Użytkownika pełnej aktywacji Konta.

2. Każde zapytanie wysyłane przez Gościa poprzez Serwis jest przetwarzane przez Serwis i rejestrowane w bazie Serwisu. W takim przypadku Użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowym zapytaniu ze strony Gościa z linkiem do panelu administracyjnego, gdzie za pomocą odpowiednich formularzy może udzielić odpowiedzi. Na tym etapie Użytkownik nie otrzymuje numeru telefonu i adresu e-mail Gościa. Użytkownik może udzielić odpowiedzi na zapytanie przez Wiadomości wewnętrzne poprzez napisanie wiadomości ręcznie bądź za pomocą przygotowanych przez Serwis szablonów odpowiedzi (np.  automatyczna odpowiedź o braku dostępności). Zabrania się umieszczenia przez Użytkowników w odpowiedziach wszelkich linków do zewnętrznych stron internetowych Użytkownika (z wyłączeniem stron będących w subdomenie Serwisu) oraz adresów email. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Serwis zastrzega sobie prawo do ingerencji w korespondencję prowadzoną przez Użytkownika z Gościem.

3. W ramach odpowiedzi udzielanej za pomocą Wiadomości wewnętrznych Użytkownik ma możliwość pobrania od Gościa zadatku/zaliczki na rezerwację. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić szczególny szablon, jakim jest szablon pobrania zaliczki. W wiadomości tej są widoczne pola:
- kwota za pobyt (wpisywana przez Użytkownika ręcznie na podstawie kontekstu zapytania)
- zaliczka/zadatek za pobyt (wpisywana ręcznie)
- czas na dokonanie wpłaty zaliczki/zadatku (pole wyboru) przelewem.

4. Po wysłaniu przez Użytkownika odpowiedzi za pomocą szablonu pobrania zaliczki, Gość otrzyma w swoim panelu administracyjnym komunikat odnośnie płatności zadatku/zaliczki na poczet rezerwacji. Po kliknięciu na przycisk „Opłać rezerwację” Gość zostanie przekierowany na stronę z wyborem formy płatności, tj. przelewu tradycyjnego lub przelewu elektronicznego. Płatność jest realizowana na rachunek bankowy Nocowanie.pl. W ramach Wiadomości wewnętrznych Użytkownik nie ma możliwości pobrania zadatku/zaliczki za pomocą innej formy płatności.

5. Wpłata zaliczki/zadatku Gościa następuje na rachunek bankowy Nocowanie.pl Sp. z o.o. Po odnotowaniu wpłaty zaliczki/zadatku Serwis:
- powiadamia Użytkownika i Gościa o dokonaniu wpłaty;
- blokuje odpowiedni termin w kalendarzu dostępności Lokalu;
- wystawia odpowiednie potwierdzenie rezerwacji/Voucher dla Gościa;
- przelewa kwotę zadatku/zaliczki na rachunek bankowy Użytkownika wskazany w szablonie pobrania zaliczki w terminie do 2 dni roboczych od uznania rachunku Nocowanie.pl Sp. z o.o. kwotą zadatku/zaliczki. Z tytułu pobrania zadatku/zaliczki Serwis może pobierać prowizję w wysokości wynikającej z aktualnego Cennika. Pozostała część opłaty za pobyt Gościa w Lokalu rozliczana jest przez Użytkownika i Gościa na miejscu bez udziału Serwisu.

 

4. Zasady korzystania z Ofert

 

4.1 Ogólne zasady korzystania z Ofert

1. W ramach umowy, Aktywny Użytkownik udostępnia w Serwisie za pomocą panelu administracyjnego Ofertę, będącą informację handlową obejmującą Dane:
a) nazwę własną Lokalu, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Lokalu, nr telefonu, cen, informacji o promocjach, standardzie oraz innych dodatkowych opisów nie związanych z nazwą, w szczególności wskazujących na położenie Lokalu;
b) opis główny Lokalu,
c) opis dodatkowy Lokalu w postaci ofert specjalnych (np. oferty na Sylwestra, Święta, etc),
d) do 100 zdjęć Lokalu,
e) dane teleadresowe Lokalu,
f) oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie,
g) cennik Lokalu,
h) profil właściciela Lokalu,
(łącznie: „Dane”).

2. Przedmiotem Oferty może być jeden Lokal. Użytkownik może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedną Ofertę, przy czym dla każdego z Lokali będących przedmiotem tych Ofert przypisany jest odrębny numer ID.

3. Dokonanie przez Użytkownika jakichkolwiek zmian Danych za pomocą panelu administracyjnego jest dopuszczalne i bezpłatne, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą prowadzić do zmiany Lokalu będącego przedmiotem Oferty pod danym ID.

4. Użytkownik nie może w ramach Nocowanie.pl zamieszczać zdjęć nie dotyczących przedmiotu Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.

5. W przypadku zgłoszonego przez osobę trzecią roszczenia dotyczącego treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik zwolni Nocowanie.pl i jego podwykonawców z odpowiedzialności wynikającej z takiego roszczenia oraz zapewni zwrot wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne i zwrot kosztów związanych ze świadczeniem tych usług) z tego tytułu.

6. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach danych:
a) skryptów, w szczególności Java Script, PHP, CGI
b) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu,
c) elementów graficznych, które ingerują w szablon strony i zmieniają jej standardowy układ,
d) odnośników do stron internetowych,
e) adresów email

f) formularzy kontaktowych,
g) numeru swojego rachunku bankowego.


7. Dopuszcza się zamieszczanie przez Użytkownika następujących tagów html:

 


4.2 Opłaty

1. Użytkownik może korzystać z usług serwisu Nocowanie.pl polegających na udostępnianiu Ofert w ramach umowy po dokonaniu pełnej rejestracji, weryfikacji danych i uprzednim opłaceniu Abonamentu w Serwisie Nocowanie.pl.

2. Ceny Abonamentu znajdują się na stronie w zakładce „Cennik”, widocznej po zarejestrowaniu się https://www.nocowanie.pl/oferta_cenowa_2.html. Ceny abonamentu wskazane w Cenniku dotyczą publikacji jednej Oferty w ramach Serwisu.

3. Abonament uprawnia do korzystania z usługi publikacji Oferty w Serwisie przez czas określony, wskazany w Cenniku. Publikacja Oferty Użytkownika dokonywana jest przez Serwis przez czas określony, tj. okres, na jaki został wykupiony Abonament. Upływ okresu, za który został opłacony Abonament skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Oferty w postaci usunięcia części danych teleadresowych.

4. W okresie promocyjnym określonym w Cenniku Użytkownik nie ma możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu. Zakres funkcjonalności wynika każdorazowo z treści zawartej umowy.

5. Płatności można dokonać za pośrednictwem banku bądź innego operatora płatności.

6. Dokonanie płatności stanowi usługę płatniczą w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, która polega na przyjmowaniu przez właściwy bank lub operatora płatności zapłat pieniężnych dokonywanych przez Użytkownika w celu zapłaty Abonamentu, które przekazywane są na rachunki Administratora. Powyższe podmioty udostępniają Użytkownikowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Użytkownika na rachunek bankowy Administratora. Administrator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.

7. Aktywny użytkownik zawierając umowę z firmą Nocowanie.pl sp. Z o.o. oraz wybierając określony abonament, oprócz płatności opisanych w pkt.6 ma możliwość wyrażenia zgody na płatności cykliczne. Kwota pieniężna odpowiadająca wysokości wartości opłaty za abonament (w zależności od tego na jaki abonament użytkownik zdecydował się) będzie pobierana przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej Aktywnego Użytkownika. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności kwartalnie, półrocznie bądź rocznie w zależności od tego jaki abonament Aktywny Użytkownik wybrał.

7a. Aktywny użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz firmy Nocowanie.pl Sp. z o.o.

7b. Zasady rezygnacji z płatności cyklicznych:
Aktywny użytkownik ma prawo zrezygnowania z opcji płatności cyklicznych. W celu rezygnacji wystarczy zaznaczyć w panelu administracyjnym swojego obiektu, zmianę formy płatności za abonament (zakładka w menu: Płatności i reklamy>>Ustawienia płatności).

8. W przypadku likwidacji Konta, rezygnacji z publikacji Oferty lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za niewykorzystany okres Abonamentu.


9. W ramach Abonamentu może zostać przyznany Użytkownikowi baner reklamowy z logo serwisu Nocowanie.pl. Baner można zamówić za pośrednictwem panelu administracyjnego nie później niż 2 miesiące przed końcem trwającego okresu rozliczeniowego. Baner staje się własnością Użytkownika z chwilą jego przekazania i od tego momentu Użytkownik może nim swobodnie dysponować. Serwis Nocowanie.pl może żądać usunięcia banera wywieszonego przy Lokalu w przypadku jego zniszczenia. W takiej sytuacji Serwis może (wedle uznania) przesłać Użytkownikowi nowy baner.

 

10. Nocowanie.pl wystawia Użytkownikom faktury za zakup Abonamentu, usług oraz punktów pozycjonujących na następujących zasadach:

a) faktury wystawiane są w formie elektronicznej i udostępnione bezpłatnie w panelu administracyjnym po zalogowaniu w zakładce Płatności i reklamy /"efaktury”;

b) w przypadku braku zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej, Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z faktur elektronicznych na rzecz faktur papierowych  dostarczanych Użytkownikowi drogą pocztową;

c) wyłączenia efaktury Użytkownik może dokonać samodzielnie poprzez panel administracyjny w opcji Ustawienia /Ustawienia powiadomień /Ustawienia panelu lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta;

d) wysyłka faktur papierowych jest usługą płatną; w przypadku wyboru przez Użytkownika faktur papierowych, Nocowanie.pl pobiera z konta Użytkownika 10 punktów pozycjonujących za każdą fakturę wysłaną drogą tradycyjną;

e)  w przypadku  braku środków na koncie Użytkownika pozwalających na pobranie opłaty za wysyłkę faktury papierowej, Użytkownikowi zostanie włączona efaktura oraz zostanie poinformowany drogą mailową o zmianie sposobu dostarczania faktur.

 

4.3 Sesja fotograficzna i Wirtualny Spacer

1. Warunkiem skorzystania z usługi sesji fotograficznej dotyczącej Oferty w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,
b) opłacenie Abonamentu za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) uiszczona cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem Abonamentu, który znajduje się na stronie https://www.nocowanie.pl/oferta_cenowa_2.html, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

2. Warunkiem skorzystania z usługi Wirtualnego Spaceru dotyczącej Oferty w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,
b) przedłużenie Abonamentu na pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) uiszczona cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem Abonamentu, który znajduje się na stronie https://www.nocowanie.pl/oferta_cenowa_2.html, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

3. Usługę w postaci sesji fotograficznej i Wirtualnego Spaceru należy zamawiać za pośrednictwem panelu administracyjnego Użytkownika nie później niż 2 miesiące przed upływem okresu rozliczeniowego. Sesja fotograficzna i Wirtualny Spacer obejmują jeden przyjazd fotografa i wykonanie:
- serii zdjęć, z których do Serwisu zostanie wybranych maksymalnie 15 sztuk (sesja fotograficzna), lub
- serii panoram Lokalu,  z których zostanie wybranych maksymalnie 7 sztuk i połączonych w wirtualny spacer (Wirtualny Spacer 360°).
Usługi sesja fotograficzna i Wirtualny Spacer wykonywane są według kolejności zgłoszeń Użytkowników.

4. Użytkownik może zamówić jedną z usług: sesję fotograficzną lub Wirtualny Spacer jeden raz w okresie rozliczeniowym. W przypadku nieskorzystania z sesji fotograficznej lub Wirtualnego Spaceru w danym okresie rozliczeniowym, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.

5. Wykonane w ramach sesji fotograficznej zdjęcia oraz Wirtualny Spacer są własnością Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika tylko w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi Administrator zarządza. Zdjęcia wykonane w ramach sesji fotograficznej mogą być również umieszczone na jednej stronie internetowej Użytkownika.

6. Nocowanie.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o pochodzeniu (znaku wodnego) na zdjęciach wykonanych w ramach sesji fotograficznej oraz na panoramie wykonanej w ramach usługi Wirtualny Spacer.

7. Zdjęcia z sesji fotograficznej oraz Wirtualny Spacer są publikowane w rozdzielczości dostosowanej do standardu Serwisu. Użytkownik może zamówić zdjęcia w wyższej rozdzielczości np. do celów publikacji w prasie, folderach reklamowych, według stawek zawartych w Cenniku.

8. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych sesji fotograficznych w danym roku abonamentowym według stawek zawartych w Cenniku.

9. Nocowanie.pl będąc właścicielem wykonanych podczas sesji fotograficznych zdjęć oraz Wirtualnego Spaceru, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji), we wszystkich prowadzonych serwisach internetowych oraz w serwisach należących do spółek z grupy kapitałowej Wirtualna Polska, w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu i na opakowaniach produktów lub usług), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie fotografii lub/i panoramy godzi się na łączenie tych utworów z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.

 

4.4 Tłumaczenie

1. Warunkiem skorzystania z usługi tłumaczenia Oferty na język angielski i niemiecki w ramach uiszczonego Abonamentu, jest spełnienie jednocześnie następujących warunków:
a) posiadanie statusu Aktywnego Użytkownika,
b) Abonament musi zostać opłacony przez Użytkownika za pełny rok rozliczeniowy (12 miesięcy);
c) Abonament opłacony przez Użytkownika nie może zawierać żadnych rabatów;
d) cena za Abonament musi być zgodna z aktualnym cennikiem usług, który znajduje się na stronie https://www.nocowanie.pl/oferta_cenowa_2.html, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

2. W przypadku spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 1, Użytkownikowi przysługuje prawo do jednorazowego tłumaczenia tekstu składającego się z liczby do 4 000 (czterech tysięcy) znaków w ramach uiszczonego Abonamentu.

3. Usługę w postaci tłumaczenia należy zamawiać za pośrednictwem panelu administracyjnego obiektu nie później niż 2 miesiące przed końcem okresu rozliczeniowego.

4. W przypadku nieskorzystania z usługi tłumaczenia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zniżki w Abonamencie.

5. Wykonane w ramach usługi tłumaczenia teksty stanowią własność Administratora, który wyraża zgodę na ich publikację w ramach Oferty Użytkownika wyłącznie w Serwisie oraz w pozostałych serwisach internetowych, którymi zarządza.

6. Nocowanie.pl zastrzega sobie prawo do umieszczenia informacji o autorze tłumaczenia (znaku wodnego) na tekście/pod tekstem tłumaczenia.

7. Użytkownik może zamówić dowolną ilość dodatkowych tłumaczeń według stawek zawartych w Cenniku.

8. Nocowanie.pl będąc właścicielem wykonanych tłumaczeń, ma prawo do wykorzystywania ich we wszelkiego rodzaju mediach (w tym mediach cyfrowych, elektronicznych, prasie i telewizji) w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (w tym w reklamie, promocji, marketingu), z wyłączeniem celów niezgodnych z prawem. Użytkownik wyrażając zgodę na wykonanie tłumaczeń godzi się na łączenie tych tłumaczeń z innymi materiałami, tekstem oraz grafiką, a także ich kadrowanie, zmiany i modyfikacje.

 

4.5 Sprawdzony obiekt

1. Lokal spełniający kryteria weryfikacyjne otrzymuje oznaczenie „sprawdzony obiekt”.

2. Kryteriami uznania za obiekt sprawdzony jest:
a) zweryfikowanie istnienia Lokalu przez wizytę pracownika Nocowanie.pl;
b) zamieszczenie w Ofercie nie mniej niż 5 autentycznych zdjęć Lokalu wykonanych w ramach sesji zdjęciowej o której mowa powyżej;
c) to, że Lokal ma aktywną opcję dodawania opinii i ich nie usuwa oraz ma widoczną co najmniej 1 opinię;
d) to, że Lokal jest zarejestrowany w serwisie Nocowanie.pl przynajmniej rok.

3. Oznaczenie „sprawdzony obiekt”, w formie odpowiedniego znaku graficznego, umieszczane jest w profilu Lokalu Użytkownika, gdy przynajmniej kryterium z lit. a) ust. 2 zostanie spełnione.

4. Spełnienie kryteriów z lit. b) – d) ust. 2 umożliwia zdobycie kolejnych poziomów weryfikacji. Spełnienie wszystkich kryteriów umożliwia uzyskanie pisemnego certyfikatu potwierdzającego status „sprawdzony obiekt”.

5. Użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia serwisu Nocowanie.pl o zmianach w Lokalu skutkujących niezgodnością oznaczeń „sprawdzony obiekt” ze stanem faktycznym.

6. W razie stwierdzenia niezgodności ze stanem faktycznym, oznaczenie „sprawdzony obiekt” może być usunięte bez uprzedniego powiadomienia o tym Użytkownika, z tym zastrzeżeniem, że postanowienie to nie dotyczy Konsumentów.

7. Nocowanie.pl, nadając oznaczenie „sprawdzony obiekt”, potwierdza jedynie i wyłącznie fakt odbycia wizyty w obiekcie lub wykonania fotografii, lub fakt aktywności opcji dodawania opinii i nieusuwania dodanych opinii, lub czasu rejestracji Lokalu w Serwisie na moment umieszczenia oznaczenia „sprawdzony obiekt”.

 

4.6 Usługa Strony WWW

1. W ramach usługi strony www Nocowanie.pl udostępnia Aktywnym Użytkownikom subdomenę w ramach „nocowanie.pl”, np. nazwalokalu.nocowanie.pl („Usługa Strony WWW”).

2. W celu aktywacji Konta w ramach Usługi Strony WWW Użytkownik powinien dokonać odpowiedniego wyboru w panelu administracyjnym Serwisu.

3. Po dokonaniu rejestracji, Dane w Usłudze Strony WWW ustalane są domyślnie na podstawie Danych umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.

4. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW jest możliwa za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 81 441 83 36, a także za pomocą panelu administracyjnego Usługi Strony WWW lub panelu administracyjnego Serwisu. Za pomocą panelu administracyjnego Użytkownik ma prawo dokonać:
a) zmiany logotypu,
b) zmiany zdjęć w nagłówku strony,
c) edycji treści Oferty głównej z zastrzeżeniem pkt. 4.1.

5. Pozostałe dane pobierane są automatycznie z Serwisu.

6. Modyfikacja Danych w Usłudze Strony WWW powoduje jednoczesną zmianę Danych w Serwisie.

7. W procesie aktywacji należy postępować zgodnie z wytycznymi.

8. Właścicielem Strony WWW jest Administrator i udostępnia ją tylko na potrzeby trwania Oferty Użytkownika w Serwisie. Udostępnienie subdomeny nie skutkuje przeniesieniem przez Administratora na rzecz Użytkownika praw z jej użytkowania, a jedynie ma na celu umożliwienie Użytkownikowi umieszczenia treści objętych Umową.

9. Jako właściciel Strony WWW, Administrator nie ogranicza sobie w żaden sposób możliwości publikacji w subdomenie wszelakich form reklamowych niezwiązanych z Użytkownikiem, w tym banerów reklamowych, linków tekstowych, artykułów sponsorowanych i innych form reklamowych standardowo przyjętych w Internecie.

10. W ramach uprawnienia Nocowanie.pl, o którym mowa w pkt. 9 Użytkownik zobowiązuje się udostępnić, na użytkowanej subdomenie, Serwisowi:
a) miejsca dla 10 dowolnych odnośników (linków) reklamowych,
b) boksu informacyjnego z logo Serwisu,
c) miejsca dla kodów reklamowych i statystyk z sieci reklamowych wskazanych przez Serwis.

11. Prawo korzystania z Usługi Strony WWW wygasa z chwilą upływu okresu Abonamentu lub utraty statusu Użytkownika w Serwisie.

12. Zabrania się podejmowania przez Użytkownika działań faktycznie lub potencjalnie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Usługi Strony WWW. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę Nocowanie.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek Serwisu lub dobre imię Nocowanie.pl.

13. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania prawa własności Administratora do użytych w Usłudze Strony WWW oraz Serwisie rozwiązań systemowych, zarządzających Usługą Strony WWW oraz Serwisem, a także wszelkich elementów związanych z szatą graficzną.

 

4.7 Punkty pozycjonujące

4.7.1. Informacje ogólne

1. Kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie, określana jest automatycznie i jednostronnie przez Administratora. Kolejność ta zależy od liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu dnia, zgodnie z postanowieniami pkt. 4.7.3.1. poniżej oraz ogólnej liczby zgromadzonych punktów pozycjonujących związanych z Ofertą danego Lokalu (ID)  Użytkownika.

2. Oferty są sortowane malejąco, według:
1) liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu dnia (Oferty z największą liczbą odejmowanych punktów są najwyżej na liście).
oraz
2) zgromadzonej liczby punktów pozycjonujących (Oferty z największą  liczbą punktów są najwyżej na liście).

3. W przypadku, gdy:
a) konkurencyjne Oferty posiadają taką samą liczbę punktów pozycjonujących, o kolejności, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie decyduje liczba punktów, która jest odejmowana w ciągu dnia (priorytet mają oferty z wyższą liczbą odejmowanych punktów pozycjonujących);
b) konkurencyjne Oferty posiadają taką samą liczbę punktów, która jest odejmowana w ciągu dnia, o kolejności, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie decyduje liczba punktów pozycjonujących, które posiada dana Oferta (priorytet mają oferty z wyższą liczbą punktów).

4. Użytkownik ma możliwość wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w serwisie Nocowanie.pl, poprzez:
1) ustawienie liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia zgodnie z pkt. 4.7.3.1. poniżej
oraz
2) zakup punktów pozycjonujących. Użytkownik ma możliwość jednorazowego zakupu określonej puli punktów, która będzie wykorzystywana przez Użytkownika w przyszłości w celu wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w serwisie Nocowanie.pl.

5. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia w panelu administracyjnym jaka liczba punktów pozycjonujących jest niezbędna w danej chwili dla uzyskania pozycji w serwisie Nocowanie.pl nie niższej niż określona przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż powyższa informacja jest jedynie szacunkowa, gdyż kolejność, w jakiej Lokale pojawiają się w serwisie Nocowanie.pl, ulega ciągłym zmianom.

6. Użytkownik ma możliwość korzystania w panelu administracyjnym z funkcji "Asystenta pozycjonowania", który ma na celu utrzymanie określonej przez Użytkownika pozycji Oferty w serwisie Nocowanie.pl poprzez odpowiednie dostosowanie liczby odejmowanych punktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż "Asystent pozycjonowania" dokonuje sprawdzenia pozycji Oferty Użytkownika w określonych przedziałach czasowych. W związku z tym pozycja Oferty Użytkownika może ulegać czasowym zmianom pomiędzy poszczególnymi procesami sprawdzenia.

7. Użytkownik nie będzie zgłaszał żadnych pretensji w stosunku do Nocowanie.pl w związku z kolejnością, w jakiej Oferta pojawia się w serwisie Nocowanie.pl. Kolejność ta jest automatyczna.4.7.2. Punkty pozycjonujące

1. W serwisie Nocowanie.pl występują punkty pozycjonujące.

2. Użytkownik ma prawo dokupienia punktów pozycjonujących zgodnie z zasadami opisanymi w Art. 4.7.4.


3. W związku z Ofertą danego Lokalu (ID) Użytkownik może otrzymać od Nocowanie.pl następujące (gratisowe) punkty pozycjonujące:


1) punkty przyznawane jako gratis do punktów zakupionych lub jako gratis do abonamentu:
- nowy Użytkownik, który dokonał zakupu Abonamentu otrzymuje punkty pozycjonujące o wartości odpowiadającej 50% wartości netto Abonamentu;
- Użytkownik, który przedłuża Abonament przed upływem okresu obowiązywania aktualnego Abonamentu otrzymuje punkty pozycjonujące o wartości odpowiadającej 100% wartości netto Abonamentu;
- Użytkownik, który przedłuża Abonament po upływie okresu obowiązywania poprzedniego Abonamentu, otrzymuje punkty pozycjonujące o wartości odpowiadającej 50% wartości netto Abonamentu;

2) punkty przyznawane za umieszczenie banera uniwersalnego Nocowanie.pl (50 pkt rocznie, pod warunkiem przesłania do Nocowanie.pl dowodu potwierdzającego umieszczenie banera lub dalsze utrzymywanie banera po zakończeniu poprzedniego okresu rocznego);

 


3) punkty przyznawane za polecenie serwisu Nocowanie.pl innemu Użytkownikowi, który wykupił abonament na okres roczny (500 pkt) lub przedłużył Abonament na kolejny okres czasu (250 pkt) – obowiązuje wyłącznie przy pierwszym przedłużeniu Abonamentu;


4) punkty przyznawane nowemu Użytkownikowi portalu w wysokości 500 punktów za skorzystanie z polecenia rejestracji przesłanego przez aktywnego Użytkownika i wykupienie abonamentu na 12 miesięcy;

 

5) punkty za skorzystanie z publikacji promocyjnej, przyznawane w wysokości 100 punktów;

 

6) punkty przyznawane za udział w programie partnerskim (20-100 punktów).

 

 


4. Punkty, o których mowa w pkt 4.7.2.3. ppkt 11) przyznawane są jednorazowo za cały okres trwania abonamentu pod koniec jego trwania (w chwili wygenerowania zamówienia na kolejny okres) w liczbie 5 punktów za każdy miesiąc korzystania, przy czym w przypadku abonamentu na okres 13 - 15 miesięcy, Użytkownik otrzyma punkty pozycjonujące odpowiadające okresowi 12 miesięcy.

 

5. Punkty, o których mowa w pkt. 4.7.2.3 ppkt 1) – 11) są punktami czasowymi. Po upływie czasu ważności punktów, zostaną one odjęte z puli punktów pozycjonujących widniejącej na Koncie Użytkownika.


4.7.3. Automatyczne redukowanie punktów

1. W ciągu jednego dnia odejmowanych jest automatycznie 5 punktów, przy czym w przypadkach Ofert Lokali:
a) nowych Użytkowników, którzy wykupili Abonament po dniu 02.01.2019 r.;
b) Użytkowników, którzy przedłużyli Abonament po dniu 07.02.2019r. i mają ustawioną liczbę punktów pozycjonujących odejmowanych w ciągu jednego dnia mniejszą niż 10;
c) Użytkowników, w stosunku do których okres promocyjny upłynął po dniu 07.02.2019r. a którzy mają ustawioną liczbę punktów pozycjonujących odejmowanych w ciągu jednego dnia mniejszą niż 10


liczba odejmowanych punktów w ciągu jednego dnia zostaje automatycznie (domyślnie) podwyższona do 20. Użytkownik ma możliwość zmniejszenia (w panelu administracyjnym Lokalu) domyślnej liczby punktów, która jest odejmowana w ciągu jednego dnia, z 20 do 5.


2. Użytkownik, chcąc wpłynąć na kolejność, w jakiej Oferta pojawia się w Serwisie, może ustawić wyższą liczbę punktów pozycjonujących, która będzie odejmowana w ciągu jednego dnia.


3. W celu uzyskania wyższej pozycji w danej miejscowości Użytkownik winien ustawić liczbę punktów pozycjonujących na wyższym poziomie od ustawionej przez innego Użytkownika, przy czym w takim przypadku w panelu klienta zmiana pozycji będzie się odbywać nie co 1 punkt, a według następujących progów:
a) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących na poziomie od 5 do 10 punktów – Użytkownik, w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 1 punkt;
b) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 11 do 19 punktów – Użytkownik w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 2 punkty;
c) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 20 do 49 punktów – Użytkownik w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 3 punkty;
d)jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 50 do 99 punktów – Użytkownik w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 5 punktów;
e) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 100 do 199 punktów – Użytkownik, w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 10 punktów;
f) jeżeli inny Użytkownik ma ustawioną liczbę punktów pozycjonujących od 200 punktów w górę – Użytkownik, w celu zmiany pozycjonowania, może modyfikować poziom odejmowania co 20 punktów.


4. Odejmowanie punktów jest procesem automatycznym, niewidocznym dla Użytkownika.

5. Punkty są redukowane dla każdej Oferty w serwisie, w tym samym czasie.


4.7.4. Zamawianie dodatkowych punktów

1. Użytkownik może dokupić punkt pozycjonujący wg ceny wynikającej z aktualnego cennika. Koszt zakupu jednego punktu to 1 zł  netto (1,23 zł brutto). Punkt zostanie naliczony od kwoty netto.

 

2. Zakup punktów pozycjonujących możliwy jest poprzez panel administracyjny (https://www.nocowanie.pl/lokalizacje/punkty/) poprzez płatność online lub przelewem na konto.

Dane do przelewu:
NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin
mBank:  79 1140 1094 0000 2555 0000 1002
W tytule przelewu należy koniecznie podać identyfikator danej Oferty oraz dopisać "punkty pozycjonujące". Należy się liczyć z opóźnieniem wynikającym z czasu realizacji przelewów.
4.7.5. Rezygnacja z usług

 

1. Zakup punktów pozycjonujących stanowi świadczenie jednorazowe. W przypadku usunięcia Konta w Serwisie, rezygnacji z publikacji Oferty lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, punkty przyznane oraz zakupione w czasie publikacji Oferty danego Lokalu (ID) w serwisie Nocowanie.pl, nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci lub przeniesieniu na inne ID Użytkownika.

2. Punkty pozycjonujące nie mogą być wymienione na inne usługi w serwisie Nocowanie.pl za wyjątkiem usługi SMS o której mowa w punkcie 4.9.

3. Punkty nie są odejmowane w sytuacji, kiedy publikacja Oferty danego Lokalu (ID) jest wyłączona (np. za brak wpłaty za przedłużenie abonamentu). Po upływie roku od dnia wyłączenia Oferty danego Lokalu, punkty pozycjonujące są anulowane i nie podlegają zwrotowi w jakiejkolwiek postaci.

 

4.8 Panel ocen

4.8.1. Informacje ogólne

1. Integralną częścią Serwisu jest panel ocen, który służy do wystawiania przez Gości komentarzy oraz ocen Lokali w zakresie: standardu Lokalu (pokoje, łazienki; obsługa; wyżywienie; lokalizacja; stosunek jakości do ceny; zgodność z Ofertą), kryterium polecenia Lokalu (parom; rodzinie z dziećmi; singlom, podróżującym ze zwierzętami; osobom niepełnosprawnym; seniorom; wycieczkom; na szkolenie, konferencję).

2. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji na podstawie punktacji od 2 (najgorsza ocena) do 10 (najlepsza ocena). Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu ocen, należy do  wyłącznej kompetencji Serwisu.

3. Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Oferty, Lokalu i związanych z nimi usług.

4. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Ofert, według uzyskanej średniej liczby punktów, pozwalający Gościom na pozycjonowanie wyszukiwanych Lokali.

5. W ramach udostępnionej subdomeny, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen.6. Użytkownikowi przysługuje prawo do umieszczenia odpowiedzi do wystawionych mu opinii  i komentarzy za pośrednictwem panelu administracyjnego.

7. Treści ocen, komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Nocowanie.pl. Wystawione oceny, komentarze  i odpowiedzi widoczne będą:
a) dla Użytkownika w panelu administracyjnym,
b) dla pozostałych:
i. na stronie zawierającej ofertę Użytkownika w formie średniej ocen gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),
ii.  na stronie zawierającej ofertę Użytkownika na liście obiektów w danym mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).

8. W przypadku braku ocen Oferty Użytkownika znajdującej na liście Lokali, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny.

9. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym. Obowiązek ten wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).Pouczenie to wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników niebędących Konsumentami naruszające zakaz.

10.  Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.

11. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

4.8.2. Usunięcie oceny

1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.

2. Usunięcie oceny następuje zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 3.1.8. - 3.1.17. Regulaminu.

 

4.9. Usługa powiadomień sms

 

1. Administrator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą otrzymywanie powiadomień sms w przypadku otrzymania zapytania o nocleg ze strony Gościa bądź otrzymania nowej wiadomości w Wiadomościach wewnętrznych, o których mowa w pkt. 3.3. powyżej. Usługa powiadomień sms umożliwia również powiadomienie Gościa o przesłaniu przez Użytkownika odpowiedzi na zapytanie o nocleg.

2. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z usługi powiadomień sms jest posiadanie punktów pozycjonujących oraz zarejestrowanie obiektu przed 23.04.2019.

3. Usługa powiadomień sms jest usługą płatną. Płatność za pakiet wiadomości sms jest realizowana za pomocą punktów pozycjonujących. Koszt pakietu 100 wiadomości sms to 10 punktów pozycjonujących. W celu realizacji usługi, Serwis pobiera z konta Użytkownika ww. liczbę punktów pozycjonujących.

4. Użytkownikowi przysługuje prawo rezygnacji z usługi powiadomień sms w każdym czasie poprzez panel administracyjny.

 

5. W przypadku korzystania przez Użytkownika z aplikacji mobilnej, o której mowa w pkt. 4.11. powiadomienia sms o nowych zapytaniach i odpowiedziach turystów nie będą wysyłane. Zamiast powiadomień sms Użytkownik otrzyma odpowiedni komunikat wysyłany przez aplikację.

 

4.10 Dodatkowa kategoria lub miasto

 

1. Administrator udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą wykupienie przez Użytkownika dla danej Oferty dodatkowej kategorii w Serwisie lub dodatkowego miasta. Użytkownik może wybrać dodatkowe miasto jedynie z listy określonych przez Administratora miast znajdujących się w pobliżu miasta, w którym położony jest Lokal.

2. W wyniku wykupienia przez Użytkownika usługi „Dodatkowa kategoria lub miasto”, Oferta Użytkownika będzie wyświetlać się również w wynikach wyszukiwania dla dodatkowej kategorii lub miasta.

3. Usługa „Dodatkowa kategoria lub miasto” pozostaje aktywna do upływu okresu ważności bieżącego Abonamentu Użytkownika.

4. Za pomocą punktów pozycjonujących Użytkownik ma możliwość wpływania na kolejność, w jakiej jego Lokal pojawia się na liście Lokali dodatkowego miasta. Zasady pozycjonowania opisane w pkt 4.7.1.4. stosuje się odpowiednio.

5. Za wykupienie usługi „Dodatkowa kategoria lub miasto” użytkownikowi przysługuje równowartość kwoty usługi w punktach pozycjonujących.

 

4.11. Aplikacja mobilna


1. Administrator udostępnia Użytkownikom możliwość zainstalowania w urządzeniu mobilnym aplikacji umożliwiającej zdalną obsługę Konta Użytkownika i dostęp do panelu administracyjnego.


2. Korzystanie z Aplikacji mobilnej jest dobrowolne i bezpłatne.


3. Warunkiem korzystania z Aplikacji mobilnej jest wykupienie Abonamentu. Użytkownicy mają również możliwość korzystania z Aplikacji mobilnej w okresie promocyjnym.

 

5. Zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych

 

1. Zawierając umowę, o której mowa w pkt. 3.2.7.:

1) Administrator powierza Użytkownikowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe Gości do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszym Regulaminie;

2) Użytkownik  powierza Administratorowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. dane osobowe klientów Użytkownika zamieszczone w kalendarzu dostępności do przetwarzania na zasadach i w celu określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Dane osobowe opisane w pkt. 1) i 2) zwane są dalej łącznie „Danymi Osobowymi”.

3. Administrator i Użytkownik zwani są dalej łącznie „Stronami”.

4. Administrator niniejszym oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych opisanych w  pkt. 5.1. ppkt 1) jest administratorem Danych Osobowych i że przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „Rozporządzeniem”).

5. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż w odniesieniu do danych osobowych opisanych w  pkt. 5.1. ppkt 2) jest administratorem Danych Osobowych i że przetwarza Dane Osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym w dalszej części „Rozporządzeniem”).

6. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone im Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

7. Strony oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia.

8. Strony będą przetwarzać powierzone Dane  Osobowe wyłącznie w celu  realizacji usług Serwisu.

9. Strony zobowiązują się, przy przetwarzaniu Danych Osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem Danych Osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia.

10. Strony zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych Danych Osobowych.

11. Strony zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania Danych Osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji usług Serwisu.

12. Strony zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług Serwisu, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Stron, jak i po jego ustaniu.

13. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usunie wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

14. W miarę możliwości Strony pomagają sobie wzajemnie w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.

15. Strony po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Użytkownikowi w ciągu 24h.

16. Strony zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia mają prawo kontroli, czy środki zastosowane przez drugą Stronę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu Danych Osobowych spełniają postanowienia umowy.

17. Strony udostępniają sobie wzajemnie wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

18. Strony mogą powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony.  Podwykonawca winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Strony w niniejszym Regulaminie.

19. Strony ponoszą wobec siebie pełną odpowiedzialność za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.

20. Strony są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią Regulaminu, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

21. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się nawzajem o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Strony Danych Osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Stron, a także o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u Stron Danych Osobowych.

 

6. Odpowiedzialność stron

 

6.1  Odpowiedzialność Administratora

1. Z zastrzeżeniem pkt. 3.1.8. - 3.1.17. Regulaminu Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności ich za działania stanowiące naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Ofertami Użytkowników i Gości, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników i Gości.

2. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za aktualnie obowiązujący go Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, bądź Abonament wygasł,  odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kwoty 100 złotych. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści, z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

4. Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje względem podmiotów nie będących Konsumentami w przypadku: działania siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie błędu oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, awarii serwerów, działania albo zaniechania podwykonawców, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

6.2  Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami Nocowanie.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

7. Postanowienia końcowe

 

1.    Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych Nocowanie.pl. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail.

 

2.    Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu.

3.    W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik powinien, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o zmianie, wysłać na adres e-mail: bok@nocowanie.pl oświadczenie, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy zawartej z Administratorem po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia. W takiej sytuacji Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje zwrot opłat poniesionych na rzecz Serwisu Nocowanie.pl, proporcjonalnie do zakresu spełnionych przez Nocowanie.pl świadczeń.

4. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

5. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU


Regulamin Turysty

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA TREŚĆ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH AKTYWNYCH GOŚCI ZAREJESTROWANYCH W SERWISIE NOCOWANIE.PL, tj:

1) Regulamin rezerwacji noclegów online w portalu nocowanie.pl
2) Regulamin panelu ocen w ramach korzystania z serwisu nocowanie.pl
3) Regulamin korzystania z ogłoszeń szukam noclegu w serwisie nocowanie.pl
4) Regulamin korzystania z działu Zdjęcia Użytkowników
5) Polityka Prywatności

 

 

REGULAMIN REZERWACJI NOCLEGÓW ONLINE W PORTALU NOCOWANIE.PL

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków rezerwacji noclegów online w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.nocowanie.pl („Serwis”).

 

2. Definicje:
a) Serwis – serwis znajdujący się pod adresem internetowym www.nocowanie.pl zapewniający techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie rezerwacji online, którego właścicielem jest NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343165, NIP 7123194407, adres mailowy: bok@nocowanie.pl numer telefonu: (81) 441-83-36.
b) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie i zamieszcza w Serwisie Ofertę wynajęcia Lokalu.
c) Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
d) Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Serwisu, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
e) Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie.
f) Wstępna rezerwacja online – wygenerowane przez Serwis podsumowanie szczegółów i warunków Rezerwacji.
g) Zadatek/zaliczka – określona przez Użytkownika część kwoty do zapłaty za najem Lokalu, której opłacenie jest warunkiem skutecznego dokonania Rezerwacji.
h) Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację – wygenerowana i wysyłana przez Serwis do Gościa wiadomość e-mail stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Gościa Rezerwacji, zawierająca szczegóły Rezerwacji, której załącznikiem jest Voucher noclegowy.
i) Voucher noclegowy – wygenerowane przez Serwis potwierdzenie dokonania rezerwacji oznaczone indywidualnym numerem.

 

Art. 2 Postanowienia ogólne

 

1. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Gośćmi, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz dokonywanie rezerwacji Lokalu przez Internet.

2. Każdorazowo przy publikacji Oferty Serwis podaje do informacji Gościa dane Użytkownika świadczącego usługi turystyczne na rzecz Gości, przy których zawieraniu pośredniczy.

 

Art. 3 Zasady korzystania z systemu rezerwacji noclegów online

 

1. Rezerwacji online może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest:
1) posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www;
2) uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie;
3) zalogowanie się w Serwisie;
4) akceptacja niniejszego Regulaminu;

3. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Gościa („Login”) nie jest zajęty przez innego Gościa. Jeśli Login jest dostępny, Gość może rozpocząć korzystanie z usługi rezerwacji. Jeśli Login nie jest dostępny, Gość może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż zostanie ustalony dostępny Login.

4. W procesie aktywacji Gość ustanawia swoje hasło („Hasło”).

5. Podczas aktywacji Gość podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis oraz będą korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Gość zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Hasła.

7. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Gościa.

8. Gościowi nie wolno korzystać z Kont innych Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Gościa do działania w jego imieniu.

9. Gość może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Konta są niezbywalne.

 

Art. 4 Zasady korzystania z rezerwacji online przez Gości

 

1. Gość wyszukuje Lokal przez Serwis i wprowadza szczegóły przyszłej Rezerwacji korzystając z interaktywnego kalendarza.

2. W oparciu o informacje wskazane przez Gościa w interaktywnym kalendarzu, Serwis generuje podsumowanie w postaci Wstępnej rezerwacji online, która zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej kwoty do zapłaty oraz wysokości zadatku/zaliczki.

3. Po potwierdzeniu przez Gościa zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej ze Wstępną rezerwacją online poprzez wybór opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”, system przekierowuje Gościa do zakładki „Płatności”, gdzie Gość wybiera formę płatności zadatku/zaliczki. Płatność zadatku/zaliczki będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie przekaże zaliczkę na rachunek Użytkownika. Przyjmowanie płatności pieniężnych dokonywanych przez Gościa następuje poprzez właściwy bank lub operatora płatności. Powyższe podmioty udostępniają Gościowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Gościa na rachunek bankowy Użytkownika.

4. Kwota zadatku/zaliczki zostaje w całości zaliczona na poczet wynagrodzenia Użytkownika z tytułu najmu Lokalu. Płatność pozostałej części wynagrodzenia Użytkownika dokonywana jest bezpośrednio na rzecz Użytkownika w sposób i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Gościa dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Użytkownik.

5. Po zaksięgowaniu zadatku/zaliczki wpłaconej przez Gościa na rachunku Serwisu, Gość otrzymuje Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację wraz z Voucherem noclegowym, które są przesyłane na podany przez Gościa adres e-mail.

6. W przypadku nieotrzymania przez Serwis pełnej kwoty zadatku/zaliczki w czasie 3 godzin od potwierdzenia przez Gościa warunków Rezerwacji zgodnie z punktem 3 powyżej, Rezerwacja nie dochodzi do skutku. Serwis przesyła na adres e-mail Gościa informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji.

7. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Lokalu w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek/zaliczka nie podlega zwrotowi.

8. Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Lokalu jest Voucher noclegowy wydrukowany z panelu administracyjnego Serwisu lub z Potwierdzenia wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację.

9. W momencie wpłaty zadatku/zaliczki przez Gościa, zawarta zostaje umowa pomiędzy Użytkownikiem a Gościem. Serwis wysyła do Użytkownika informację o skorzystaniu z jego Oferty. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji Lokalu przez kolejnych Gości w tym samym okresie. Użytkownik zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z informacjami o Lokalu dostępnymi w Serwisie w momencie dokonywania rezerwacji, włącznie z dostarczeniem wszelkich dodatkowych informacji i spełnieniem próśb, które zostały przekazane Użytkownikowi przez Gościa.

10. Poza opłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji, Użytkownik nie obciąży Gościa żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną lub prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie (np. przy pomocy karty kredytowej).

 

Art. 5 Zasady anulowania rezerwacji

 

1. Zasady anulowania rezerwacji przez Gościa określa Użytkownik we własnym zakresie. Gość ma wgląd do zasad anulowania rezerwacji w panelu administracyjnym Gościa na stronie Serwisu.

2. Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać kwoty zadatku/zaliczki. Wysokość takiej opłaty ustala Użytkownik.

3. W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu na rzecz Gościa całości lub części zadatku/zaliczki, zwrotu dokonuje bezpośrednio Serwis.

4. Chęć anulowania rezerwacji Gość zgłasza do Biura Obsługi Klienta za pomocą swojego panelu administracyjnego na stronie Serwisu. Anulowanie rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Gościa potwierdzenia z Serwisu, że rezerwacja została skutecznie anulowana.

5. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika kwota zadatku/zaliczki podlega zwrotowi w całości.

 

Art. 6 Odpowiedzialność

 

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu rezerwacji online od strony technicznej.

2. W momencie, gdy Gość dokona rezerwacji poprzez Serwis, Serwis ponosi odpowiedzialność za:
1) dokonanie Rezerwacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Gościa; Rezerwacje dokonywane są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Użytkowników. Serwis nie ma możliwości i nie weryfikuje treści wszystkich Ofert w Serwisie.
2) przekazanie Gościowi (wysłanie drogą mailową) potwierdzenia Rezerwacji oraz Vouchera noclegowego,
3) przekazanie Użytkownikowi szczegółów danej Rezerwacji oraz danych osoby, która jej dokonała (tj. data przyjazdu, liczba nocy, rodzaj i cena Lokalu, imię i nazwisko Gościa, adres),
4) przekazanie zadatku/zaliczki z tytułu rezerwacji dokonanej przez Gościa na rzecz Użytkownika.

3. Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

4. Za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Użytkownika) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Gości odpowiedzialny jest dany Użytkownik. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu ze strony Gości i zrzekają się za nie wszelkiej odpowiedzialności. Serwis może w każdej chwili i według własnego uznania (a) zaoferować Gościowi wsparcie ze strony Działu Obsługi Klienta, (b) pośredniczyć w kontakcie między Użytkownikiem i Gościem, (c) zapewnić na koszt Użytkownika alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Lokalu lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Lokalu lub (d) pomóc Gościowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Użytkownikowi w inny sposób.

5. Za jakość usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w Ofertach odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

Art. 7 Wiadomości wewnętrzne

 

1. Serwis udostępnia Gościom funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez panel administracyjny do korespondencji prowadzonej przez Użytkowników z Gośćmi w ramach podanego przez Gościa adresu e-mail (Wiadomości wewnętrzne).

2. Każde zapytanie wysyłane przez Gościa poprzez Serwis jest przetwarzane przez Serwis i rejestrowane w bazie Serwisu. W takim przypadku Użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowym zapytaniu ze strony Gościa z linkiem do panelu administracyjnego, gdzie za pomocą odpowiednich formularzy może udzielić odpowiedzi. Na tym etapie Użytkownik nie otrzymuje numeru telefonu i adresu e-mail Gościa.

3. W ramach Wstępnej rezerwacji dokonywanej za pomocą Wiadomości wewnętrznych Użytkownik ma możliwość pobrania od Gościa zadatku/zaliczki na rezerwację.

4. Po wysłaniu przez Użytkownika odpowiedzi za pomocą szablonu pobrania zaliczki, Gość otrzyma w swoim panelu administracyjnym komunikat odnośnie płatności zadatku/zaliczki na poczet rezerwacji. Po kliknięciu na przycisk „Opłać rezerwację” Gość zostanie przekierowany na stronę z wyborem operatora płatności. W ramach Wiadomości wewnętrznych Użytkownik nie ma możliwości pobrania zadatku/zaliczki za pomocą innej formy płatności.

5. Wpłata zaliczki/zadatku Gościa następuje na rachunek bankowy Serwisu. Po odnotowaniu wpłaty zaliczki/zadatku Serwis:
- powiadamia Użytkownika i Gościa o dokonaniu wpłaty;
- blokuje odpowiedni termin w kalendarzu dostępności Lokalu;
- wystawia odpowiednie potwierdzenie rezerwacji/Voucher noclegowy dla Gościa.

 

Art. 8 Korespondencja

 

Gość wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej oraz na komunikację na podany numer telefonu dotyczącą spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w nakażą Serwisowi usunięcie swoich danych z jego bazy.

 

Art. 9 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Serwisu Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.

4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Lokalem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Lokalem.

 

Art. 10 Przerwy techniczne

 

1. Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Gości, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

 

REGULAMIN PANELU OCEN W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU NOCOWANIE.PL

 

1. W ramach serwisu Nocowanie.pl udostępniony został system ocen obiektów noclegowych, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości obiektów, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami Internetu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Nocowanie.pl.

2. Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania panelu ocen serwisu Nocowanie.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci internetowej.

3. Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystają z panelu ocen serwisu Nocowanie.pl.

 

Art. 1 Definicje

 

1. Nocowanie.pl – internetowy serwis, umożliwiający publikowanie Ofert wynajmu miejsc noclegowych oraz ich rezerwację, prowadzony przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, zwany dalej „Serwisem”.

2. Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie Nocowanie.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Nocowanie.pl na zasadach określonych w Regulaminie i składa propozycję wynajęcia Lokalu.

4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Nocowanie.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis Nocowanie.pl.

5. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Nocowanie.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Nocowanie.pl.

8. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z panelu ocen w ramach serwisu Nocowanie.pl.

 

Art. 2 Zakres podmiotowy Regulaminu

 

1. Niniejszy Regulamin wiąże każdego Użytkownika i Gościa, bez względu na to, czy dokonał rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu w domenie nocowanie.pl ("Domena") czy też którejś z domen korzystających z treści publikowanych w Domenie (w tym w szczególności: nocowanie.pl, nocowanie.com.pl, nocowanie.sk, nocowanie.eu, nocowanie.cz, nocowanie.it, nocowanie.com.hr, spa24.pl).

 

Art. 3 Zakres przedmiotowy Regulaminu

 

1. Integralną częścią Serwisu w domenie Nocowanie.pl jest panel ocen, który służy Gościom Serwisu do wystawiania komentarzy oraz ocen obiektom turystycznym umieszczonym uprzednio w Serwisie w zakresie:
– standardu lokalu (pokoje, łazienki; obsługa; wyżywienie; lokalizacja; stosunek jakości do ceny; zgodność z ofertą w internecie)
– kryterium polecenia obiektu (parom; rodzinie z dziećmi; singlom, podróżującym ze zwierzętami; osobom niepełnosprawnym; seniorom; wycieczkom; na szkolenie, konferencję).

2. W ramach udostępnionej subdomeny, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen.

3. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji Gości na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).

4. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Lokali, według uzyskanej średniej ilości punktów, pozwalający Gościom serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych Lokali.

 

Art. 4 Panel ocen

 

1. Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Gościom, należy do wyłącznej kompetencji Serwisu.

2. Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Lokalu i związanych z nim usług.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Gości.

4. Do wystawienia komentarza przez Użytkownika służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny.

5. Wystawione oceny oraz komentarze widoczne będą:
1) dla Użytkownika w panelu administracyjnym,
2) dla wszystkich Gości:
a) na stronie zawierającej ofertę Użytkownika w formie średniej ocen gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),
b) na stronie zawierającej ofertę Użytkownika na liście obiektów w danym mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).

6. W przypadku braku ocen oferty Użytkownika znajdującej na liście obiektów, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny.

 

Art. 5 Usunięcie oceny

 

1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.

2. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy:
– komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną Lokalu,
– zawiera wulgarne treści,
– jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
– został dodany przez właściciela Lokalu, pod którym został zamieszczony lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
– zawiera odnośniki do innych stron,
– narusza interesy Serwisu,
– jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
– jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,
– wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
– propaguje przemoc,
– stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.

4. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

5. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
2) Dane kontaktowe uprawnionego;
3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 4 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

7. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 4, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.

8. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 5, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

9. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.

10. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.

11. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej oceny.

12 . W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 9, Serwis usuwa zakwestionowaną ocenę z bazy.

 

Art. 6 Wyłączenia

 

1. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników naruszające zakaz.

 

Art. 7 Ograniczenia odpowiedzialności Serwisu

 

1. Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.

2. W związku z treścią ust. 1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ SZUKAM NOCLEGU W SERWISIE NOCOWANIE.PL

 

Art. 1 Dodawanie ogłoszenia

 

1. Ogłoszenie może dodać jedynie aktywny Gość Serwisu, posiadający swój login i hasło w serwisie Nocowanie.pl. W przypadku, gdy Gość nie posiadał wcześniej konta w serwisie Nocowanie.pl, jest ono dla niego tworzone przy dodawaniu ogłoszenia.

2. Gość może dodać dowolną liczbę ogłoszeń.

3. Gość dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących udzielonych odpowiedzi na ogłoszenie Gościa.

 

Art. 2 Dodawanie odpowiedzi

 

1. Dowolną liczbę odpowiedzi na ogłoszenia mogą dodawać wyłącznie Użytkownicy, którzy opłacili abonament w serwisie. Użytkownicy posiadający publikację promocyjną mogą odpowiadać na jedno ogłoszenie raz na 24 godziny.

2. Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści ogłoszenia.

3. Odpowiedź na ogłoszenie nie może być reklamą obiektu noclegowego.

 

Art. 3 Usuwanie ogłoszeń lub odpowiedzi

 

1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub odpowiedzi na ogłoszenie bez podania przyczyny.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIAŁU ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Integralną częścią Serwisu jest panel dodawania zdjęć, który służy Gościom i Użytkownikom do zamieszczania w Serwisie zdjęć z podróży.

2. Zamieszczenie zdjęć wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta w Serwisie.

3. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik lub Gość oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Nocowanie.pl w prowadzonych przez Nocowanie.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik lub Gość oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Nocowanie.pl do wykorzystywania zamieszczonych w Serwisie zdjęć. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.

4. Użytkownik lub Gość jest odpowiedzialny za zamieszczane zdjęcia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

5. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Użytkownik lub Gość zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w zdjęciach w ramach korzystania z tych materiałów na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.

5a. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Użytkownik lub Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku. Dane osobowe w zakresie wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Użytkownik lub Gość oświadczają również, że uzyskali zgodę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach Serwisu:
- treści i zdjęć naruszających prawa osób trzecich;
- treści i zdjęć obrażających inne osoby, przekonania czy religie;
- treści i zdjęć sprzecznych z prawem;
- treści i zdjęć uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności zawierających treści wulgarne lub pornograficzne;
- treści i zdjęć reklamowych;
- zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone;
- nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku osób trzecich;
- linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych.
- zamieszczania danych kontaktowych (numer Gadu-Gadu, adres email, numer telefonu, itp.) na zdjęciach.

7. Nocowanie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć bez podania przyczyn.

8. Nocowanie.pl nie ma obowiązku informować Użytkownika lub Gościa o usunięciu jego zdjęcia.

9. Dodawanie zdjęć w ramach Serwisu jest nieodpłatne.

10. Użytkownik lub Gość może dodać dowolną liczbę zdjęć.

11. Do panelu dodawania zdjęć mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt. 3.1.8. - 3.1.17 Regulaminu korzystania z serwisu Nocowanie.pl.

 

 

ZMIANY REGULAMINÓW

 

Powyższe Regulaminy mogą ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis poinformuje na stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Goście będący Konsumentami mają prawo do żądania usunięcia ich Konta w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej