Regulaminy

Zanim zaczniesz korzystać z serwisu, zapoznaj się z naszymi regulaminami.

Regulamin serwisu

aktualizacja: 29-11-2021 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SERWISU WWW.NOCOWANIE.PL

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Warunki korzystania z Nocowanie.pl   

4. Zasady korzystania z Ofert
5. Pozycjonowanie
6. Odpowiedzialność
7. Reklamacje

8. Postanowienie końcoweZałącznik: Polityka prywatności

 

 

1. Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Gościom, publikowanie Ofert i Ogłoszeń, składanie Ofert i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących i dokonywanie ocen Użytkowników i Lokali.

2. Administrator umożliwia Użytkownikom i Gościom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i Gośćmi i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.

3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Użytkownikiem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.

4. Korzystanie z usług Administratora następuje każdorazowo po akceptacji niniejszego Regulaminu. Korzystanie z usług Administratora jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z zmianami Regulaminem oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji Regulaminu. Administrator powiadamia na trwałym nośniku informacji Użytkowników o treści jak i wszelkich proponowanych zmianach warunków korzystania z usług Administratora.

5. Dokonując rejestracji w Serwisie w sposób wskazany przez Administratora Użytkownik zawiera umowę w przedmiocie świadczenia usług Administratora na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

2. Definicje

 

1. Administrator – NOCOWANIE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000343165, adres mailowy: bok@nocowanie.pl, numer telefonu: (81) 441-83-36, posiadający status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).

2. Nocowanie.pl / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie nocowanie.pl, prowadzony przez Administratora.

3. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie, na zasadach określonych w Serwisie.

4. Aktywny Użytkownik – Użytkownik, którego prawidłowość danych została zweryfikowana przez Administratora i który dokonał pełnej aktywacji Konta i opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.

5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała uproszczonej rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Serwisie.

6. Lokal – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie.

7. Oferta – zamieszczona, przechowywana i rozpowszechniana w Serwisie przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

8. Dane - zamieszczone w Ofercie dane wskazane szczegółowo w niniejszym Regulaminie.

9. Abonament – opłata Użytkownika na rzecz Administratora.

10. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem Lokalu zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

11. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.

12. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.

13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

14. Użytkownik Na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

15. Ogłoszenie — zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane w Serwisie przez Użytkownika lub Gościa ogłoszenie w szczególności dotyczące oferowanych lub poszukiwanych usług, towarów (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) itd., z wyłączeniem Ofert, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie.

 

3. Warunki korzystania z Nocowanie.pl

 

1. Warunkiem technicznym korzystania z Nocowanie.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.

 

2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi. Ponadto oprogramowanie Serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.

 

3. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Serwisu, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Administrator podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.

 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności Usługi, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

 

5. Administrator może udostępniać funkcjonalności przewidziane wyłącznie dla Użytkowników niebędących Konsumentem lub Użytkownikiem Na Prawach Konsumenta.

 

6. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu jak i poszczególnych usług świadczonych w Serwisie.

 

7. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania Ofert i Ogłoszeń zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem. Użytkownik i Gość są odpowiedzialni za publikowane przez Oferty i Ogłoszenia jak i pozostałe treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

 

8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje w zakresie niezbędnym do publikowania Ofert i Ogłoszeń oraz pozostałych treści, w tym zdjęć w Serwisie.

 

9. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z Ofert i Ogłoszeń oraz innych treści publikowanych w Serwisie na wszystkich, znanych w chwili opublikowania polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności: (a) w zakresie trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania, wprowadzania do pamięci komputera; (b) tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian; (c) nadawania wraz z prawem do retransmisji, nadawania internetowego; reemitowania, publicznego wykonywania, odtwarzania, wyświetlania;(d) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet.

 

10. Zgoda na korzystanie z Ofert i Ogłoszeń oraz pozostałych treści przez Administratora w szczególności ich rozpowszechnianie w sieci Internet w tym w Serwisie jak i prowadzonych przez Administratora serwisach internetowych, jak również w serwisach prowadzonych przez spółki należące do grupy kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja dotyczy wszelkich działań reklamowych Administratora.

 

11. Rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie Oferty i Ogłoszenia oraz pozostałe treści będą nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez inne osoby. Oferty i Ogłoszenia oraz pozostałe treści będą oceniane i komentowane przez inne osoby na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia Oferty i Ogłoszeń oraz pozostałych treści lub zmiany Ofert i Ogłoszeń jak i pozostałych treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Oferty i Ogłoszenia z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, W szczególności gdy wskazuje w Ofertach Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu. Na czas niezbędny do weryfikacji zgodności z Regulaminem Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania w tym czasowego usunięcia z Serwisu Ofert i Ogłoszeń jak i pozostałych treści. W przypadku gdy Administrator podejmuje decyzję o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika w odniesieniu do poszczególnych Ofert i Ogłoszeń, przekazuje temu Użytkownikowi zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne - uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Administrator nie musi podawać uzasadnienia w przypadku gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Administrator może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług zgodnie z Regulaminem.

 

13. Sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest zamieszczanie Ofert i Ogłoszeń, w tym Danych w Ofertach i innych treściach Użytkownika w Serwisie:
    a) naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste osób trzecich w tym Administratora, w szczególności renomę i dobre imię Administratora,
    b) wulgarnych, obraźliwych, obelżywych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,
    c) których treść nie pochodzi od właściciela Lokalu lub pracownika Lokalu albo innej osoby bezpośrednio związaną z obiektem,
    d) nieprawdziwych,
    e) nie zawierająca oznaczeń, iż pochodzi od właściciela,
    f) wprowadzających w błąd Konsumentów,
    g) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
    h) nieadekwatnych do tematyki Serwisu,
    i) będących lub zawierających ciąg przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
    j) których treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
    k) zawierającej odnośniki do innych stron internetowych, lokalizacji w sieci Internet czy danych teleadresowych, w tym stron internetowych, lokalizacji w sieci Internet czy danych teleadresowych Użytkownika innych niż wskazane przez Administratora,
    l) powołujące się w sposób nieuprawniony na referencje, w tym powołujące się na Administratora w sposób nieautoryzowany przez Administratora,
    m) stanowiących reklamę, promocje, ogłoszenie lub informacje o produktach lub usług nieobjętych Ofertą, umożliwiające korzystanie z Oferty z pominięciem funkcjonalności Serwisu
    n) stanowiących reklamę lub promocje Użytkownika,
    o) zawierających znaki i oznaczenia handlowe Użytkownika lub osoby trzeciej,
    p) wykorzystuje dane innych Użytkowników Serwisu, w tym Gości,

 

14. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny Lokali, których Oferty umieszcza w Serwisie oraz Lokali innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym. Obowiązek ten wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

 

15. Oferty Użytkowników mogą być dodatkowo zarówno oznaczeniem słownym, graficznym, jak i słownograficznym na warunkach wskazanych przez Administratora w szczególności zgodnie z Cennikiem.
Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do Administratora lub/i do podmiotów współpracujących z Administratorem i podlegają ochronie prawnej. Serwis jak i poszczególne serwisy internetowe są dostępne jako całość i jako całość stanowią utwór do którego wszelkie prawa przysługują Administratorowi. Administrator podejmuje niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności Serwisu, kontroli sposobu korzystania z Serwisu jak i poszczególnych serwisów internetowych, mających na celu ograniczenie korzystania z Serwisu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Z wykorzystaniem środków technicznych Administrator kontroluje sposób korzystania z Serwisu, w tym korzystanie z Serwisu z pominięciem poszczególnych treści informacyjnych, promocyjnych i reklamowych czyli fakt, pobierania stron internetowych Serwisu lub poszczególnych serwisów internetowych z pominięciem poszczególnych treści tych stron internetowych. Pobieranie Serwisu z wykorzystaniem przeglądarek internetowych możliwe jest wyłącznie w sposób nie naruszający praw Administratora. Korzystanie z Serwisu w sposób naruszający jego integralność jest zabronione.

 

16. Zastrzeżenie, o którym mowa powyżej, dotyczy w szczególności:
    a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
    b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
    c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
    d) nazw domen internetowych;
    e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

 

17. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

 

18. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Administratora, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Administratora lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze reklamowym.

 

19. Publikacja Ofert jest dostępna jedynie dla Aktywnych Użytkowników, którzy dokonali pełnej rejestracji w Serwisie i spełnili wszelkie wymagania Administratora, zgodnie z informacjami udostępnianymi w Serwisie i opłacili Abonament zgodnie z ofertą dostępną w Serwisie. Po okresie obowiązywania Abonamentu Oferta dostępna jest w Serwisie, jako nieaktywna, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Oferty.

 

20. Usługi publikacji Ofert świadczone są Użytkownikom, którzy wykonali procedurę weryfikacji wiarygodności i przedłożyli do wglądu dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia przez nich działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu. Osoba fizyczna powinna przedłożyć do wglądu rachunek za media np. prąd, wodę, gaz wystawiony na adres zarejestrowanego obiektu, Osoba prawna powinna przedłożyć wydruk z KRS. Jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika fakt prowadzenia działalności pod adresem Lokalu, Serwis może żądać przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo Użytkownika do danego Lokalu, np. aktu notarialnego, umowy najmu.

 

21. W terminie 14 dni od zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia usług publikacji Oferty oraz rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik lub Gość będący Konsumentem lub Użytkownikiem Na Prawach Konsumenta może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik lub Gość będący Konsumentem lub Użytkownikiem Na Prawach Konsumenta może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ogłoszenie, złożył Ofertę, skorzystał z funkcjonalności w Serwisie lub posiada jakiekolwiek należności wobec Administratora, z tytułu usług świadczonych przez Administratora.

 

22. Użytkownik i Gość zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Serwisu, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

 

23. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Konta po prawidłowym zalogowaniu z wykorzystaniem loginu i hasła uważa się za działania Użytkownika lub Gościa. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy Konsumenta. W przypadku Konsumenta wszelkie działania podejmowane przy użyciu Konta po prawidłowym zalogowaniu przez osobę trzecią za zgodą Użytkownika lub też na skutek działań i zaniechań Użytkownika uważa się za działania Użytkownika lub Gościa.

 

24. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.

 

25. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem w tym usług publikacji Oferty oraz rejestracji konta w Serwisie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowane oświadczenie na adres e-mail: bok@nocowanie.pl . Wypowiedzenie nie wpływa na ważność zobowiązań Użytkownika z tytułu Ofert opublikowanych w Serwisie.

 

26. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem w tym usług publikacji Oferty oraz rejestracji konta w Serwisie, rezygnacji z publikacji Oferty lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za niewykorzystany okres Abonamentu.

 

27. W przypadku likwidacji Konta, rezygnacji z publikacji Oferty lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu jak i pozostałe opłaty z tytułu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie podlegają zwrotowi. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za niewykorzystany okres Abonamentu oraz niezrealizowane usługi.

 

28. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem, Administrator może zawiesić jego Konto.

 

29. Usługi świadczone w Serwisie obejmują przesyłanie Użytkownikom komunikatów i powiadomień przez Administratora.

 

4. Zasady korzystania z Ofert

 

1. W ramach umowy, Aktywny Użytkownik udostępnia w Serwisie Ofertę, będącą informację handlową. Oferta obejmuje Dane wskazane poniżej lub też Dane zgodne ze wskazaniem w Serwsie:
    a) nazwę własną Lokalu, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Lokalu,
    b) nr telefonu,
    c) cenę,
    d) dane teleadresowe Lokalu,
    e) oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie,
    f) inne informacje o Lokalu w szczególności wskazujące na położenie Lokalu, wyposażenie Lokalu, standard Lokalu,
    g) informacje o promocyjnych warunkach Oferty lub innych promocjach dotyczących Lokalu,
    h)  do 100 zdjęć Lokalu,
(łącznie: „Dane”).

2. Przedmiotem Oferty może być jeden Lokal. Użytkownik może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedną Ofertę.

3. Użytkownika może dokonywać zmian Danych wyłącznie w zakresie udostępnionym przez Administratora.

4. W celu prawidłowej publikacji Oferty Użytkownik może być zobowiązany do zamieszczenia Danych czy elementów oprogramowania wskazanych przez Administratora. Korzystanie z publikacji Ofert możliwe jest wyłącznie na warunkach technicznych wskazanych przez Administratora.

5. Korzystanie z usług w Serwisie może wymagać uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem, Cennik prezentowany jest w Serwisie. Użytkownik jest związany Cenami prezentowanymi w Cenniku.

6. Usługi płatności internetowej dostępne w Serwisie będą świadczone przez podmioty trzecie na warunkach wynikających z odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty.

7. Aktywny użytkownik ma możliwość wyrażenia zgody na płatności cykliczne. W przypadku udzielenia zgody na płatności cykliczne Użytkownik upoważnia podmiot świadczący usługi płatności internetowej (takim jak PayU S.A) do automatycznego pobrania na rzecz Administratora opłaty. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności kwartalnie, półrocznie bądź rocznie w zależności od tego jaki abonament Aktywny Użytkownik wybrał. Opłata będzie automatycznie pobierana na kolejne analogiczne okresy abonamentu wybranego przez Użytkownika, aż do odwołania zgody przez Użytkownika.

8. Aktywny użytkownik w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez podmiot świadczący usługi płatności internetowej (takim jak PayU S.A).

9. Aktywny użytkownik ma prawo zrezygnowania z opcji płatności cyklicznych poprzez samodzielną zmianę ustawień płatności w panelu administracyjnym Konta Użytkownika.

10.  Administrator wystawia Użytkownikom faktury za zakup Abonamentu, usług oraz punktów pozycjonujących na następujących zasadach:
    a) faktury wystawiane są w formie elektronicznej i udostępnione bezpłatnie w panelu administracyjnym po zalogowaniu w zakładce Płatności i reklamy /"efaktury”; Użytkownik zakładając Konto wyraża zgodę na wysłanie faktury drogą elektroniczną,
    b) w przypadku braku zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej, Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z faktur elektronicznych na rzecz faktur papierowych  dostarczanych Użytkownikowi drogą pocztową;
    c) wyłączenia efaktury Użytkownik może dokonać poprzez samodzielną zmianę ustawień płatności w panelu administracyjnym Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta;

11. Administrator może udostępniać wszystkim lub niektórym Użytkownikom usługi dodatkowe lub towary dodatkowe takie jak sesja fotograficzna, wirtualny spacer, baner, dedykowana ekspozycja w Serwisie, w szczególności poprzez panel administracyjny Konta Użytkownika. Usługi dodatkowe świadczone są zgodnie z warunkami oferty usług dodatkowych po cenach cennikowych obowiązujących w Serwisie.

12.  W przypadku, gdy usługa dodatkowa obejmuje referencję do Serwisu lub znaki i oznaczenia graficzne Administratora, Administrator może w każdym czasie żądać zaprzestania korzystania z referencji do Serwisu, znaków i oznaczeń graficznych Administratora. Żądanie Administratora nie uprawnia Użytkownika do zwrotu ceny uiszczonej za usługi dodatkowe lub towary dodatkowe.

 

5. Pozycjonowanie

 

1. Kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie, określana jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i Cenniku. Administrator podaje w Serwisie szczegółowe warunki pozycjonowania.

 

2. Kolejność ta zależy od liczby punktów pozycjonujących zgodnie z postanowieniami Regulaminu i Cennikiem. Administrator podaje w serwisie szczegółowe warunki pozycjonowania.

 

3. O kolejności, w jakiej Lokale pojawiają się w Serwisie, każdorazowo decydują warunki pozycjonowania obowiązujące w danym momencie na Serwisie. Zmiana warunków pozycjonowania nie stanowi zmiany Regulaminu. Administrator może wprowadzić promocyjne warunki pozycjonowania, w tym ograniczyć je czasowo.

 

4. Oferty są sortowane malejąco, według:
    a) liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu dnia (Oferty z największą liczbą odejmowanych punktów są najwyżej na liście) oraz
    b) zgromadzonej liczby punktów pozycjonujących (Oferty z największą  liczbą punktów są najwyżej na liście).

 

5. W przypadku, gdy:
    a) konkurencyjne Oferty posiadają taką samą liczbę punktów pozycjonujących, o kolejności, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie decyduje liczba punktów, która jest odejmowana w ciągu dnia (priorytet mają oferty z wyższą liczbą odejmowanych punktów pozycjonujących).
    b) konkurencyjne Oferty posiadają taką samą liczbę punktów, która jest odejmowana w ciągu dnia, o kolejności, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie decyduje liczba punktów pozycjonujących, które posiada dana Oferta (priorytet mają oferty z wyższą liczbą punktów).

 

6. Użytkownik ma możliwość wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie poprzez usługę pozycjonowania, w tym:
    a) ustawienie liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia, oraz
    b) zakup punktów pozycjonujących.

 

7. Użytkownik ma możliwość zamówienia usługi pozycjonowania i w tym celu uiszczenia ceny za pulę punktów, która będzie wykorzystywana przez Użytkownika w przyszłości w celu wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie.

 

8. Punkty są redukowane dla każdej Oferty w Serwisie w czasie rzeczywistym zgodnie ze sposobem korzystania z usługi pozycjonowania na warunkach każdorazowo wskazanych w Serwisie. Zmiana warunków redukowania punktów nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

9. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia w panelu administracyjnym jaka liczba punktów pozycjonujących jest niezbędna w danej chwili dla uzyskania pozycji w Serwisie nie niższej niż określona przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż informacje w panelu administracyjnym jest ważna w danym momencie i może różnić się od rzeczywistego stanu, z uwagi na podejmowanie w czasie rzeczywistym działań obejmujących pozycjonowania przez pozostałych Użytkowników Serwisu. Administrator dokłada wszelkich starań aby informacje w panelu administracyjnym były dokładne jednak w żadnym razie usługa świadczona przez Administratora i informacje zawarte w panelu administracyjnym nie stanowią gwarancji prezentowania Oferty na określonej pozycji. Usługi świadczone w zakresie wskazanym w niniejszym postanowieniu są świadczone według kryterium starannego działania i nie obejmują rezultatu.

 

10. Użytkownik ma możliwość korzystania w panelu administracyjnym z funkcji "Asystenta pozycjonowania", który ma na celu utrzymanie określonej przez Użytkownika pozycji Oferty w serwisie Nocowanie.pl poprzez odpowiednie dostosowanie liczby odejmowanych punktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż "Asystent pozycjonowania" dokonuje sprawdzenia pozycji Oferty Użytkownika w określonych przedziałach czasowych. W związku z tym pozycja Oferty Użytkownika może ulegać czasowym zmianom pomiędzy poszczególnymi procesami sprawdzenia. Administrator dokłada wszelkich starań aby Asystent planowania był dokładny jednak w żadnym razie usługa świadczona przez Administratora nie stanowią gwarancji prezentowania Oferty na określonej pozycji. Usługi świadczone w zakresie wskazanym w niniejszym postanowieniu są świadczone według kryterium starannego działania i nie obejmują rezultatu.

 

11. Kolejność w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie może być uzależniona od komentarzy i ocen dodawanych przez inne osoby, interakcji Użytkowników z Ofertą, treścią Ofert. Szczegółowe warunki oceny Ofert prezentowane są w Serwisie.

 

12. Administrator może przewidzieć przyznawanie Użytkownikom dodatkowych punktów w Serwisie na warunkach wskazanych w Serwisie.

 

6. Odpowiedzialność

 

1. Administrator nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkowników i Gości i nie gwarantuje że Użytkownicy i Goście są uprawnieni do zawierania i wykonywania umów.

 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników i Gości w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności ich za działania stanowiące naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Ofertami Użytkowników i Gości, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników i Gości.

 

3. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za aktualnie obowiązujący go Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, bądź Abonament wygasł,  odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kwoty 100 złotych. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści, z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

5. Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje względem podmiotów nie będących Konsumentami w przypadku: działania siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie błędu oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, awarii serwerów, działania albo zaniechania podwykonawców, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

7. Reklamacje

 

1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami Nocowanie.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od zaistnienia przyczyn reklamacji.

3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje szczegółowe znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsumenci są ponadto uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, dostępnej na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

8. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych Nocowanie.pl oraz indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail.

2. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 15 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. Okres powiadomienia nie ma zastosowania w przypadku gdy Administrator podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu, który uniemożliwia mu dotrzymanie okresu powiadomienia, musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług Administratora, Użytkowników, w tym konsumentów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

3. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik powinien, w terminie 15 dni od dnia poinformowania o zmianie, wysłać na adres e-mail: bok@nocowanie.pl oświadczenie, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy zawartej z Administratorem w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

4. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług Administratora po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

5. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania usług i funkcjonalności Serwisu jak i Serwisu jako całości co wiąże się z wygaśnięciem umów oraz usunięciem Kont Użytkowników. Administrator przekazuje Użytkownikom, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

6. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

7. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

8. Administrator może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, korzystającym z Serwisu do publikacji Ofert i Ogłoszeń konsumentom, za pośrednictwem niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez Administratora zgody na mediację. W przypadku zwrócenia się przez Użytkownika do Administratora z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Administratora, mediacja będzie prowadzona przez mediatora z Europejskiego Instytutu Mediacji, zgodnie ze stosowanym przez Instytut regulaminem mediacji. Administrator ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Administrator w przypadku zwrócenia się przez Użytkownika udostępni listę mediatorów oraz regulamin mediacji.

9. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa.


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU


Regulamin Turysty

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA TREŚĆ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH AKTYWNYCH GOŚCI ZAREJESTROWANYCH W SERWISIE NOCOWANIE.PL, tj:

1) Regulamin rezerwacji noclegów online w portalu nocowanie.pl
2) Regulamin panelu ocen w ramach korzystania z serwisu nocowanie.pl
3) Regulamin korzystania z ogłoszeń szukam noclegu w serwisie nocowanie.pl
4) Regulamin korzystania z działu Zdjęcia Użytkowników
5) Polityka Prywatności

 

 

REGULAMIN REZERWACJI NOCLEGÓW ONLINE W PORTALU NOCOWANIE.PL

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków rezerwacji noclegów online w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.nocowanie.pl („Serwis”).

 

2. Definicje:
a) Serwis – serwis znajdujący się pod adresem internetowym www.nocowanie.pl zapewniający techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie rezerwacji online, którego właścicielem jest NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343165, NIP 7123194407, adres mailowy: bok@nocowanie.pl numer telefonu: (81) 441-83-36.
b) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie i zamieszcza w Serwisie Ofertę wynajęcia Lokalu.
c) Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
d) Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Serwisu, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
e) Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie.
f) Wstępna rezerwacja online – wygenerowane przez Serwis podsumowanie szczegółów i warunków Rezerwacji.
g) Zadatek/zaliczka – określona przez Użytkownika część kwoty do zapłaty za najem Lokalu, której opłacenie jest warunkiem skutecznego dokonania Rezerwacji.
h) Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację – wygenerowana i wysyłana przez Serwis do Gościa wiadomość e-mail stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Gościa Rezerwacji, zawierająca szczegóły Rezerwacji, której załącznikiem jest Voucher noclegowy.
i) Voucher noclegowy – wygenerowane przez Serwis potwierdzenie dokonania rezerwacji oznaczone indywidualnym numerem.

 

Art. 2 Postanowienia ogólne

 

1. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Gośćmi, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz dokonywanie rezerwacji Lokalu przez Internet.

2. Każdorazowo przy publikacji Oferty Serwis podaje do informacji Gościa dane Użytkownika świadczącego usługi turystyczne na rzecz Gości, przy których zawieraniu pośredniczy.

 

Art. 3 Zasady korzystania z systemu rezerwacji noclegów online

 

1. Rezerwacji online może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest:
1) posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www;
2) uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie;
3) zalogowanie się w Serwisie;
4) akceptacja niniejszego Regulaminu;

3. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Gościa („Login”) nie jest zajęty przez innego Gościa. Jeśli Login jest dostępny, Gość może rozpocząć korzystanie z usługi rezerwacji. Jeśli Login nie jest dostępny, Gość może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż zostanie ustalony dostępny Login.

4. W procesie aktywacji Gość ustanawia swoje hasło („Hasło”).

5. Podczas aktywacji Gość podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis oraz będą korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Gość zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Hasła.

7. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Gościa.

8. Gościowi nie wolno korzystać z Kont innych Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Gościa do działania w jego imieniu.

9. Gość może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Konta są niezbywalne.

 

Art. 4 Zasady korzystania z rezerwacji online przez Gości

 

1. Gość wyszukuje Lokal przez Serwis i wprowadza szczegóły przyszłej Rezerwacji korzystając z interaktywnego kalendarza.

2. W oparciu o informacje wskazane przez Gościa w interaktywnym kalendarzu, Serwis generuje podsumowanie w postaci Wstępnej rezerwacji online, która zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej kwoty do zapłaty oraz wysokości zadatku/zaliczki.

3. Po potwierdzeniu przez Gościa zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej ze Wstępną rezerwacją online poprzez wybór opcji „potwierdzam z obowiązkiem zapłaty”, system przekierowuje Gościa do zakładki „Płatności”, gdzie Gość wybiera formę płatności zadatku/zaliczki. Płatność zadatku/zaliczki będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie przekaże zaliczkę na rachunek Użytkownika. Przyjmowanie płatności pieniężnych dokonywanych przez Gościa następuje poprzez właściwy bank lub operatora płatności. Powyższe podmioty udostępniają Gościowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Gościa na rachunek bankowy Użytkownika.

4. Kwota zadatku/zaliczki zostaje w całości zaliczona na poczet wynagrodzenia Użytkownika z tytułu najmu Lokalu. Płatność pozostałej części wynagrodzenia Użytkownika dokonywana jest bezpośrednio na rzecz Użytkownika w sposób i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Gościa dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Użytkownik.

5. Po zaksięgowaniu zadatku/zaliczki wpłaconej przez Gościa na rachunku Serwisu, Gość otrzymuje Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację wraz z Voucherem noclegowym, które są przesyłane na podany przez Gościa adres e-mail.

6. W przypadku nieotrzymania przez Serwis pełnej kwoty zadatku/zaliczki w czasie 3 godzin od potwierdzenia przez Gościa warunków Rezerwacji zgodnie z punktem 3 powyżej, Rezerwacja nie dochodzi do skutku. Serwis przesyła na adres e-mail Gościa informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji.

7. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Lokalu w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek/zaliczka nie podlega zwrotowi.

8. Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Lokalu jest Voucher noclegowy wydrukowany z panelu administracyjnego Serwisu lub z Potwierdzenia wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację.

9. W momencie wpłaty zadatku/zaliczki przez Gościa, zawarta zostaje umowa pomiędzy Użytkownikiem a Gościem. Serwis wysyła do Użytkownika informację o skorzystaniu z jego Oferty. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji Lokalu przez kolejnych Gości w tym samym okresie. Użytkownik zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z informacjami o Lokalu dostępnymi w Serwisie w momencie dokonywania rezerwacji, włącznie z dostarczeniem wszelkich dodatkowych informacji i spełnieniem próśb, które zostały przekazane Użytkownikowi przez Gościa.

10. Poza opłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji, Użytkownik nie obciąży Gościa żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną lub prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie (np. przy pomocy karty kredytowej).

 

Art. 5 Zasady anulowania rezerwacji

 

1. Zasady anulowania rezerwacji przez Gościa określa Użytkownik we własnym zakresie. Gość ma wgląd do zasad anulowania rezerwacji w panelu administracyjnym Gościa na stronie Serwisu.

2. Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać kwoty zadatku/zaliczki. Wysokość takiej opłaty ustala Użytkownik.

3. W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu na rzecz Gościa całości lub części zadatku/zaliczki, zwrotu dokonuje bezpośrednio Serwis.

4. Chęć anulowania rezerwacji Gość zgłasza do Biura Obsługi Klienta za pomocą swojego panelu administracyjnego na stronie Serwisu. Anulowanie rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Gościa potwierdzenia z Serwisu, że rezerwacja została skutecznie anulowana.

5. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika kwota zadatku/zaliczki podlega zwrotowi w całości.

 

Art. 6 Odpowiedzialność

 

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu rezerwacji online od strony technicznej.

2. W momencie, gdy Gość dokona rezerwacji poprzez Serwis, Serwis ponosi odpowiedzialność za:
1) dokonanie Rezerwacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Gościa; Rezerwacje dokonywane są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Użytkowników. Serwis nie ma możliwości i nie weryfikuje treści wszystkich Ofert w Serwisie.
2) przekazanie Gościowi (wysłanie drogą mailową) potwierdzenia Rezerwacji oraz Vouchera noclegowego,
3) przekazanie Użytkownikowi szczegółów danej Rezerwacji oraz danych osoby, która jej dokonała (tj. data przyjazdu, liczba nocy, rodzaj i cena Lokalu, imię i nazwisko Gościa, adres),
4) przekazanie zadatku/zaliczki z tytułu rezerwacji dokonanej przez Gościa na rzecz Użytkownika.

3. Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

4. Za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Użytkownika) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Gości odpowiedzialny jest dany Użytkownik. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu ze strony Gości i zrzekają się za nie wszelkiej odpowiedzialności. Serwis może w każdej chwili i według własnego uznania (a) zaoferować Gościowi wsparcie ze strony Działu Obsługi Klienta, (b) pośredniczyć w kontakcie między Użytkownikiem i Gościem, (c) zapewnić na koszt Użytkownika alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Lokalu lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Lokalu lub (d) pomóc Gościowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Użytkownikowi w inny sposób.

5. Za jakość usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w Ofertach odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

 

Art. 7 Wiadomości wewnętrzne

 

1. Serwis udostępnia Gościom funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez panel administracyjny do korespondencji prowadzonej przez Użytkowników z Gośćmi w ramach podanego przez Gościa adresu e-mail (Wiadomości wewnętrzne).

2. Każde zapytanie wysyłane przez Gościa poprzez Serwis jest przetwarzane przez Serwis i rejestrowane w bazie Serwisu. W takim przypadku Użytkownik otrzymuje powiadomienie o nowym zapytaniu ze strony Gościa z linkiem do panelu administracyjnego, gdzie za pomocą odpowiednich formularzy może udzielić odpowiedzi. Na tym etapie Użytkownik nie otrzymuje numeru telefonu i adresu e-mail Gościa.

3. W ramach Wstępnej rezerwacji dokonywanej za pomocą Wiadomości wewnętrznych Użytkownik ma możliwość pobrania od Gościa zadatku/zaliczki na rezerwację.

4. Po wysłaniu przez Użytkownika odpowiedzi za pomocą szablonu pobrania zaliczki, Gość otrzyma w swoim panelu administracyjnym komunikat odnośnie płatności zadatku/zaliczki na poczet rezerwacji. Po kliknięciu na przycisk „Opłać rezerwację” Gość zostanie przekierowany na stronę z wyborem operatora płatności. W ramach Wiadomości wewnętrznych Użytkownik nie ma możliwości pobrania zadatku/zaliczki za pomocą innej formy płatności.

5. Wpłata zaliczki/zadatku Gościa następuje na rachunek bankowy Serwisu. Po odnotowaniu wpłaty zaliczki/zadatku Serwis:
- powiadamia Użytkownika i Gościa o dokonaniu wpłaty;
- blokuje odpowiedni termin w kalendarzu dostępności Lokalu;
- wystawia odpowiednie potwierdzenie rezerwacji/Voucher noclegowy dla Gościa.

 

Art. 8 Korespondencja

 

Gość wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej oraz na komunikację na podany numer telefonu dotyczącą spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w nakażą Serwisowi usunięcie swoich danych z jego bazy.

 

Art. 9 Postępowanie reklamacyjne

 

1. Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Serwisu Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.

4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Lokalem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Lokalem.

 

Art. 10 Przerwy techniczne

 

1. Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Gości, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

 

REGULAMIN PANELU OCEN W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU NOCOWANIE.PL

 

1. W ramach serwisu Nocowanie.pl udostępniony został system ocen obiektów noclegowych, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości obiektów, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami Internetu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Nocowanie.pl.

2. Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania panelu ocen serwisu Nocowanie.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci internetowej.

3. Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystają z panelu ocen serwisu Nocowanie.pl.

 

Art. 1 Definicje

 

1. Nocowanie.pl – internetowy serwis, umożliwiający publikowanie Ofert wynajmu miejsc noclegowych oraz ich rezerwację, prowadzony przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, zwany dalej „Serwisem”.

2. Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie Nocowanie.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Nocowanie.pl na zasadach określonych w Regulaminie i składa propozycję wynajęcia Lokalu.

4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Nocowanie.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis Nocowanie.pl.

5. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

6. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Nocowanie.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Nocowanie.pl.

8. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z panelu ocen w ramach serwisu Nocowanie.pl.

 

Art. 2 Zakres podmiotowy Regulaminu

 

1. Niniejszy Regulamin wiąże każdego Użytkownika i Gościa, bez względu na to, czy dokonał rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu w domenie nocowanie.pl ("Domena") czy też którejś z domen korzystających z treści publikowanych w Domenie (w tym w szczególności: nocowanie.pl, nocowanie.com.pl, nocowanie.sk, nocowanie.eu, nocowanie.cz, nocowanie.it, nocowanie.com.hr, spa24.pl).

 

Art. 3 Zakres przedmiotowy Regulaminu

 

1. Integralną częścią Serwisu w domenie Nocowanie.pl jest panel ocen, który służy Gościom Serwisu do wystawiania komentarzy oraz ocen obiektom turystycznym umieszczonym uprzednio w Serwisie w zakresie:
– standardu lokalu (pokoje, łazienki; obsługa; wyżywienie; lokalizacja; stosunek jakości do ceny; zgodność z ofertą w internecie)
– kryterium polecenia obiektu (parom; rodzinie z dziećmi; singlom, podróżującym ze zwierzętami; osobom niepełnosprawnym; seniorom; wycieczkom; na szkolenie, konferencję).

2. W ramach udostępnionej subdomeny, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen.

3. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji Gości na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).

4. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Lokali, według uzyskanej średniej ilości punktów, pozwalający Gościom serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych Lokali.

 

Art. 4 Panel ocen

 

1. Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Gościom, należy do wyłącznej kompetencji Serwisu.

2. Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Lokalu i związanych z nim usług.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Gości.

4. Do wystawienia komentarza przez Użytkownika służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny.

5. Wystawione oceny oraz komentarze widoczne będą:
1) dla Użytkownika w panelu administracyjnym,
2) dla wszystkich Gości:
a) na stronie zawierającej ofertę Użytkownika w formie średniej ocen gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),
b) na stronie zawierającej ofertę Użytkownika na liście obiektów w danym mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).

6. W przypadku braku ocen oferty Użytkownika znajdującej na liście obiektów, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny.

 

Art. 5 Usunięcie oceny

 

1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.

2. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy:
– komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną Lokalu,
– zawiera wulgarne treści,
– jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
– został dodany przez właściciela Lokalu, pod którym został zamieszczony lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
– zawiera odnośniki do innych stron,
– narusza interesy Serwisu,
– jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
– jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,
– wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
– propaguje przemoc,
– stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

3. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.

4. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

5. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
2) Dane kontaktowe uprawnionego;
3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;
9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 4 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

7. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 4, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.

8. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 5, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

9. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.

10. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.

11. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej oceny.

12 . W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 9, Serwis usuwa zakwestionowaną ocenę z bazy.

 

Art. 6 Wyłączenia

 

1. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników naruszające zakaz.

 

Art. 7 Ograniczenia odpowiedzialności Serwisu

 

1. Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.

2. W związku z treścią ust. 1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ SZUKAM NOCLEGU W SERWISIE NOCOWANIE.PL

 

Art. 1 Dodawanie ogłoszenia

 

1. Ogłoszenie może dodać jedynie aktywny Gość Serwisu, posiadający swój login i hasło w serwisie Nocowanie.pl. W przypadku, gdy Gość nie posiadał wcześniej konta w serwisie Nocowanie.pl, jest ono dla niego tworzone przy dodawaniu ogłoszenia.

2. Gość może dodać dowolną liczbę ogłoszeń.

3. Gość dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących udzielonych odpowiedzi na ogłoszenie Gościa.

 

Art. 2 Dodawanie odpowiedzi

 

1. Dowolną liczbę odpowiedzi na ogłoszenia mogą dodawać wyłącznie Użytkownicy, którzy opłacili abonament w serwisie. Użytkownicy posiadający publikację promocyjną mogą odpowiadać na jedno ogłoszenie raz na 24 godziny.

2. Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści ogłoszenia.

3. Odpowiedź na ogłoszenie nie może być reklamą obiektu noclegowego.

 

Art. 3 Usuwanie ogłoszeń lub odpowiedzi

 

1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub odpowiedzi na ogłoszenie bez podania przyczyny.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIAŁU ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Integralną częścią Serwisu jest panel dodawania zdjęć, który służy Gościom i Użytkownikom do zamieszczania w Serwisie zdjęć z podróży.

2. Zamieszczenie zdjęć wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta w Serwisie.

3. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik lub Gość oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Nocowanie.pl w prowadzonych przez Nocowanie.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik lub Gość oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Nocowanie.pl do wykorzystywania zamieszczonych w Serwisie zdjęć. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.

4. Użytkownik lub Gość jest odpowiedzialny za zamieszczane zdjęcia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

5. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Użytkownik lub Gość zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w zdjęciach w ramach korzystania z tych materiałów na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.

5a. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Użytkownik lub Gość wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku. Dane osobowe w zakresie wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Użytkownik lub Gość oświadczają również, że uzyskali zgodę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach Serwisu:
- treści i zdjęć naruszających prawa osób trzecich;
- treści i zdjęć obrażających inne osoby, przekonania czy religie;
- treści i zdjęć sprzecznych z prawem;
- treści i zdjęć uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności zawierających treści wulgarne lub pornograficzne;
- treści i zdjęć reklamowych;
- zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone;
- nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku osób trzecich;
- linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych.
- zamieszczania danych kontaktowych (numer Gadu-Gadu, adres email, numer telefonu, itp.) na zdjęciach.

7. Nocowanie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć bez podania przyczyn.

8. Nocowanie.pl nie ma obowiązku informować Użytkownika lub Gościa o usunięciu jego zdjęcia.

9. Dodawanie zdjęć w ramach Serwisu jest nieodpłatne.

10. Użytkownik lub Gość może dodać dowolną liczbę zdjęć.

11. Do panelu dodawania zdjęć mają odpowiednie zastosowanie postanowienia pkt. 3.1.8. - 3.1.17 Regulaminu korzystania z serwisu Nocowanie.pl.

 

 

ZMIANY REGULAMINÓW

 

Powyższe Regulaminy mogą ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis poinformuje na stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Goście będący Konsumentami mają prawo do żądania usunięcia ich Konta w terminie 7 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 7 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej