Regulamin Turysty

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA TREŚĆ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH AKTYWNYCH GOŚCI ZAREJESTROWANYCH W SERWISIE NOCOWANIE.PL, tj:

1) Regulamin rezerwacji noclegów online w portalu nocowanie.pl
2) Regulamin panelu ocen w ramach korzystania z serwisu nocowanie.pl
3) Regulamin korzystania z ogłoszeń szukam noclegu w serwisie nocowanie.pl
4) Regulamin korzystania z ogłoszeń wspólne przejazdy w serwisie nocowanie.pl

REGULAMIN REZERWACJI NOCLEGÓW ONLINE
W PORTALU NOCOWANIE.PL

 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków rezerwacji noclegów online w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.nocowanie.pl („Serwis partnerski”).
 2. Definicje:

  a) Serwis – serwis zapewniający techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie rezerwacji online, którego właścicielem jest NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie przy ul. J. Ligonia 1, 20-805 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343165, NIP 7123194407.

  b) Serwis partnerski – jest to portal znajdujący się pod adresem internetowym www.nocowanie.pl, którego właścicielem jest Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. J. Ligonia 1, kod 20-805, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343165, adres mailowy: bok@nocowanie.pl numer telefonu: (81) 441-83-36, w którym właściciele lokali (Użytkownicy) mogą zamieszczać swoje oferty.

  c) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie partnerskim i zamieszcza w Serwisie partnerskim Ofertę wynajęcia Lokalu.

  d) Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  e) Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Serwisu partnerskiego, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Serwis partnerski.

  f) Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie partnerskim.

  g) Wstępna rezerwacja online – wygenerowane przez Serwis podsumowanie szczegółów i warunków Rezerwacji.

  h) Zadatek/zaliczka – określona przez Użytkownika część kwoty do zapłaty za najem Lokalu, której opłacenie jest warunkiem skutecznego dokonania Rezerwacji.

  i) Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację – wygenerowana i wysyłana przez Serwis do Gościa wiadomość e-mail stanowiąca potwierdzenie dokonania przez Gościa Rezerwacji, zawierająca szczegóły Rezerwacji, której załącznikiem jest Voucher noclegowy.

  j) Voucher noclegowy – wygenerowane przez Serwis potwierdzenie dokonania rezerwacji oznaczone indywidualnym numerem.

Art. 2 Postanowienia ogólne

 1. Serwis zawarł umowę z serwisem partnerskim na korzystanie z technicznej platformy umożliwiającej dokonywanie rezerwacji Lokali online.
 2. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Gośćmi, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Ofert oraz dokonywanie rezerwacji Lokalu przez Internet.
 3. Każdorazowo przy publikacji Oferty Serwis podaje do informacji Gościa dane Użytkownika świadczącego usługi turystyczne na rzecz Gości, przy których zawieraniu pośredniczy na rzecz Użytkowników.

Art. 3 Zasady korzystania z systemu rezerwacji noclegów online

 1. Rezerwacji online może dokonać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 2. Warunkiem skorzystania z rezerwacji online jest:

  1) posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www;

  2) uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie partnerskim;

  3) zalogowanie się w Serwisie partnerskim;

  4) akceptacja niniejszego Regulaminu;

 3. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie partnerskim system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Gościa („Login”) nie jest zajęty przez innego Gościa. Jeśli Login jest dostępny, Gość może rozpocząć korzystanie z usługi rezerwacji. Jeśli Login nie jest dostępny, Gość może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż zostanie ustalony dostępny Login.
 4. W procesie aktywacji Gość ustanawia swoje hasło („Hasło”).
 5. Podczas aktywacji Gość podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis oraz Serwis partnerski będą korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Gość zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Hasła.
 7. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Gościa.
 8. Gościowi nie wolno korzystać z Kont innych Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Gościa do działania w jego imieniu.
 9. Gość może posiadać tylko jedno konto w Serwisie partnerskim. Konta są niezbywalne.

Art. 4 Zasady korzystania z rezerwacji online przez Gości

 1. Gość wyszukuje Lokal przez Serwis partnerski i wprowadza szczegóły przyszłej Rezerwacji korzystając z interaktywnego kalendarza.
 2. W oparciu o informacje wskazane przez Gościa w interaktywnym kalendarzu, Serwis generuje podsumowanie w postaci Wstępnej rezerwacji online, która zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej kwoty do zapłaty oraz wysokości zadatku/zaliczki.
 3. Po potwierdzeniu przez Gościa zamiaru dokonania Rezerwacji zgodnej ze Wstępną rezerwacją online, system przekierowuje Gościa do zakładki „Płatności”, gdzie Gość wybiera formę płatności zadatku/zaliczki. Płatność zadatku/zaliczki będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie przekaże zaliczkę na rachunek Użytkownika. Przyjmowanie płatności pieniężnych dokonywanych przez Gościa następuje poprzez właściwy bank lub operatora płatności. Powyższe podmioty udostępniają Gościowi instrument płatniczy umożliwiający mu dokonywanie wypłaty środków znajdujących się na danym rachunku płatniczym Gościa na rachunek bankowy Użytkownika. Serwis nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług płatniczych.
 4. Kwota zadatku/zaliczki zostaje w całości zaliczona na poczet wynagrodzenia Użytkownika z tytułu najmu Lokalu. Płatność pozostałej części wynagrodzenia Użytkownika dokonywana jest bezpośrednio na rzecz Użytkownika w sposób i terminie uzgodnionym z Użytkownikiem. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Gościa dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Użytkownik.
 5. Po zaksięgowaniu zadatku/zaliczki wpłaconej przez Gościa na rachunku Serwisu, Gość otrzymuje Potwierdzenie wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację wraz z Voucherem noclegowym, które są przesyłane na podany przez Gościa adres e-mail.
 6. W przypadku nieotrzymania przez Serwis pełnej kwoty zadatku/zaliczki w czasie 3 godzin od potwierdzenia przez Gościa warunków Rezerwacji zgodnie z punktem 3 powyżej, Rezerwacja nie dochodzi do skutku. Serwis przesyła na adres e-mail Gościa informację o niedokonaniu skutecznej Rezerwacji.
 7. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Lokalu w dniu, w którym zgodnie z rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem), rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku zadatek/zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Lokalu jest Voucher noclegowy wydrukowany z panelu administracyjnego Serwisu partnerskiego lub z Potwierdzenia wpłaty zadatku/zaliczki na rezerwację.
 9. W momencie wpłaty zadatku/zaliczki przez Gościa, zawarta zostaje umowa pomiędzy Użytkownikiem a Gościem. Serwis wysyła do Użytkownika informację o skorzystaniu z jego Oferty. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji Lokalu przez kolejnych Gości w tym samym okresie. Użytkownik zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z informacjami o Lokalu dostępnymi w Serwisie w momencie dokonywania rezerwacji, włącznie z dostarczeniem wszelkich dodatkowych informacji i spełnieniem próśb, które zostały przekazane Użytkownikowi przez Gościa.
 10. Poza opłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu rezerwacji, Użytkownik nie obciąży Gościa żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną lub prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie (np. przy pomocy karty kredytowej).

Art. 5 Zasady anulowania rezerwacji

 1. Zasady anulowania rezerwacji przez Gościa określa Użytkownik we własnym zakresie. Gość ma wgląd do zasad anulowania rezerwacji w panelu administracyjnym Gościa na stronie Serwisu partnerskiego.
 2. Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać kwoty zadatku/zaliczki. Wysokość takiej opłaty ustala Użytkownik.
 3. W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu na rzecz Gościa całości lub części zadatku/zaliczki, zwrotu dokonuje bezpośrednio Serwis.
 4. Chęć anulowania rezerwacji Gość zgłasza do Biura Obsługi Klienta za pomocą swojego panelu administracyjnego na stronie Serwisu partnerskiego. Anulowanie rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Gościa potwierdzenia z Serwisu, że rezerwacja została skutecznie anulowana.
 5. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Użytkownika kwota zadatku/zaliczki podlega zwrotowi w całości.

Art. 6 Odpowiedzialność

 1. Serwis ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu rezerwacji online od strony technicznej.
 2. W momencie, gdy Gość dokona rezerwacji poprzez Serwis partnerski, Serwis ponosi odpowiedzialność za:

  1) dokonanie Rezerwacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Użytkownika; Rezerwacje dokonywane są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Użytkowników. Serwis nie ma możliwości i nie weryfikuje treści wszystkich Ofert w Serwisie.

  2) przekazanie Gościowi (wysłanie drogą mailową) potwierdzenia Rezerwacji oraz Vouchera noclegowego,

  3) przekazanie Użytkownikowi szczegółów danej Rezerwacji oraz danych osoby, która jej dokonała (tj. data przyjazdu, liczba nocy, rodzaj i cena Lokalu, imię i nazwisko Gościa, adres),

  4) przekazanie zadatku/zaliczki z tytułu rezerwacji dokonanej przez Gościa na rzecz Użytkownika.

 3. Serwis partnerski poprzez odpowiedni panel na Stronie Internetowej bezzwłocznie kieruje do Serwisu wszelkie sprawy oraz pytania związane z obsługą Gości i dotyczące Rezerwacji (włącznie z ich zmianą lub anulowaniem), Lokalu oraz wszelkimi innymi sprawami związanymi z płatnościami, a także wszelkie skargi i pytania.
 4. Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Użytkownika) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Gości odpowiedzialny jest dany Użytkownik. Serwis ani Serwis partnerski nie ponoszą odpowiedzialności za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu ze strony Gości i zrzekają się za nie wszelkiej odpowiedzialności. Serwis może w każdej chwili i według własnego uznania (a) zaoferować Gościowi wsparcie ze strony Działu Obsługi Klienta, (b) pośredniczyć w kontakcie między Użytkownikiem i Gościem, (c) zapewnić na koszt Użytkownika alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Lokalu lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Lokalu lub (d) pomóc Gościowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Użytkownikowi w inny sposób.
 6. Za jakość usług, a także prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników w Ofertach odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Art. 7 Przetwarzanie danych i polityka prywatności

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Serwis partnerski jako administratora danych w celu świadczenia usług opisanych niniejszym Regulaminem. Serwis partnerski zawarł z Serwisem umowę na przetwarzanie danych. Przetwarzanie danych osobowych Gości odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dokonując procesu rejestracji w Serwisie partnerskim, Gość:

  - wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis partnerski swoich danych osobowych podanych w procesie rejestracji w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu, w tym do dokonywania rezerwacji online.

  - wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym w celu przesyłania informacji handlowych od serwisu partnerskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją usługi.

 3. Za datę złożenia oświadczenia przez Gościa uważa się datę rejestracji w Serwisie partnerskim. Oświadczenie Gościa oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych w przyszłości.
 4. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zm.) administratorem zbioru danych, w którym przetwarzane będą dane osobowe Gości Klientów jest Serwis partnerski.
 5. Zbiór danych Gości został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych pod numerem 003518/2011.
 6. Gość ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Gościa jest dobrowolne.
 7. Serwis partnerski może odmówić usunięcia danych osobowych Gościa, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Serwis partnerski jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa.
 8. Dane osobowe Gości mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Serwisu partnerskiego czynności w ramach świadczenia usług objętych niniejszym Regulaminem.
 9. W związku ze świadczeniem usług opisanych Regulaminem, Serwis partnerski udostępnia dane Gości, konieczne ze względu na świadczone usługi.
 10. Rejestrując się w Serwisie partnerskim, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis partnerski plików "cookies", o ile Gość dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania z Serwisu partnerskiego. Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Gości, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Gości z Serwisu partnerskiego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Serwisu partnerskiego, może jednak spowodować pewne utrudnienia.

Art. 8 Korespondencja elektroniczna

 1. Gość wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczącej spraw administracyjnych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji promocyjnych Serwisu partnerskiego oraz reklam.

Art. 9 Zmiany Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Serwis partnerski poinformuje na stronach internetowych. Konsumenci zostaną poinformowani indywidualnie na znajdujące się w zasobach adresy e-mail. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Goście będący Konsumentami mają prawo do rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o zmianie.
 2. Zawarte przed zmianą Regulaminu umowy wykonywane są w na zasadach obowiązujących w momencie ich zawarcia.

Art. 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Serwisu Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub Serwis partnerski lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis partnerski może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.
 4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Lokalem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Lokalem.

Art. 11 Przerwy techniczne

 1. Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Gości, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.


REGULAMIN PANELU OCEN
W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU NOCOWANIE.PL

 1. W ramach serwisu Nocowanie.pl udostępniony został system ocen obiektów noclegowych, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości obiektów, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami Internetu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Nocowanie.pl.
 2. Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania panelu ocen serwisu Nocowanie.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci internetowej.
 3. Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystają z panelu ocen serwisu Nocowanie.pl.

Art. 1 Definicje

 1. Nocowanie.pl – internetowy serwis, umożliwiający publikowanie Ofert wynajmu miejsc noclegowych oraz ich rezerwację, prowadzony przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin, zwany dalej „Serwisem”.
 2. Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Oferty Użytkownika, zamieszczonej w serwisie Nocowanie.pl
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełna zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Nocowanie.pl na zasadach określonych w Regulaminie i składa propozycję wynajęcia Lokalu.
 4. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Nocowanie.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis Nocowanie.pl.
 5. Oferta – złożona przez Użytkownika propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 6. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem zgodnie z Ofertą oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 7. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Nocowanie.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Nocowanie.pl.
 8. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z panelu ocen w ramach serwisu Nocowanie.pl.

Art. 2 Zakres podmiotowy Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin wiąże każdego Użytkownika i Gościa, bez względu na to, czy dokonał rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu w domenie nocowanie.pl ("Domena") czy też którejś z domen korzystających z treści publikowanych w Domenie (w tym w szczególności: nocowanie.pl, nocowanie.com.pl, nocowanie.sk, nocowanie.eu, nocowanie.cz, noclegi-noclegi.pl, hoteland.pl, spa24.pl, mapanoclegow.pl).

Art. 3 Zakres przedmiotowy Regulaminu

 1. Integralną częścią Serwisu w domenie Nocowanie.pl jest panel ocen, który służy Gościom Serwisu do wystawiania komentarzy oraz ocen obiektom turystycznym umieszczonym uprzednio w Serwisie w zakresie:

  – standardu lokalu (pokoje, łazienki; obsługa; wyżywienie; lokalizacja; stosunek jakości do ceny; zgodność z ofertą w internecie)

  – kryterium polecenia obiektu (dla dwojga, parom; rodzinie z dziećmi; singlom, podróżującym ze zwierzętami; osobom niepełnosprawnym; seniorom; wycieczkom szkolnym; na szkolenie, konferencję).

 2. W ramach udostępnionej subdomeny, Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen. Użytkownikowi nie przysługuje prawo rezygnacji z panelu ocen.
 3. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji Gości na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 5 (najlepsza ocena).
 4. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Lokali, według uzyskanej średniej ilości punktów, pozwalający Gościom serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych Lokali.
 5. Za każdą opinię Użytkownik otrzymuje zmienne punkty pozycjonujące według następującego przelicznika w którym średnią opinię zaokrągla się w górę co daje liczbę punktów, na przykład jeżeli średnia opinia to 4,6 lub 4,1 zatem ilość punktów wynosi 5.

Art. 4 Panel ocen

 1. Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Gościom, należy do wyłącznej kompetencji Serwisu.
 2. Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Lokalu i związanych z nim usług.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Gości.
 4. Do wystawienia komentarza przez Użytkownika służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny.
 5. Wystawione oceny oraz komentarze widoczne będą:

  1) dla Użytkownika w panelu administracyjnym,

  2) dla wszystkich Gości:

  a) na stronie zawierającej ofertę Użytkownika w formie średniej ocen gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),

  b) na stronie zawierającej ofertę Użytkownika na liście obiektów w danym mieście w formie średniej ocen użytkowników z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).

 6. W przypadku braku ocen oferty Użytkownika znajdującej na liście obiektów, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny.

Art. 5 Usunięcie oceny

 1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.
 2. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy:

  – komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną Lokalu,

  – zawiera wulgarne treści,

  – jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,

  – został dodany przez właściciela Lokalu, pod którym został zamieszczony lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,

  – zawiera odnośniki do innych stron,

  – narusza interesy Serwisu,

  – jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,

  – jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,

  – wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,

  – propaguje przemoc,

  – stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Użytkownik lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.
 4. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona ocena lub komentarz narusza prawa Użytkownika/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.
 5. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:

  1) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;

  2) Dane kontaktowe uprawnionego;

  3) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;

  4) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;

  5) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;

  6) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;

  7) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;

  8) Podpis uprawnionego albo osoby go reprezentującej;

  9) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

 6. Zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 4 należy sporządzić na piśmie i przesłać na adres Serwisu: Nocowanie.pl Sp. z o.o. ul. Ligonia 1, 20-805 Lublin.
 7. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w pkt. 4, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.
 8. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w pkt. 4, Serwis zawiadamia Użytkownika/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.
 9. Użytkownik/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Użytkownik/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.
 10. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.
 11. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej oceny.
 12. W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Użytkownika/Gościa, o których mowa w pkt. 8, Serwis usuwa zakwestionowaną ocenę z bazy.

Art. 6 Wyłączenia

 1. Użytkownik zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Użytkowników, położonych w tym samym regionie turystycznym.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).
 3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników naruszające zakaz.

Art. 7 Ograniczenia odpowiedzialności Serwisu

 1. Serwis nie ponosi względem Użytkownika ani Gościa odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Użytkownikom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.
 2. W związku z treścią ust. 1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ SZUKAM NOCLEGU W SERWISIE NOCOWANIE.PL


Art. 1 Dodawanie ogłoszenia

 1. Ogłoszenie może dodać jedynie aktywny Gość Serwisu, posiadający swój login i hasło w serwisie Nocowanie.pl. W przypadku, gdy Gość nie posiadał wcześniej konta w serwisie Nocowanie.pl, jest ono dla niego tworzone przy dodawaniu ogłoszenia.
 2. Gość może dodać dowolną liczbę ogłoszeń.
 3. Gość dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących udzielonych odpowiedzi na ogłoszenie Gościa.

Art. 2 Dodawanie odpowiedzi

 1. Dowolną liczbę odpowiedzi na ogłoszenia mogą dodawać wyłącznie Użytkownicy, którzy opłacili abonament w serwisie. Użytkownicy posiadający publikację promocyjną mogą odpowiadać na jedno ogłoszenie raz na 24 godziny.
 2. Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści ogłoszenia.
 3. Odpowiedź na ogłoszenie nie może być reklamą obiektu noclegowego.

Art. 3 Usuwanie ogłoszeń lub odpowiedzi

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub odpowiedzi na ogłoszenie bez podania przyczyny.


REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ WSPÓLNE PRZEJAZDY W SERWISIE NOCOWANIE.PL


Art. 1 Dodawanie ogłoszeń lub odpowiedzi

 1. Dodawanie ogłoszeń i odpowiedzi w dziale "Wspólne przejazdy" jest nieodpłatne.
 2. Ogłoszenie i odpowiedź może dodać jedynie aktywny Gość Serwisu, posiadający swój login i hasło w serwisie Nocowanie.pl. W przypadku, gdy Gość nie posiadał wcześniej konta w Serwisie, jest ono dla niego tworzone przy dodawaniu ogłoszenia.
 3. Konto Gościa jest obowiązkowo połączone z serwisem www.facebook.com.
 4. Gość może dodać dowolną liczbę ogłoszeń.
 5. Gość dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących udzielonych odpowiedzi na ogłoszenie Gościa.
 6. Gość w ogłoszeniu określa trasę przejazdu, ilość wolnych miejsc w samochodzie, cenę za przejazd oraz datę i godzinę odjazdu.
 7. Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści ogłoszenia.
 8. Odpowiedź na ogłoszenie nie może być reklamą obiektu noclegowego ani serwisu konkurencyjnego względem www.nocowanie.pl.
 9. Ogłoszenia oraz odpowiedzi nie mogą zawierać treści wulgarnych oraz powszechnie uznanych za obraźliwe.
 10. Serwis nie pośredniczy w transakcji pomiędzy kierowcą a pasażerem. Nocowanie.pl nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie kwestie związane z wykonywanym przejazdem, w tym za stan techniczny pojazdów i bezpieczeństwo przejazdu.


ZMIANY REGULAMINÓW

 1. Powyższe Regulaminy mogą ulegać zmianom. O zmianach Regulaminów i o terminach obowiązywania zmian Serwis poinformuje na stronach internetowych Nocowanie.pl.


W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie panelu ocen w ramach korzystania z serwisu www.nocowanie.pl, Regulaminie korzystania z ogłoszeń szukam noclegu w serwisie nocowanie.pl oraz Regulaminie korzystania z ogłoszeń wspólne przejazdy w serwisie nocowanie.pl, znajdują odpowiednie zastosowanie postanowienia Regulaminu rezerwacji noclegów online w portalu nocowanie.pl.