Regulaminy

Zanim zaczniesz korzystać z serwisu, zapoznaj się z naszymi regulaminami.

Regulamin serwisu

aktualizacja: 01.03.2024 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA

Z SERWISU WWW.NOCOWANIE.PL

1. Postanowienia wstępne
2. Definicje
3. Warunki korzystania z Nocowanie.pl

4. Zasady korzystania z Zaproszeń
4a. Rezerwacje online w serwisie Nocowanie.pl
4b. Rezerwacje Pobytów
5. Pozycjonowanie
6. Odpowiedzialność
7. Reklamacje
8. Postanowienie końcoweZałącznik: Polityka prywatności

 

 

1. Postanowienia wstępne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora na rzecz Użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej nawiązywanie kontaktu Gospodarzom i Gościom, publikowanie Zaproszeń i Ogłoszeń, składanie Zaproszeń i Ogłoszeń, oraz zapytań ich dotyczących i dokonywanie ocen Gospodarzy i Lokali.
2. Administrator umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia im odpowiednie narzędzia systemowe. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że mają oni możliwość zawarcia i wykonania zawieranych umów.
3. Administrator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Gospodarzem a Gościem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy, a także za zachowanie stron po udostępnieniu Lokalu i ewentualne szkody poniesione w trakcie trwania najmu.
4. Korzystanie z usług Administratora następuje każdorazowo po akceptacji niniejszego Regulaminu. Administrator powiadamia na trwałym nośniku informacji Użytkowników o treści jak i wszelkich proponowanych zmianach warunków korzystania z usług Administratora. Korzystanie z usług Administratora jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Gospodarza, że zapoznał się on z Regulaminem oraz złożeniem przez Gospodarza oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
5. Dokonując rejestracji w Serwisie w sposób wskazany przez Administratora Użytkownik zawiera umowę w przedmiocie świadczenia usług Administratora na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 

2. Definicje

 

1. Administrator – NOCOWANIE.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. Nałęczowskiej 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000343165, adres mailowy: bok@nocowanie.pl, numer telefonu: (81) 441-83-36, posiadający status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.).
2. Nocowanie.pl / Serwis – internetowy serwis, działający w domenie nocowanie.pl, prowadzony przez Administratora.
3. Gospodarz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała pełnej rejestracji w Serwisie w charakterze osoby oferującej Lokal, na zasadach określonych w Serwisie.
4. Aktywny Gospodarz – Gospodarz, którego prawidłowość danych została zweryfikowana przez Administratora i który dokonał pełnej aktywacji Konta i opłacił Abonament na zasadach określonych w Regulaminie, w czasie na jaki opłacony został Abonament.
5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała uproszczonej rejestracji w Serwisie na zasadach określonych w Serwisie.
6. Lokal – dom, apartament, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Zaproszenia Gospodarza, zamieszczonego w Serwisie.
7. Zaproszenie – zamieszczona, przechowywana i rozpowszechniana w Serwisie przez Gospodarza propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
8. Dane - zamieszczone w Zaproszeniu dane wskazane szczegółowo w niniejszym Regulaminie.
9. Abonament – opłata Gospodarza na rzecz Administratora.
10. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem Lokalu zgodnie z Zaproszeniem oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
11. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Serwisu, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
12. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z Serwisu.
13. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
14. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez Serwis Nocowanie.pl, a w szczególności dokonała rejestracji w portalu charakterze Gościa lub Gospodarza, poprzez uzyskanie indywidualnej nazwy (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika.
15. Użytkownik Na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
16. Ogłoszenie — zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane w Serwisie przez Użytkownika ogłoszenie w szczególności dotyczące oferowanych lub poszukiwanych usług, towarów (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży) itd., z wyłączeniem Zaproszeń, zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
17. wakacje.pl — serwis partnerski, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Pobytu przez Gościa.
18. Szallas.hu Zrt. — Partner Nocowanie.pl sp. z o.o., za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie rezerwacji Lokali w systemie rezerwacji automatycznych; Szallas.hu Zrt jest spółką z siedzibą w Miskolc, Węgry:
Pełna nazwa firmy: Szallas.hu Zártkörűen működő részvénytársaság
Skrócona nazwa firmy: SZALLAS.HU ZRT
Siedziba firmy: Węgry - 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Oddział firmy: Węgry - 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Węgry - 1037 Budapest, Montevideo utca 9
Oddział firmy w Polsce: Szallas.hu Zrt. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedstawicielstwo w Polsce
Wspólna 56, 00-687 Warszawa
Adres korespondencyjny: Szallas.hu Zrt. Wspólna 56, 00-687 Warszawa
19. Pobyt — umowa zawarta pomiędzy Gościem a Gospodarzem na wynajem Lokalu zgodnie z Zaproszeniem Gospodarza zawierającą konkretne daty Pobytu i Cenę za Pobyt.

 

3. Warunki korzystania z Nocowanie.pl

 

1. Warunkiem technicznym korzystania z Nocowanie.pl jest posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www.

 

2. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Administrator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi. Ponadto oprogramowanie Serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa Internet Explorer 6.0. lub wersje wyższe albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0. lub wersjach wyższych.

 

3. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Serwisu, wprowadzanych przez Administratora do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Administrator podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Wirtualna Polska.

 

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian lub/i rozbudowy funkcjonalności Usługi, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

 

5. Administrator może udostępniać funkcjonalności przewidziane wyłącznie dla Użytkowników niebędących Konsumentem lub Użytkownikiem Na Prawach Konsumenta.

 

6. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od działań utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie Serwisu jak i poszczególnych usług świadczonych w Serwisie.

 

7. Serwis może być wykorzystywany jedynie do publikowania Zaproszeń i Ogłoszeń zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem. Użytkownicy są odpowiedzialni za publikowane przez siebie Zaproszenia i Ogłoszenia jak i pozostałe treści, w szczególności oświadczają, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszają niniejszego Regulaminu, obowiązującego prawa oraz praw osób trzecich.

 

8. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe lub licencje w zakresie niezbędnym do publikowania Zaproszeń i Ogłoszeń oraz pozostałych treści, w tym zdjęć w Serwisie.

 

9. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z Zaproszeń i Ogłoszeń oraz innych treści publikowanych w Serwisie na wszystkich, znanych w chwili opublikowania polach eksploatacji, w tym wskazanych w art. 50 i 74 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych a w szczególności: (a) w zakresie trwałego lub czasowego utrwalania i zwielokrotniania, wprowadzania do pamięci komputera; (b) tłumaczenia, przystosowywania lub jakichkolwiek innych zmian; (c) nadawania wraz z prawem do retransmisji, nadawania internetowego; reemitowania, publicznego wykonywania, odtwarzania, wyświetlania;(d) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż mowa powyżej – publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet.

 

10. Zgoda na korzystanie z Zaproszeń i Ogłoszeń oraz pozostałych treści przez Administratora w szczególności ich rozpowszechnianie w sieci Internet w tym w Serwisie jak i prowadzonych przez Administratora serwisach internetowych, jak również w serwisach prowadzonych przez spółki należące do grupy kapitałowej Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja dotyczy wszelkich działań reklamowych Administratora.

 

11. Rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie Zaproszenia i Ogłoszenia oraz pozostałe treści będą nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez inne osoby. Zaproszenia i Ogłoszenia oraz pozostałe treści będą oceniane i komentowane przez inne osoby na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

12. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia Zaproszeń i Ogłoszeń oraz pozostałych treści lub zmiany Zaproszeń i Ogłoszeń jak i pozostałych treści w przypadku, gdy Użytkownik zamieszcza Zaproszenia i Ogłoszenia z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, W szczególności gdy wskazuje w Zaproszeniach Dane w sposób naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu. Na czas niezbędny do weryfikacji zgodności z Regulaminem Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania w tym czasowego usunięcia z Serwisu Zaproszeń i Ogłoszeń jak i pozostałych treści. W przypadku gdy Administrator podejmuje decyzję o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia swoich usług na rzecz Użytkownika w odniesieniu do poszczególnych Zaproszeń i Ogłoszeń, przekazuje temu Użytkownikowi zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne - uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Administrator nie musi podawać uzasadnienia w przypadku gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku gdy Administrator może wykazać, że dany Użytkownik wielokrotnie naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych usług zgodnie z Regulaminem.

 

13. Sprzeczne z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest zamieszczanie Zaproszeń i Ogłoszeń, w tym Danych w Zaproszeniach i innych treściach Użytkownika w Serwisie:
a) naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste osób trzecich w tym Administratora, w szczególności renomę i dobre imię Administratora,
b) wulgarnych, obraźliwych, obelżywych, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej, propaguje przemoc,
c) których treść nie pochodzi od właściciela Lokalu lub pracownika Lokalu albo innej osoby bezpośrednio związaną z obiektem,
d) nieprawdziwych,
e) nie zawierająca oznaczeń, iż pochodzi od właściciela,
f) wprowadzających w błąd Konsumentów,
g) stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji,
h) nieadekwatnych do tematyki Serwisu,
i) będących lub zawierających ciąg przypadkowych znaków nieodzwierciedlających prawdziwych słów,
j) których treść jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
k) zawierającej odnośniki do innych stron internetowych, lokalizacji w sieci Internet czy danych teleadresowych, w tym stron internetowych, lokalizacji w sieci Internet czy danych teleadresowych Użytkownika innych niż wskazane przez Administratora,
l) powołujące się w sposób nieuprawniony na referencje, w tym powołujące się na Administratora w sposób nieautoryzowany przez Administratora,
m) stanowiących reklamę, promocje, ogłoszenie lub informacje o produktach lub usług nieobjętych Zaproszeniem, umożliwiające korzystanie z Zaproszenia z pominięciem funkcjonalności Serwisu
n) stanowiących reklamę lub promocje Użytkownika,
o) zawierających znaki i oznaczenia handlowe Użytkownika lub osoby trzeciej,
p) wykorzystuje dane innych Użytkowników Serwisu, w tym Gości,

 

14. Gospodarz zobowiązuje powstrzymywać się od oceny Lokali, których Zaproszenia umieszcza w Serwisie oraz Lokali innych Gospodarzy, położonych w tym samym regionie turystycznym. Obowiązek ten wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

 

15. Zaproszenia Gospodarzy mogą być dodatkowo zarówno oznaczeniem słownym, graficznym, jak i słownograficznym na warunkach wskazanych przez Administratora w szczególności zgodnie z Cennikiem.

 

16. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do Administratora lub/i do podmiotów współpracujących z Administratorem i podlegają ochronie prawnej. Serwis jak i poszczególne serwisy internetowe są dostępne jako całość i jako całość stanowią utwór do którego wszelkie prawa przysługują Administratorowi. Administrator podejmuje niezbędne środki technologiczne i prawne w celu ochrony integralności Serwisu, kontroli sposobu korzystania z Serwisu jak i poszczególnych serwisów internetowych, mających na celu ograniczenie korzystania z Serwisu w sposób mogący zakłócać jego funkcjonowanie. Z wykorzystaniem środków technicznych Administrator kontroluje sposób korzystania z Serwisu, w tym korzystanie z Serwisu z pominięciem poszczególnych treści informacyjnych, promocyjnych i reklamowych czyli fakt, pobierania stron internetowych Serwisu lub poszczególnych serwisów internetowych z pominięciem poszczególnych treści tych stron internetowych. Pobieranie Serwisu z wykorzystaniem przeglądarek internetowych możliwe jest wyłącznie w sposób nie naruszający praw Administratora. Korzystanie z Serwisu w sposób naruszający jego integralność jest zabronione.

 

17. Zastrzeżenie, o którym mowa powyżej, dotyczy w szczególności:
a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: literackich, publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, architektonicznych, architektoniczno-urbanistycznych, urbanistycznych, muzycznych, słowno-muzycznych, scenicznych, sceniczno-muzycznych, choreograficznych, pantomimicznych, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;
b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);
c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);
d) nazw domen internetowych;
e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

 

18. Korzystanie z Nocowanie.pl nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów.

 

19. Modyfikowanie lub blokowanie, bez zgody Administratora, treści (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Serwisu może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw Administratora lub innych osób. Dotyczy to w szczególności wykorzystywania w tym celu narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje, mające możliwość modyfikowania lub blokowania treści przekazywanych w ramach Serwisu, w tym treści o charakterze reklamowym.

 

20. Publikacja Zaproszeń jest dostępna jedynie dla Aktywnych Gospodarzy, którzy dokonali pełnej rejestracji w Serwisie i spełnili wszelkie wymagania Administratora, zgodnie z informacjami udostępnianymi w Serwisie i opłacili Abonament zgodnie z ofertą dostępną w Serwisie. Po okresie obowiązywania Abonamentu Zaproszenie dostępne jest w Serwisie, jako nieaktywne, przy czym Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Zaproszenia.

 

21. Usługi publikacji Zaproszeń świadczone są Gospodarzom, którzy wykonali procedurę weryfikacji wiarygodności i przedłożyli do wglądu dokumenty potwierdzające fakt prowadzenia przez nich działalności gospodarczej pod adresem podanym jako adres Lokalu. Osoba fizyczna powinna przedłożyć do wglądu rachunek za media np. prąd, wodę, gaz wystawiony na adres zarejestrowanego obiektu, Osoba prawna powinna przedłożyć wydruk z KRS. Jeżeli z przedstawionych dokumentów nie wynika fakt prowadzenia działalności pod adresem Lokalu, Serwis może żądać przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego prawo Użytkownika do danego Lokalu, np. aktu notarialnego, umowy najmu.

 

22. W terminie 14 dni od zawarcia umowy w przedmiocie świadczenia usług publikacji Zaproszeń lub Ogłoszeń oraz rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik lub Użytkownik Na Prawach Konsumenta może od niej odstąpić bez wskazania przyczyn. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik będący Konsumentem lub Użytkownikiem Na Prawach Konsumenta może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik do Regulaminu. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi, który wystawił Ogłoszenie, złożył Zaproszenie, skorzystał z funkcjonalności w Serwisie lub posiada jakiekolwiek należności wobec Administratora, z tytułu usług świadczonych przez Administratora.

 

23. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z Serwisu, w tym do nieujawniania innym osobom loginu i hasła oraz wyboru odpowiednich, trudnych do złamania haseł.

 

24. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Konta po prawidłowym zalogowaniu z wykorzystaniem loginu i hasła uważa się za działania Użytkownika. Niniejsze zastrzeżenie nie dotyczy Konsumenta oraz Użytkownika Na Prawach Konsumenta. W przypadku Konsumenta oraz Użytkownika Na Prawach Konsumenta wszelkie działania podejmowane przy użyciu Konta po prawidłowym zalogowaniu przez osobę trzecią za zgodą Użytkownika uważa się za działania Użytkownika.

 

25. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników lub Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym do działania w jego imieniu.

 

26. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem w tym usług publikacji Zaproszenia oraz rejestracji konta w Serwisie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu rozwiązania umowy Użytkownik powinien wysłać stosowane oświadczenie na adres e-mail: partner@nocowanie.pl . Wypowiedzenie nie wpływa na ważność zobowiązań Użytkownika z tytułu Zaproszeń opublikowanych w Serwisie.

 

27. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług zgodnie z Regulaminem w tym usług publikacji Zaproszeń oraz rejestracji konta w Serwisie, rezygnacji z publikacji Zaproszeń lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu nie podlega zwrotowi. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za niewykorzystany okres Abonamentu.

 

28. W przypadku likwidacji Konta, rezygnacji z publikacji Zaproszeń lub rozwiązania umowy przez Użytkownika, uiszczona cena Abonamentu jak i pozostałe opłaty z tytułu korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie podlegają zwrotowi. Postanowienie niniejsze nie dotyczy Konsumentów. Użytkownikom będącym Konsumentami zwraca się cenę za niewykorzystany okres Abonamentu oraz niezrealizowane usługi.

 

29. W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub Gościa nie będącego Konsumentem, Administrator może zawiesić jego Konto.

 

30. Usługi świadczone w Serwisie obejmują przesyłanie Użytkownikom komunikatów i powiadomień przez Administratora.

 

4. Zasady korzystania z Zaproszeń

 

1. W ramach umowy, Aktywny Gospodarz udostępnia w Serwisie Zaproszenie, będące informację handlową. Zaproszenie obejmuje Dane wskazane poniżej lub też Dane zgodne ze wskazaniem w Serwsie:
a) nazwę własną Lokalu, przy czym nazwa ta nie może zawierać wskazania adresu strony www Użytkownika lub Lokalu,
b) nr telefonu,
c) cenę,
d) dane teleadresowe Lokalu,
e) oznaczenie lokalizacji Lokalu na mapie,
f) inne informacje o Lokalu w szczególności wskazujące na położenie Lokalu, wyposażenie Lokalu, standard Lokalu,
g) informacje o promocyjnych warunkach Zaproszenia lub innych promocjach dotyczących Lokalu,
h) do 100 zdjęć Lokalu,
(łącznie: „Dane”).
2. Przedmiotem Zaproszenia może być jeden Lokal. Gospodarz może publikować w ramach Serwisu więcej niż jedno Zaproszenie.
3. Gospodarz może dokonywać zmian Danych wyłącznie w zakresie udostępnionym przez Administratora.
4. W celu prawidłowej publikacji Zaproszenia Gospodarz może być zobowiązany do zamieszczenia Danych czy elementów oprogramowania wskazanych przez Administratora. Korzystanie z publikacji Zaproszeń możliwe jest wyłącznie na warunkach technicznych wskazanych przez Administratora.
5. Korzystanie z usług w Serwisie może wymagać uiszczenia opłat zgodnie z cennikiem, Cennik prezentowany jest w Serwisie. Gospodarz jest związany Cenami prezentowanymi w Cenniku.
6. Usługi płatności internetowej dostępne w Serwisie będą świadczone przez podmioty trzecie na warunkach wynikających z odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty.
7. Aktywny Gospodarz ma możliwość wyrażenia zgody na płatności cykliczne. W przypadku udzielenia zgody na płatności cykliczne Gospodarz upoważnia podmiot świadczący usługi płatności internetowej (takim jak PayU S.A) do automatycznego pobrania na rzecz Administratora opłaty. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności kwartalnie, półrocznie bądź rocznie w zależności od tego jaki abonament Aktywny Gospodarz wybrał. Opłata będzie automatycznie pobierana na kolejne analogiczne okresy abonamentu wybranego przez Gospodarza, aż do odwołania zgody przez Użytkownika.
8. Aktywny Gospodarz w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez podmiot świadczący usługi płatności internetowej (takim jak PayU S.A).
9. Aktywny Gospodarz ma prawo zrezygnowania z opcji płatności cyklicznych poprzez samodzielną zmianę ustawień płatności w panelu administracyjnym Konta Użytkownika.
10. Administrator wystawia Gospodarzom faktury za zakup Abonamentu, usług oraz punktów pozycjonujących na następujących zasadach:
a) faktury wystawiane są w formie elektronicznej i udostępnione bezpłatnie w panelu administracyjnym po zalogowaniu w zakładce Płatności i reklamy /"efaktury”; Użytkownik zakładając Konto wyraża zgodę na wysłanie faktury drogą elektroniczną,
b) w przypadku braku zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej, Użytkownik ma możliwość zrezygnowania z faktur elektronicznych na rzecz faktur papierowych dostarczanych Użytkownikowi drogą pocztową;
c) wyłączenia efaktury Użytkownik może dokonać poprzez samodzielną zmianę ustawień płatności w panelu administracyjnym Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta.
11. Administrator może udostępniać wszystkim lub niektórym Użytkownikom usługi dodatkowe lub towary dodatkowe takie jak sesja fotograficzna, wirtualny spacer, baner, dedykowana ekspozycja w Serwisie, w szczególności poprzez panel administracyjny Konta Użytkownika. Usługi dodatkowe świadczone są zgodnie z warunkami oferty usług dodatkowych po cenach cennikowych obowiązujących w Serwisie.
12. W przypadku, gdy usługa dodatkowa obejmuje referencję do Serwisu lub znaki i oznaczenia graficzne Administratora, Administrator może w każdym czasie żądać zaprzestania korzystania z referencji do Serwisu, znaków i oznaczeń graficznych Administratora. Żądanie Administratora nie uprawnia Użytkownika do zwrotu ceny uiszczonej za usługi dodatkowe lub towary dodatkowe.

 

4a. Rezerwacje online w serwisie Nocowanie.pl

 

1. W ramach serwisu dostępna jest możliwość dokonywania rezerwacji obiektów:
1) w systemie Zaproszeń (zapytaniowym) obsługiwanym przez Nocowanie.pl, którego zasady określa punkt 4a ppkt 2-32 niniejszego Regulaminu;
2) w systemie rezerwacji automatycznych (natychmiastowych lub po zatwiedzeniu przez Użytkownika) świadczonych przez partnera serwisu, tj. przez spółkę Szallas.hu Zrt. z siedzibą w Miskolc, Węgry na podstawie regulaminów tej usługi udostępnianych w:
https://noclegi.pl/umowa

2. W celu korzystania z systemu rezerwacji online w Serwisie Użytkownik jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji w serwisie połączonej z akceptacją odpowiednich regulaminów, o których mowa powyżej.

3. Serwis udostępnia Użytkownikowi dostęp do panelu administracyjnego umożliwiającego edytowanie Zaproszeń. Każde Zaproszenie może zostać w każdej chwili przez Użytkownika usunięte. Wszystkie informacje zawarte w Zaproszeniu są dla Użytkownika wiążące i muszą być w pełni zrealizowane.

4. Zaproszenie Użytkownika jest widoczne zarówno na jego podstronie, jak i w wybranych działach Serwisu.

5. Użytkownik zamieszczając Zaproszenie w Serwisie udostępnia określony Lokal w systemie rezerwacji online. W opisie każdego Lokalu powinny znaleźć się następujące elementy: adres, dane kontaktowe, cena za każdy dzień pobytu, minimalny czas pobytu (np. nie krócej niż 1 doba).

6. Użytkownik powinien uaktualniać Informacje o Lokalu codziennie (w miarę możliwości częściej) i może zawsze zmieniać cenę dostępnych pokoi oraz ich liczbę lub rodzaj.

7. W przypadku stosowania przez Użytkownika manualnego potwierdzenia lub odrzucenia Rezerwacji zamieszczenie przez Użytkownika Zaproszenia na stronie Serwisu staje się wiążące i podlega regulacjom Kodeksu cywilnego w momencie potwierdzenia Rezerwacji w Panelu Użytkownika.

8. Przed zakończeniem okresu wyświetlania Zaproszenia Serwis powiadomi Użytkownika o tym fakcie drogą elektroniczną.

9. Gość może skorzystać z Zaproszenia zamieszczonego na stronie Serwisu poprzez dokonanie Rezerwacji. Użytkownik zostanie każdorazowo poinformowany drogą elektroniczną zarówno o dokonaniu Rezerwacji, jak i o rozpoczęciu procesu Rezerwacji.

10. W momencie potwierdzenia dokonania Rezerwacji przez Gościa, Użytkownik otrzymuje informację o skorzystaniu z jego Zaproszenia. Wiąże się to również z zablokowaniem możliwości dokonania Rezerwacji wybranego Zaproszenia przez kolejnych Gości w tym samym okresie. W przypadku stosowania przez Użytkownika manualnego potwierdzenia lub odrzucenia Rezerwacji, Użytkownik zostanie poproszony o potwierdzenie lub odrzucenie Rezerwacji.

11. W chwili potwierdzenia Rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki lub całości należnej kwoty za Rezerwację (ceny Rezerwacji) w zależności od określonych przez Użytkownika warunków. Gość dokonuje opłaty za Lokal przez płatność online lub przelewem bankowym na konto Serwisu.

12. Nocowanie.pl Sp. z o.o. przekaże lub udostępni Użytkownikowi Rezerwację dokonaną przez Gościa. Rezerwacja taka zawiera datę przyjazdu, liczbę zarezerwowanych nocy, rodzaj Lokalu, cenę Lokalu, imię i nazwisko Gościa oraz numer telefonu Gościa. Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Lokalu jest Potwierdzenie Rezerwacji wydrukowane z systemu Serwisu lub przesłane Gościowi na adres e-mail. Na tej podstawie Użytkownik może na miejscu zidentyfikować, że dany Gość jest tym, który dokonał płatności za rezerwację online.

13. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność treści Zaproszenia (opisu Lokalu) ze stanem rzeczywistym. Jeżeli po przybyciu Gościa do Lokalu okaże się, że informacje zawarte w Zaproszeniu były nieprawdziwe lub jeśli Zaproszenie okaże się nieaktualne, Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Serwis oraz przez Gościa.

14. Cena wskazana w Zaproszeniu jest ceną, jaką płaci Gość z tytułu Rezerwacji. Gospodarz powinien uwzględnić w cenie wszystkie należne dodatkowe opłaty.

15. W terminie 3 dni roboczych od dnia uznania rachunku bankowego Nocowanie.pl Sp. z o.o. ceną Rezerwacji wpłaconej przez Gościa, Nocowanie.pl Sp. z o.o. dokona przelewu tej ceny na rachunek bankowy Gospodarza.

16. Gospodarz zobowiązany jest do zagwarantowania zarezerwowanego Lokalu od momentu przesłania Gościowi potwierdzenia Rezerwacji przez Serwis. W przypadku, gdy Gospodarz przed przyjazdem Gościa poweźmie wiadomość, iż z jakiegokolwiek powodu nie jest w stanie wypełnić tego zobowiązania lub z innych powodów anuluje Rezerwację, Gospodarz powinien bezzwłocznie poinformować o zaistniałej sytuacji Biuro Obsługi Klienta nocowanie.pl (partner@nocowanie.pl; wpisując w tytule maila frazę "Anulowanie rezerwacji"). W przypadku zapewnienia alternatywnego zakwaterowania dla Gościa przez Nocowanie.pl Sp. z o.o., Gospodarz zapłaci na rzecz Nocowanie.pl Sp. z o.o. kwotę stanowiącą równowartość 150% ceny Rezerwacji z uwzględnieniem kwoty Prowizji. Kwota ta będzie płatna przez Użytkownika w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT.

17. W przypadku, gdy alternatywne zakwaterowanie nie zostało zapewnione przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. (informację tę Użytkownik może uzyskać kontaktując się z BOK nocowanie.pl) oraz w sytuacji, gdy po przyjeździe Gościa okaże się, że Gospodarz nie ma dostępnego wolnego Lokalu, Gospodarz:
a) zapewni alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie (w porównaniu do Lokalu, w którym Gość miał zagwarantowaną rezerwację);
b) zapewni Gościowi oraz wszystkim towarzyszącym mu osobom uwzględnionym w rezerwacji bezpłatny, prywatny transport do alternatywnego Lokalu- oraz
c) zwróci i zrekompensuje Nocowanie.pl Sp. z o.o. i Gościowi wszystkie uzasadnione koszty i wydatki (np. koszt alternatywnego zakwaterowania, transportu, rozmów telefonicznych), które poniósł Gość i/lub Nocowanie.pl Sp. z o.o. w wyniku braku wolnych miejsc. Koszty poniesione przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. będą podlegały zwrotowi w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury VAT.

18. Zasady anulowania rezerwacji przez Gościa określa Gospodarz we własnym zakresie. Gość ma wgląd do zasad anulowania rezerwacji w panelu administracyjnym Gościa na stronie Serwisu.

19. Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać ceny Rezerwacji. Wysokość takiej opłaty ustala Gospodarz.

20. W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu na rzecz Gościa całości lub części ceny Rezerwacji, zwrotu dokonuje bezpośrednio Serwis.

21. Chęć anulowania rezerwacji Gość zgłasza do Biura Obsługi Klienta za pomocą swojego panelu administracyjnego w serwisie. Anulowanie rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Gościa potwierdzenia z Serwisu, że Rezerwacja została skutecznie anulowana.

22. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Gościa, Gospodarz zwraca na rzecz Nocowanie.pl Sp. z o.o. kwotę przelanej przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. na rachunek Gospodarza ceny Rezerwacji z ewentualnym potrąceniem opłaty za anulowanie Rezerwacji. Kwotę tę powiększoną o Prowizję, którą Nocowanie.pl Sp. z o.o. otrzymała z tytułu Rezerwacji, Nocowanie.pl Sp. z o.o. przelewa następnie na rachunek Gościa.

23. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Gospodarza, Gospodarz zwraca na rzecz Nocowanie.pl Sp. z o.o. kwotę przelanej przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. na rachunek Gospodarza ceny Rezerwacji. Kwotę tę powiększoną o Prowizję, którą Nocowanie.pl Sp. z o.o. otrzymała z tytułu Rezerwacji, Nocowanie.pl Sp. z o.o. przelewa następnie na rachunek Gościa.

24. W przypadku braku zwrotu przez Gospodarza na rzecz Nocowanie.pl Sp. z o.o. kwot, o których mowa powyżej, Nocowanie.pl Sp. z o.o. będzie przysługiwało prawo do potrącania ww. kwoty z należnych Gospodarzowi wpłat z tytułu cen Rezerwacji uiszczanych przez Gości. Gospodarz wyraża niniejszym zgodę na takie potrącenie.

25. Nocowanie.pl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Gości zgodnie z Zasadami powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartymi w Regulaminie.

26. Goście, którzy przebywali w Lokalu zostaną poproszeni przez nocowanie.pl o wydanie opinii na temat swojego pobytu w danym Lokalu i ocenę określonych aspektów tego pobytu. Nocowanie.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikowania tych komentarzy i ocen w serwisie. Strony zgodnie oświadczają, że Nocowanie.pl Sp. z o.o. jest dystrybutorem (bez żadnego obowiązku weryfikacji), a nie autorem tych opinii. Zasady publikacji komentarzy i ocen określa Regulamin panelu ocen.

27. Nocowanie.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i konsekwencje wynikające z (publikacji) jakichkolwiek komentarzy lub opinii.

28. Nocowanie.pl Sp. z o.o. ma prawo do natychmiastowego zawieszenia usługi Rezerwacji online przez nocowanie.pl w stosunku do Gospodarza w przypadku gdy:
a. Gospodarz umieści w nocowanie.pl błędne lub mylące informacje o Lokalu;
b. Gospodarz nie przyjmie rezerwacji po otrzymaniu przez Gościa potwierdzenia Rezerwacji;
c. Gospodarz obciąży jednego lub więcej Gości dodatkowymi opłatami;
d. Nocowanie.pl Sp. z o.o. otrzyma trzy lub więcej uzasadnionych i poważnych skarg od jednego lub więcej Gości, którzy dokonali rezerwacji w Lokalu.

29. Za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Użytkownika) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Gości odpowiedzialny jest dany Gospodarz, bez jakiegokolwiek pośrednictwa czy ingerencji ze strony Nocowanie.pl Sp. z o.o.

30. Nocowanie.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zażalenia i skargi ze strony Gości.

31. Nocowanie.pl Sp. z o.o. może w każdej chwili i według własnego uznania:
a) zaoferować Gościowi wsparcie ze strony Działu Obsługi Klienta,
b) pośredniczyć w kontakcie między Gospodarzem i Gościem,
c) zapewnić na koszt Gospodarza alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Lokalu lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Lokalu lub
d) pomóc Gościowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Użytkownikowi w inny sposób.

32. Gospodarz może powierzyć Nocowanie.pl sp. z o.o. nieodpłatne dokonanie w imieniu Gospodarza rejestracji w systemie rezerwacji automatycznych (natychmiastowych lub po zatwierdzeniu przez Gospodarza) świadczonych przez partnera serwisu, tj. przez spółkę Szallas.hu Zrt. z siedzibą w Miskolc, Węgry na podstawie regulaminów tej usługi udostępnianych w: https://noclegi.pl/umowa.

33. Gospodarz przed powierzeniem Administratorowi dokonania rejestracji, o której mowa w ust. 22, zobowiązany jest zapoznać się z treścią regulaminów tej usługi oraz oświadczyć o ich akceptacji.

34. Gospodarz po rejestracji w systemie rezerwacji automatycznych u Partnera otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji wraz z treścią ww. regulaminów.

 

4b. Rezerwacje Pobytów

 

1. Gość wyszukuje Pobyt przez Serwis lub serwis wakacje.pl i dokonuje Rezerwacji.

2. Na podstawie parametrów Pobytu wybranych przez Gościa, Serwis lub wakacje.pl generuje podsumowanie w postaci Rezerwacji Pobytu, która zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Pobytu, liczby noclegów, łącznej Ceny za Pobyt.

3. W przypadku Rezerwacji Pobytu przez Gościa przez wakacje.pl, serwis wakacje.pl zwróci się do Użytkownika z prośbą o potwierdzenie terminu Pobytu. Użytkownik ma 48 godzin na potwierdzenie możliwości Rezerwacji Pobytu przez serwis wakacje.pl.

4. Po potwierdzeniu Rezerwacji Pobytu przez Gościa, system przekierowuje Gościa do zakładki „Płatności”, gdzie Gość wybiera formę płatności Ceny za Pobyt. Płatność Ceny za Pobyt realizowana jest przez Gościa w całości z góry i stanowi warunek zakupienia Pobytu. Płatność Ceny za Pobyt będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie Cenę za Pobyt po potrąceniu Prowizji przekaże na rachunek Gospodarza. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Gościa dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Gospodarz.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty Gościa na rachunku Serwisu, Gość otrzymuje Potwierdzenie wpłaty Ceny za Pobyt wraz z Voucherem noclegowym.

6. Dowodem zakupu Pobytu i podstawą do udostępnienia Lokalu jest Voucher noclegowy wydrukowany z panelu administracyjnego w serwisie nocowanie.pl lub z Potwierdzenia wpłaty Ceny za Pobyt.

7. W przypadku wykupienia Pobytu przez Gościa za pośrednictwem wakacje.pl, wykupienie Pobytu w tym Lokalu i w tym samym terminie za pośrednictwem Serwisu, nie będzie już możliwe.

8. W momencie wpłaty Ceny za Pobyt przez Gościa, zawarta zostaje umowa pomiędzy Gospodarzem a Gościem. Serwis wysyła do Gospodarza informację o wykupieniu Pobytu przez Gościa. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości wykupienia Pobytu w tym Lokalu i w tym terminie przez kolejnych Gości. Gospodarz zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do zrealizowania Pobytu z informacjami o warunkach Pobytu zamieszczonymi w Serwisie.

9. W przypadku Rezerwacji Pobytów postanowienia pkt 4a ppkt 31 stosuje się odpowiednio.

 

5. Pozycjonowanie

 

1. Kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie w odpowiedzi na wyszukiwanie Użytkownika Serwisu Nocowanie.pl, w tym Konsumenta, określana jest zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie i Cenniku. Administrator podaje w Serwisie szczegółowe warunki pozycjonowania.

 

2. Na podawane w Serwisie wyniki wyszukiwania mogą mieć wpływ płatności dokonywane przez Gospodarzy specjalnie w celu uzyskania wyższego plasowania Lokali w ramach wyników wyszukiwania (w szczególności poprzez zakup „punktów pozycjonujących” lub usługi pozycjonowania). Wpływ na plasowanie Lokali może mieć również wysokość prowizji uiszczanej przez Gospodarzy na rzecz Serwisu albo Partnera serwisu, tj. spółkę Szallas.hu Zrt. z siedzibą w Miskolc, Węgry.

 

3. O kolejności, w jakiej Lokale pojawiają się w Serwisie, każdorazowo decydują warunki pozycjonowania obowiązujące w danym momencie na Serwisie. Zmiana warunków pozycjonowania nie stanowi zmiany Regulaminu. Administrator może wprowadzić promocyjne warunki pozycjonowania, w tym ograniczyć je czasowo.

 

4. Na kolejność Lokali wyświetlanych Użytkownikowi bez użycia dodatkowych opcji sortowania oraz udostępnianych przez Serwis Nocowanie.pl filtrów („Domyślny wariant sortowania”) wpływają:
a) system, w jakim możliwe jest dokonanie rezerwacji – zaproszeń (zapytaniowy) lub rezerwacji automatycznych (natychmiastowych lub po zatwierdzeniu przez Gospodarza) świadczonych przez Partnera serwisu, tj. przez spółkę Szallas.hu Zrt. z siedzibą w Miskolc, Węgry na podstawie regulaminów tej usługi udostępnianych w:
* https://noclegi.pl/umowa
* https://www.nocowanie.pl/info/regulaminy,610,id,610.html;
b) wysokość prowizji za rezerwacje Lokalu w systemie rezerwacji automatycznych;
c) liczba punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu dnia, oraz
d) zgromadzona liczba punktów pozycjonujących.

 

5. W przypadku, gdy:
a) konkurencyjne Zaproszenia posiadają taką samą liczbę punktów pozycjonujących, o kolejności, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie decyduje liczba punktów, która jest odejmowana w ciągu dnia (priorytet mają Zaproszenia z wyższą liczbą odejmowanych punktów pozycjonujących).
b) konkurencyjne Zaproszenia posiadają taką samą liczbę punktów, która jest odejmowana w ciągu dnia, o kolejności, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie decyduje liczba punktów pozycjonujących, które posiada dane Zaproszenie (priorytet mają Zaproszenia z wyższą liczbą punktów).

 

6. Gospodarz ma możliwość wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie poprzez usługę pozycjonowania, w tym:
a) ustawienie liczby punktów pozycjonujących, która jest odejmowana w ciągu 1 dnia, oraz
b) zakup punktów pozycjonujących.

 

7. Gospodarz ma możliwość zamówienia usługi pozycjonowania i w tym celu uiszczenia ceny za pulę punktów, która będzie wykorzystywana przez Użytkownika w przyszłości w celu wpływania na kolejność, w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie.

 

8. Punkty są redukowane dla każdego Zaproszenia w Serwisie w czasie rzeczywistym zgodnie ze sposobem korzystania z usługi pozycjonowania na warunkach każdorazowo wskazanych w Serwisie. Zmiana warunków redukowania punktów nie stanowi zmiany Regulaminu.

 

9. Gospodarz ma możliwość sprawdzenia w panelu administracyjnym jaka liczba punktów pozycjonujących jest niezbędna w danej chwili dla uzyskania pozycji w Serwisie nie niższej niż określona przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż informacje w panelu administracyjnym jest ważna w danym momencie i może różnić się od rzeczywistego stanu, z uwagi na podejmowanie w czasie rzeczywistym działań obejmujących pozycjonowania przez pozostałych Użytkowników Serwisu. Administrator dokłada wszelkich starań aby informacje w panelu administracyjnym były dokładne jednak w żadnym razie usługa świadczona przez Administratora i informacje zawarte w panelu administracyjnym nie stanowią gwarancji prezentowania Zaproszenia na określonej pozycji. Usługi świadczone w zakresie wskazanym w niniejszym postanowieniu są świadczone według kryterium starannego działania i nie obejmują rezultatu.

 

10. Gospodarz ma możliwość korzystania w panelu administracyjnym z funkcji "Asystenta pozycjonowania", który ma na celu utrzymanie określonej przez Użytkownika pozycji Zaproszenia w serwisie Nocowanie.pl poprzez odpowiednie dostosowanie liczby odejmowanych punktów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż "Asystent pozycjonowania" dokonuje sprawdzenia pozycji Zaproszenia Użytkownika w określonych przedziałach czasowych. W związku z tym pozycja Zaproszenia Użytkownika może ulegać czasowym zmianom pomiędzy poszczególnymi procesami sprawdzenia. Administrator dokłada wszelkich starań aby Asystent planowania był dokładny jednak w żadnym razie usługa świadczona przez Administratora nie stanowią gwarancji prezentowania Zaproszenia na określonej pozycji. Usługi świadczone w zakresie wskazanym w niniejszym postanowieniu są świadczone według kryterium starannego działania i nie obejmują rezultatu.

 

11. Nadto, o kolejności w jakiej Lokal pojawia się w Serwisie może decydować liczba komentarzy i wysokość ocen dodawanych przez Gości, częstotliwość interakcji Gości z Zaproszeniem lub treścią Zaproszeń. Szczegółowe warunki oceny Zaproszeń prezentowane są w Serwisie.

 

12. Administrator może przewidzieć przyznawanie Użytkownikom dodatkowych punktów w Serwisie na warunkach wskazanych w Serwisie.

 

6. Odpowiedzialność

 

1. Administrator nie jest stroną umów zawieranych przez Gospodarzy i Gości i nie gwarantuje że Gospodarze i Goście są uprawnieni do zawierania i wykonywania umów. Administrator zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Zaproszeń, dokonywanie rezerwacji Lokalu przez Internet, nawiązanie kontaktu z Gospodarzami, dokonywanie oceny Gospodarzy i Lokali przez Gości.

 

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Użytkowników w ramach Serwisu ani niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez nich umów, jak również nie ponosi odpowiedzialności ich za działania stanowiące naruszenie Regulaminu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, legalność, jakość lub bezpieczeństwo usług i towarów objętych Ogłoszeniami i Zaproszeniami Użytkowników, ich wypłacalność i zdolność do zawierania i wykonywania umów oraz prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników.

 

3. Administrator ponosi względem Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność za czyny dokonane z winy nieumyślnej, do wysokości pobranej od Użytkownika opłaty za aktualnie obowiązujący go Abonament. W przypadku, jeśli wynagrodzenia nie pobrano, bądź Abonament wygasł, odpowiedzialność Administratora ograniczona jest do kwoty 100 złotych. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkowników korzyści, z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami oraz Użytkowników Na Prawach Konsumenta.

 

5. Odpowiedzialność Administratora wyłączona zostaje względem podmiotów nie będących Konsumentami w przypadku: działania siły wyższej, rozumianej jako okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą Administratora, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie błędu oprogramowania komputerowego, uszkodzenia sprzętu komputerowego, awarii serwerów, działania albo zaniechania podwykonawców, pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku, strajku, sporu pracowniczego, wojny, ataku terrorystycznego, wejścia w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego lub wydania jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub decyzji administracyjnej. Postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami oraz Użytkowników Na Prawach Konsumenta.

 

7. Reklamacje

 

1. Reklamacje z tytułu braku realizacji przez Administratora usług przewidzianych w Regulaminie lub ich realizacji niezgodnie z Regulaminem mogą być przesyłane na adres Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.
2. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, z zastrzeżeniem, że w przypadku reklamujących nie będących Konsumentami Nocowanie.pl może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od zaistnienia przyczyn reklamacji.
3. Reklamujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php?
Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Nocowanie.pl); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy przedsiębiorcy telekomunikacyjnego).
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

8. Postanowienia końcowe

 

1. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Regulaminu i o terminach obowiązywania zmian Administrator poinformuje na stronach internetowych Nocowanie.pl oraz indywidualnie na znajdujące się w zasobach Danych adresy e-mail.

2. Administratorowi przysługuje prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w następujących sytuacjach:
a) zmiany przepisów prawa mającej bezpośredni wpływ na treść Regulaminu;
b) nałożenie obowiązków przez organy państwa;
c) usprawnienie działania usług oferowanych przez Serwis Nocowanie.pl i obsługi użytkowników Serwisu Nocowanie.pl;
d) poprawa ochrony prywatności użytkowników Serwisu Nocowanie.pl;
e) zapobieganie nadużyciom;
f) względy bezpieczeństwa;
g) zmiany technologiczne i funkcjonalne;
h) zmiany w zakresie usług Serwisu Nocowanie.pl, w tym wprowadzanie nowych;
i) zmiany redakcyjne Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu obowiązuje po upływie 15 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie z postanowieniami zawartymi powyżej. Korzystanie przez Użytkownika z serwisu po tym terminie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu. Okres powiadomienia nie ma zastosowania w przypadku gdy Administrator podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu, który uniemożliwia mu dotrzymanie okresu powiadomienia, musi w drodze wyjątku zmienić Regulamin aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną usług Administratora, Użytkowników, w tym konsumentów przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.

4. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik powinien, w terminie 15 dni od dnia poinformowania o zmianie, wysłać na adres e-mail: bok@nocowanie.pl oświadczenie, które będzie skutkować rozwiązaniem umowy zawartej z Administratorem w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

5. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z usług Administratora po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.

6. Administrator jest uprawniony do zaprzestania udostępniania usług i funkcjonalności Serwisu jak i Serwisu jako całości co wiąże się z wygaśnięciem umów oraz usunięciem Kont Użytkowników. Administrator przekazuje Użytkownikom, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.

7. Regulamin i świadczone na jego podstawie usługi podlegają prawu polskiemu.

8. Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a podmiotem niebędącym Konsumentem wynikające lub związane z Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora. Postanowienie dotyczące właściwości sądu dla siedziby Administratora nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

9. Administrator może podjąć próbę ugodowego załatwienia sporu z Użytkownikiem prowadzącym działalność gospodarczą, korzystającym z Serwisu do publikacji Zaproszeń i Ogłoszeń konsumentom, za pośrednictwem niezależnego mediatora, po uprzednim wyrażeniu przez Administratora zgody na mediację. W przypadku zwrócenia się przez Użytkownika do Administratora z propozycją mediacji i zaakceptowaniu tej propozycji przez Administratora, mediacja będzie prowadzona przez mediatora z Europejskiego Instytutu Mediacji, zgodnie ze stosowanym przez Instytut regulaminem mediacji. Administrator ponosić będzie rozsądną część całkowitych kosztów mediacji, które każdorazowo ustalane będą przez strony. Administrator w przypadku zwrócenia się przez Użytkownika udostępni listę mediatorów oraz regulamin mediacji.

10. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony Konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa.

11. Regulamin Serwisu Nocowanie.pl obowiązujący od dnia 25 lutego 2023r. do dnia 3 kwietnia 2023r. można znaleźć tutaj: https://www.nocowanie.pl/regulaminy-archiwalne.html


ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU


Regulamin Turysty

NINIEJSZY DOKUMENT ZAWIERA TREŚĆ REGULAMINÓW OBOWIĄZUJĄCYCH AKTYWNYCH GOŚCI ZAREJESTROWANYCH W SERWISIE NOCOWANIE.PL, tj:

1) Regulamin rezerwacji noclegów online w portalu nocowanie.pl
2) Regulamin panelu ocen w ramach korzystania z serwisu nocowanie.pl
3) Regulamin korzystania z ogłoszeń szukam noclegu w serwisie nocowanie.pl
4) Regulamin korzystania z działu Zdjęcia Użytkowników
5) Polityka Prywatności

 

aktualizacja: 01.03.2024

 

 

REGULAMIN REZERWACJI NOCLEGÓW ONLINE W PORTALU NOCOWANIE.PL

 

1. Postanowienia wstępne

 

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest regulacja warunków rezerwacji noclegów online w serwisie znajdującym się pod adresem internetowym www.nocowanie.pl („Serwis”).

 

2. Definicje:
a) Serwis – serwis znajdujący się pod adresem internetowym www.nocowanie.pl zapewniający techniczną platformę umożliwiającą dokonywanie rezerwacji online, którego właścicielem jest NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14, kod 20-701, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000343165, NIP 7123194407, adres mailowy: bok@nocowanie.pl numer telefonu: (81) 441-83-36.
b) Gospodarz – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie w charakterze osoby oferującej Lokal i zamieszcza w Serwisie Zaproszenie.
c) Zaproszenie – złożona przez Gospodarza propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
d) Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Serwisu, w tym także korzysta z usług oferowanych przez Serwis.
e) Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez Serwis Nocowanie.pl, a w szczególności dokonała rejestracji w portalu charakterze Gościa lub Gospodarza, poprzez uzyskanie indywidualnej nazwy (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika;
f) Użytkownik Na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
g) Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Zaproszenia Użytkownika, zamieszczonej w Serwisie.
h) Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Użytkownikiem na wynajem Lokalu zgodnie z Zaproszeniem oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
i) wakacje.pl – serwis partnerski, za pośrednictwem którego możliwy jest zakup Pobytu przez Gościa.
j) Szallas.hu Zrt. — Partner Nocowanie.pl sp. z o.o., za pośrednictwem którego możliwe jest dokonywanie rezerwacji Lokali w systemie rezerwacji automatycznych; Szallas.hu Zrt jest spółką z siedzibą w Miskolc, Węgry:

Pełna nazwa firmy: Szallas.hu Zártkörűen működő részvénytársaság
Skrócona nazwa firmy: SZALLAS.HU ZRT
Siedziba firmy: Węgry - 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Oddział firmy: Węgry - 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
Węgry - 1037 Budapest, Montevideo utca 9
Oddział firmy w Polsce: Szallas.hu Zrt. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Przedstawicielstwo w Polsce
Wspólna 56, 00-687 Warszawa
Adres korespondencyjny: Szallas.hu Zrt. Wspólna 56, 00-687 Warszawa

k) Pobyt– umowa zawarta pomiędzy Gościem a Gospodarzem na wynajem Lokalu zgodnie z Zaproszeniem Gospodarza zawierającą konkretne daty Pobytu i Cenę za Pobyt.

 

2. Postanowienia ogólne

 

1. Serwis nie jest stroną umów zawieranych przez Użytkownika z Gośćmi, a zapewnia jedynie techniczną platformę umożliwiającą publikowanie Zaproszeń oraz dokonywanie rezerwacji Lokalu przez Internet.

2. Każdorazowo przy publikacji Zaproszenia Serwis podaje do informacji Gościa dane Gospodarza świadczącego usługi turystyczne na rzecz Gości, przy których zawieraniu pośredniczy.

 

3. Zasady korzystania z serwisu

 

1. Z serwisu może korzystać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2. Warunkiem skorzystania z serwisu jest:
a) posiadanie terminala końcowego (komputera bądź urządzenia mobilnego) z dostępem do Internetu i wyposażonego w przeglądarkę stron www;
b) uprzednie dokonanie rejestracji w Serwisie;
c) zalogowanie się w Serwisie;
d) akceptacja niniejszego Regulaminu;

3. Po dokonaniu rejestracji w Serwisie system dokonuje sprawdzenia, czy zaproponowany identyfikator Gościa („Login”) nie jest zajęty przez innego Gościa. Jeśli Login jest dostępny, Gość może rozpocząć korzystanie z usługi rezerwacji. Jeśli Login nie jest dostępny, Gość może zaproponować inny Login. Procedura może być powtarzana tak długo, aż zostanie ustalony dostępny Login.

4. W procesie aktywacji Gość ustanawia swoje hasło („Hasło”).

5. Podczas aktywacji Gość podaje swój kontaktowy adres e-mail, z którego Serwis oraz będą korzystać na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Gość zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji zapewniających bezpieczne korzystanie z konta, w tym do nieujawniania innym osobom Loginu i Hasła.

7. Wszelkie działania podejmowane przy użyciu Loginu z prawidłowo przyporządkowanym do niego Hasłem uważa się za działania Gościa.

8. Gościowi nie wolno korzystać z Kont innych Gości oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Gościa do działania w jego imieniu.

9. Gość może posiadać tylko jedno konto w Serwisie. Konta są niezbywalne.

 

4. Zasady korzystania z rezerwacji online przez Gości

 

1. W ramach serwisu dostępna jest możliwość dokonywania rezerwacji obiektów:
1) w systemie Zaproszeń (zapytaniowym) obsługiwanym przez Nocowanie.pl, którego zasady określa punkt 4 ppkt 2-12 niniejszego Regulaminu
2) w systemie rezerwacji automatycznych (natychmiastowych i po zatwierdzeniu przez Użytkownika) świadczonych przez partnera serwisu, tj. przez spółkę Szallas.hu Zrt. z siedzibą w Miskolc („Partner”, Węgry na podstawie regulaminów tej usługi udostępnianych w:
https://noclegi.pl/umowa

2. W celu korzystania z systemu rezerwacji online w Serwisie Gospodarz jest zobowiązany do dokonania uprzedniej rejestracji w serwisie połączonej z akceptacją odpowiednich regulaminów, o których mowa powyżej. W przypadku każdej z Rezerwacji Gość zostanie poinformowany czy dana Rezerwacja jest obsługiwana przez Nocowanie.pl czy przez Partnera.

3. Gość dokonuje rezerwacji online poprzez wybór interesującego go Zaproszenia i zaznaczenie na kalendarzu przewidywanego terminu pobytu. W oparciu o informacje wskazane przez Gościa w interaktywnym kalendarzu, Serwis generuje podsumowanie Rezerwacji, która zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Rezerwacji, liczby noclegów, łącznej ceny Rezerwacji.

4. W momencie potwierdzenia dokonania Rezerwacji przez Gościa, Gospodarz otrzymuje informację o skorzystaniu z jego Zaproszenia. Wiąże się to również z zablokowaniem możliwości dokonania Rezerwacji wybranego Zaproszenia przez kolejnych Gości w tym samym okresie. W przypadku stosowania przez Gospodarza manualnego potwierdzenia lub odrzucenia Rezerwacji, Gospodarz zostanie poproszony o potwierdzenie lub odrzucenie Rezerwacji.


5. W chwili potwierdzenia Rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłacenia zaliczki lub całości należnej kwoty za Rezerwację (ceny Rezerwacji) w zależności od ustalonych przez Gospodarza warunków. Gość dokonuje opłaty za Lokal przez płatność online lub przelewem bankowym na konto Serwisu. W tym celu system przekierowuje Gościa do zakładki „Płatności”, gdzie Gość wybiera formę płatności przedpłaty. Płatność przedpłaty będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie przekaże przedpłatę na rachunek Gospodarza.

6. Za dokonanie płatności online Serwis może pobrać od Gościa bezzwrotną opłatę manipulacyjną. O wystąpieniu opłaty manipulacyjnej Gość zostanie poinformowany na ekranie podsumowania rezerwacji przed dokonaniem płatności. W zależności od wybranego operatora płatności opłata manipulacyjna ustalana jest wg poniższych zasad:
a) PayU opłata procentowa (minimum 10,00 zł) wyliczana na podstawie schematu: 2,5% x pełna wartość rezerwacji
b) PayPal opłata procentowa (minimum 10,00 zł) wyliczana na podstawie schematu: 3,5% x pełna wartość rezerwacji.

7. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Gościa dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Gospodarz.

8. Po zaksięgowaniu przedpłaty wpłaconej przez Gościa na rachunku Serwisu, Gość otrzymuje Potwierdzenie dokonania wpłaty ceny za Rezerwację.

9. Dowodem dokonania Rezerwacji i podstawą do udostępnienia Lokalu jest Potwierdzenie Rezerwacji wydrukowane z panelu administracyjnego w Serwisie nocowanie.pl. Potwierdzenie Rezerwacji przesyłane jest również na podany przez Gościa adres e-mail po potwierdzeniu Rezerwacji w przypadku Zaproszeń Gospodarzy, którzy stosują metodę manualnych potwierdzeń Rezerwacji.

10. W przypadku, gdy Gość nie pojawi się w Lokalu w dniu, w którym zgodnie z Rezerwacją powinno nastąpić rozpoczęcie najmu, do godziny 24:00 (o ile w Rezerwacji wyraźnie nie wskazano inaczej i o ile nie dokonano indywidualnych ustaleń z Gospodarzem), Rezerwacja jest anulowana w całości. W takim przypadku wpłacona cena Rezerwacji nie podlega zwrotowi.

11. W momencie wpłaty ceny za Rezerwację przez Gościa, zawarta zostaje umowa pomiędzy Gospodarzem a Gościem. Serwis wysyła do Gospodarza informację o skorzystaniu z jego Zaproszenia. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji Lokalu przez kolejnych Gości w tym samym okresie. Gospodarz zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do przeprowadzenia rezerwacji dokonanej zgodnie z informacjami o Lokalu dostępnymi w Serwisie w momencie dokonywania rezerwacji, włącznie z dostarczeniem wszelkich dodatkowych informacji i spełnieniem próśb, które zostały przekazane Gospodarzowi przez Gościa.

12. Poza opłatami i wszelkimi innymi kosztami określonymi w potwierdzeniu Rezerwacji, Gospodarz nie obciąży Gościa żadną inną opłatą manipulacyjną/administracyjną lub prowizją za uregulowanie płatności w jakiejkolwiek formie (np. przy pomocy karty kredytowej).

 

5. Zasady anulowania rezerwacji

 

1. Zasady anulowania rezerwacji przez Gościa określa Gospodarz we własnym zakresie. Gość ma wgląd do zasad anulowania rezerwacji w panelu administracyjnym Gościa na stronie Serwisu.

2. Za anulowanie rezerwacji może zostać naliczona opłata, która nie może przewyższać ceny Rezerwacji. Wysokość takiej opłaty ustala Gospodarz.

3. W przypadku zaistnienia podstaw do zwrotu na rzecz Gościa całości lub części ceny Rezerwacji, zwrotu dokonuje bezpośrednio Serwis.

4. Chęć anulowania rezerwacji Gość zgłasza do Biura Obsługi Klienta za pomocą swojego panelu administracyjnego w Serwisie. Anulowanie Rezerwacji jest uznane za skuteczne w chwili przesłania do Gościa potwierdzenia z Serwisu, że rezerwacja została skutecznie anulowana.

5. W przypadku anulowania Rezerwacji przez Gospodarza cena Rezerwacji podlega zwrotowi w całości.

 

6. Odpowiedzialność

 

1. Serwis ponosi odpowiedzialność za należyte funkcjonowanie systemu rezerwacji online od strony technicznej.

2. W momencie, gdy Gość dokona Rezerwacji poprzez Serwis, Serwis ponosi odpowiedzialność za:
a) dokonanie Rezerwacji zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Gościa; Rezerwacje dokonywane są w oparciu o informacje uzyskane wyłącznie od Gospodarzy. Serwis nie ma możliwości i nie weryfikuje treści wszystkich Zaproszeń w Serwisie.
b) przekazanie Gościowi (wysłanie drogą mailową) Potwierdzenia Rezerwacji,
c) przekazanie Gospodarzowi szczegółów danej Rezerwacji oraz danych osoby, która jej dokonała (tj. data przyjazdu, liczba nocy, rodzaj i cena Lokalu, imię i nazwisko Gościa, adres),
d) przekazanie ceny Rezerwacji wpłaconej przez Gościa na rzecz Gospodarza.

3. Za realizację Rezerwacji zgodnie z jej warunkami odpowiedzialność ponosi Gospodarz.

4. Za zażalenia i skargi dotyczące Lokalu (w tym produktów i usług oferowanych, świadczonych i gwarantowanych przez Gospodarza) lub konkretnych życzeń wyrażonych przez Gości odpowiedzialny jest dany Gospodarz, bez jakiegokolwiek pośrednictwa czy ingerencji ze strony Nocowanie.pl Sp. z o.o.

5. Nocowanie.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zażalenia i skargi ze strony Gości. Nocowanie.pl Sp. z o.o. może w każdej chwili i według własnego uznania:
a) zaoferować Gościowi wsparcie ze strony Działu Obsługi Klienta,
b) pośredniczyć w kontakcie między Gospodarzem i Gościem,
c) zapewnić na koszt Gospodarza alternatywne zakwaterowanie o takim samym lub wyższym standardzie, w przypadku braku miejsc w Lokalu lub w przypadku innych, poważnych uchybień i skarg dotyczących Lokalu lub
d) pomóc Gościowi w komunikacji lub podjęciu działań przeciwko Gospodarzowi w inny sposób.

6. Nocowanie.pl Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Gości zgodnie z Zasadami powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartymi w Regulaminie korzystania z serwisu nocowanie.pl.

7. Goście, którzy przebywali w Lokalu zostaną poproszeni przez nocowanie.pl o wydanie opinii na temat swojego pobytu w danym Lokalu i ocenę określonych aspektów tego pobytu. Nocowanie.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do publikowania tych komentarzy i ocen w serwisie. Strony zgodnie oświadczają, że Nocowanie.pl Sp. z o.o. jest dystrybutorem (bez żadnego obowiązku weryfikacji), a nie autorem tych opinii. Zasady publikacji komentarzy i ocen określa Regulamin panelu ocen.

 

7. Rezerwacje Pobytów

 

1. Gość wyszukuje Pobyt przez Serwis lub serwis wakacje.pl i dokonuje Rezerwacji.

2. Na podstawie parametrów Pobytu wybranych przez Gościa, Serwis lub wakacje.pl generuje podsumowanie w postaci Rezerwacji Pobytu, która zawiera między innymi informacje dotyczące Lokalu, terminu Pobytu, liczby noclegów, łącznej Ceny za Pobyt.

3. W przypadku Rezerwacji Pobytu przez Gościa przez wakacje.pl, serwis wakacje.pl zwróci się do Gospodarza z prośbą o potwierdzenie terminu Pobytu. Gospodarz ma 48 godzin na potwierdzenie możliwości Rezerwacji Pobytu przez serwis wakacje.pl.

4. Po potwierdzeniu Rezerwacji Pobytu przez Gościa, system przekierowuje Gościa do zakładki „Płatności”, gdzie Gość wybiera formę płatności Ceny za Pobyt. Płatność Ceny za Pobyt realizowana jest przez Gościa w całości z góry i stanowi warunek zakupienia Pobytu. Płatność Ceny za Pobyt będzie realizowana na rachunek bankowy Serwisu, który następnie Cenę za Pobyt po potrąceniu Prowizji przekaże na rachunek Gospodarza. Uprawnionym i zobowiązanym do wystawienia na rzecz Gościa dokumentów sprzedaży (rachunku, faktury) jest wyłącznie Gospodarz.

5. Po zaksięgowaniu wpłaty Gościa na rachunku Serwisu, Gość otrzymuje Potwierdzenie wpłaty Ceny za Pobyt wraz z Voucherem noclegowym.

6. Dowodem zakupu Pobytu i podstawą do udostępnienia Lokalu jest Voucher noclegowy wydrukowany z panelu administracyjnego w serwisie nocowanie.pl lub z Potwierdzenia wpłaty Ceny za Pobyt.

7. W przypadku wykupienia Pobytu przez Gościa za pośrednictwem wakacje.pl, wykupienie Pobytu w tym Lokalu i w tym samym terminie za pośrednictwem Serwisu, nie będzie już możliwe.

8. W momencie wpłaty Ceny za Pobyt przez Gościa, zawarta zostaje umowa pomiędzy Gospodarzem a Gościem. Serwis wysyła do Gospodarza informację o wykupieniu Pobytu przez Gościa. Wiąże się to z zablokowaniem możliwości wykupienia Pobytu w tym Lokalu i w tym terminie przez kolejnych Gości. Gospodarz zobowiązany jest do traktowania Gościa jako strony umowy i do zrealizowania Pobytu z informacjami o warunkach Pobytu zamieszczonymi w Serwisie.

 

8. Wiadomości wewnętrzne

 

1. Serwis udostępnia Gościom funkcjonalność umożliwiającą dostęp przez panel administracyjny do korespondencji prowadzonej przez Gospodarzy z Gośćmi w ramach podanego przez Gościa adresu e-mail (Wiadomości wewnętrzne).

2. Każde zapytanie wysyłane przez Gościa poprzez Serwis jest przetwarzane przez Serwis i rejestrowane w bazie Serwisu. W takim przypadku Gospodarz otrzymuje powiadomienie o nowym zapytaniu ze strony Gościa z linkiem do panelu administracyjnego, gdzie za pomocą odpowiednich formularzy może udzielić odpowiedzi. Na tym etapie Gospodarz nie otrzymuje numeru telefonu i adresu e-mail Gościa.

3. W ramach Wstępnej rezerwacji dokonywanej za pomocą Wiadomości wewnętrznych Gospodarz ma możliwość pobrania od Gościa zadatku/zaliczki na rezerwację.

4. Po wysłaniu przez Gospodarza odpowiedzi za pomocą szablonu pobrania zaliczki, Gość otrzyma w swoim panelu administracyjnym komunikat odnośnie płatności zadatku/zaliczki na poczet rezerwacji. Po kliknięciu na przycisk „Opłać rezerwację” Gość zostanie przekierowany na stronę z wyborem operatora płatności. W ramach Wiadomości wewnętrznych Gospodarz nie ma możliwości pobrania zadatku/zaliczki za pomocą innej formy płatności.

5. Wpłata zaliczki/zadatku Gościa następuje na rachunek bankowy Serwisu. Po odnotowaniu wpłaty zaliczki/zadatku Serwis:
a) powiadamia Gospodarza i Gościa o dokonaniu wpłaty;
b) blokuje odpowiedni termin w kalendarzu dostępności Lokalu;
c) wystawia odpowiednie potwierdzenie rezerwacji/Voucher noclegowy dla Gościa.

 

9. Korespondencja

 

Gość wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej oraz na komunikację na podany numer telefonu dotyczącą spraw administracyjnych, informacji promocyjnych Serwisu oraz reklam w okresie trwania Umowy oraz po jej zakończeniu, chyba że w nakażą Serwisowi usunięcie swoich danych z jego bazy.

 

10. Postępowanie reklamacyjne

 

1. Gość może złożyć reklamację listem poleconym skierowanym na adres Serwisu Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, jeżeli usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Serwis lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać informacje identyfikujące Gościa i czynności dokonywane przez niego w Serwisie oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

2. Reklamacja rozpoznawana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Serwis lub Serwis może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres wskazany przez Gościa.

4. Wszelkie postępowanie reklamacyjne między Gościem a Gospodarzem odbywa się drogą bezpośredniego kontaktu z Gospodarzem.

 

11. Przerwy techniczne

 

1. Serwis dokłada starań aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Mimo dołożenia starań, mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Serwis stara się zminimalizować skutki zaistniałych problemów technicznych.

2. W celu rozwijania i doskonalenia Serwisu, a przede wszystkim zminimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Gości, w tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

 

REGULAMIN PANELU OCEN W RAMACH KORZYSTANIA Z SERWISU NOCOWANIE.PL

 

1. Postanowienia wstępne

 

1. W ramach serwisu Nocowanie.pl udostępniony został system ocen obiektów noclegowych, na który składa się system komentarzy w formie opisowej i oceny jakości obiektów, który służy do wymiany subiektywnych opinii pomiędzy użytkownikami Internetu. Treści komentarzy i odpowiedzi są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Nocowanie.pl.

2. Przedmiot niniejszego regulaminu stanowi określenie warunków funkcjonowania panelu ocen serwisu Nocowanie.pl oraz warunków korzystania z niego przez użytkowników sieci internetowej.

3. Regulamin określa między innymi: prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Serwisu oraz prawa i obowiązki użytkowników Internetu, którzy korzystają z panelu ocen serwisu Nocowanie.pl.

 

2. Definicje

 

1. Nocowanie.pl – internetowy serwis, umożliwiający publikowanie Zaproszeń wynajmu miejsc noclegowych oraz ich rezerwację, prowadzony przez Nocowanie.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, zwany dalej „Serwisem”.

2. Lokal – dom, mieszkanie, pokój albo inne pomieszczenie przeznaczone do wynajęcia w celach noclegowych, stanowiące przedmiot Zaproszeń Użytkownika, zamieszczonej w serwisie Nocowanie.pl

3. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która korzysta z usług elektronicznych oferowanych przez Serwis Nocowanie.pl, a w szczególności dokonała rejestracji w portalu charakterze Gościa lub Gospodarza, poprzez uzyskanie indywidualnej nazwy (loginu) i hasła pozwalającego zalogować się na Konto Użytkownika.

4. Gospodarz – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w Serwisie w charakterze osoby oferującej Lokal i zamieszcza w Serwisie Zaproszenie.

5. Gość – osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która odwiedza stronę Nocowanie.pl, w tym także korzysta z usług oferowanych przez serwis Nocowanie.pl.

6. Zaproszenie – złożona przez Gospodarza propozycja wynajęcia Lokalu (niezależnie od formy zakwaterowania) niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

7. Rezerwacja – umowa zawarta pomiędzy Gościem a Gospodarzem na wynajem zgodnie z Zaproszeniem oraz na zasadach określonych w Regulaminie.

8. Konto – zbiór zasobów, umożliwiający pełne korzystanie z Nocowanie.pl, prowadzony indywidualnie dla każdego Użytkownika, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Nocowanie.pl.

9. Regulamin – niniejszy dokument, określający funkcjonowanie oraz zasady korzystania z panelu ocen w ramach serwisu Nocowanie.pl.

 

3. Zakres podmiotowy Regulaminu

 

1. Niniejszy Regulamin wiąże każdego Użytkownika, bez względu na to, czy dokonał rejestracji w Serwisie samodzielnie czy za pomocą osób trzecich, pod prawdziwym nazwiskiem/nazwą/firmą czy też pod pseudonimem, oraz bez względu na to czy korzysta z Serwisu w domenie nocowanie.pl ("Domena") czy też którejś z domen korzystających z treści publikowanych w Domenie (w tym w szczególności: nocowanie.pl, nocowanie.com.pl, nocowanie.sk, nocowanie.eu, nocowanie.cz, nocowanie.it, nocowanie.com.hr, spa24.pl).

 

4. Zakres przedmiotowy Regulaminu

 

1. Integralną częścią Serwisu w domenie Nocowanie.pl jest panel ocen, który służy Gościom Serwisu do wystawiania komentarzy oraz ocen obiektom turystycznym umieszczonym uprzednio w Serwisie w zakresie:
a) standardu lokalu (pokoje, łazienki; obsługa; wyżywienie; lokalizacja; stosunek jakości do ceny; zgodność z zaproszeniem w internecie)
b) kryterium polecenia obiektu (parom; rodzinie z dziećmi; singlom, podróżującym ze zwierzętami; osobom niepełnosprawnym; seniorom; wycieczkom; na szkolenie, konferencję).

2. W ramach udostępnionej subdomeny, Gospodarzowi przysługuje prawo do korzystania z panelu administracyjnego ocen.

3. Ustalone kryteria ocen zawierają możliwość dokonania wyboru poziomu satysfakcji Gości na podstawie punktacji od 1 (najgorsza ocena) do 10 (najlepsza ocena).

4. Na podstawie wszystkich wystawionych ocen, Serwis automatycznie tworzy ranking Lokali, według uzyskanej średniej ilości punktów, pozwalający Gościom serwisu pozycjonowanie wyszukiwanych Lokali.

 

5. Panel ocen

 

1. Ustalenie formatu panelu ocen, kryteriów będących przedmiotem oceny, punktacji oraz wszelkich inne szczegółów związanych z udostępnieniem panelu Gościom, należy do wyłącznej kompetencji Serwisu.

2. Gość może dodać ocenę lub komentarz wyłącznie w oparciu o własne doświadczenia związane z korzystaniem z Lokalu w konkretnym terminie. Ocena może zawierać wyłącznie merytoryczne spostrzeżenia i opinie w odniesieniu do Lokalu i związanych z nim usług.

3. Gospodarzowi przysługuje prawo do umieszczenia w panelu odpowiedzi do każdego komentarza oraz oceny wystawionej przez Gości.

4. Do wystawienia komentarza przez Gospodarza służy udostępniony mu uprzednio panel administracyjny.

5. Wystawione oceny oraz komentarze widoczne będą:
a) dla Gospodarza w panelu administracyjnym,
b) dla wszystkich Gości:
- na stronie zawierającej Lokal Gospodarza w formie średniej ocen gości z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku),
- na stronie zawierającej Lokal Gospodarza na liście Lokali w danym mieście w formie średniej ocen z możliwością wybrania konkretnej oceny (w formie aktywnego linku).

6. W przypadku braku ocen Zaproszenia Gospodarza znajdującego na liście Lokali, na stronie będzie znajdować się link zachęcający do dokonania oceny i kierujący Gościa do odpowiedniego panelu oceny.

 

6. Usunięcie oceny

 

1. Usunięcia oceny lub komentarza może dokonać wyłącznie Serwis.

2. Serwis zobowiązany jest do usunięcia treści zawartej w komentarzach w przypadku, gdy:
a) komentarz jest, w całości bądź w części, niezwiązany merytorycznie z oceną Lokalu,
b) zawiera wulgarne treści,
c) jest ciągiem przypadkowych znaków nie odzwierciedlających prawdziwych słów,
d) został dodany przez właściciela Lokalu, pod którym został zamieszczony lub pracownika Lokalu albo inną osobę bezpośrednio związaną z obiektem,
e) zawiera odnośniki do innych stron,
f) narusza interesy Serwisu,
g) jest wynikiem użycia automatycznych skryptów,
h) jest podpisany ciągiem przypadkowych znaków,
i) wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej i etnicznej,
j) propaguje przemoc,
k) stanowi naruszenie obowiązujących przepisów prawa.

3. Gospodarz lub Gość może wystąpić z wnioskiem o usunięcie oceny lub komentarza jedynie w przypadkach, gdy zamieszczona ocena lub komentarz naruszają prawa Użytkownika/Gościa.

4. W przypadku stwierdzenia, iż zamieszczona ocena lub komentarz narusza prawa Gospodarza/Gościa, winien on niezwłocznie zawiadomić Serwis o tym fakcie.

5. Zawiadomienie o naruszeniu prawa winno zawierać wszystkie następujące elementy:
a) Określenie uprawnionego składającego zawiadomienie o zamieszczeniu oceny bezprawnej lub naruszającej prawa uprawnionego;
b) Dane kontaktowe uprawnionego;
c) Wskazanie w sposób jednoznaczny oceny, która narusza prawa uprawnionego, do której, jego zdaniem, powinien być zablokowany dostęp;
d) Podanie informacji umożliwiających odnalezienie oceny naruszającej prawa uprawnionego;
e) Zwięzłe uzasadnienie, mające na celu uwiarygodnienie zawiadomienia;
f) Oświadczenie uprawnionego o zgodności z prawdą przedstawionych informacji;
g) Ewentualnie dodatkowe informacje i dokumenty potwierdzające wiarygodność zawiadomienia uprawnionego;
h) Ewentualnie kopia pełnomocnictwa.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 należy sporządzić w formie e-mail i przesłać na adres: partner@nocowanie.pl. Zawiadomienie można przesłać również w formie pisemnej na adres Serwisu: Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin.

7. Jeśli zgłaszający nie spełni wymagań opisanych w ust. 5, Serwis pozostawia zgłoszenie bez rozpoznania.

8. Jeżeli zawiadomienie spełnia wymagania, o których mowa w ust. 5, Serwis zawiadamia Gospodarza/Gościa, który zamieścił zakwestionowaną ocenę lub komentarz, o otrzymaniu zawiadomienia i o zablokowaniu dostępu do tej oceny lub komentarza.

9. Gospodarz/Gość jest uprawniony do wniesienia zarzutów do przesłanego zawiadomienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii zawiadomienia. W zarzutach Gospodarz/Gość obowiązany jest do przedstawienia argumentów, informacji bądź dowodów potwierdzających wiarygodność oceny lub komentarza.

10. W razie otrzymania prawidłowo sformułowanych zarzutów, Serwis przesyła ich kopię do uprawnionego z zastrzeżeniem, że zakwestionowana ocena zostanie ponownie aktywowana po upływie 10 dni roboczych.

11. Po upływie 10 dni roboczych od dnia doręczenia kopii zarzutów uprawnionemu (nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia wysłania kopii zarzutów uprawnionemu), Serwis reaktywuje ocenę, chyba że otrzyma w tym terminie zawiadomienie, że uprawniony wszczął odpowiednie postępowanie sądowe w celu dochodzenia swoich praw w związku z zamieszczeniem oceny naruszającej jego prawa wraz z dowodem nadania pisma do sądu. W takim przypadku Serwis blokuje dostęp do zakwestionowanej oceny.

12 . W przypadku nieotrzymania przez Serwis zarzutów Gospodarza/Gościa, o których mowa w pkt. 9, Serwis usuwa zakwestionowaną ocenę z bazy.

 

7. Wyłączenia

 

1. Gospodarz zobowiązuje powstrzymywać się od oceny promowanych przez siebie obiektów turystycznych oraz obiektów innych Gospodarzy, położonych w tym samym regionie turystycznym.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 wprowadzony został przez Serwis w celu ochrony dobrych praktyk handlowych oraz przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).

3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1 wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność Serwisu za czyny Użytkowników naruszające zakaz.

 

8. Ograniczenia odpowiedzialności Serwisu

 

1. Serwis nie ponosi względem Użytkownika odpowiedzialności za zachowania Gości w ramach Serwisu, a w szczególności za wystawiane Gospodarzom opinie w formie ocen lub komentarzy znajdujących się w panelu ocen.

2. W związku z treścią ust. 1 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Gospodarza lub Gościa korzyści, przy czym postanowienie to nie dotyczy Użytkowników będących Konsumentami.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OGŁOSZEŃ SZUKAM NOCLEGU W SERWISIE NOCOWANIE.PL

 

1. Dodawanie ogłoszenia

 

1. Ogłoszenie może dodać jedynie aktywny Gość Serwisu, posiadający swój login i hasło w serwisie Nocowanie.pl. W przypadku, gdy Gość nie posiadał wcześniej konta w serwisie Nocowanie.pl, jest ono dla niego tworzone przy dodawaniu ogłoszenia.

2. Gość może dodać dowolną liczbę ogłoszeń.

3. Gość dodając ogłoszenie wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień mailowych dotyczących udzielonych odpowiedzi na ogłoszenie Gościa.

 

2. Dodawanie odpowiedzi

 

1. Dowolną liczbę odpowiedzi na ogłoszenia mogą dodawać wyłącznie Gospodarze, którzy opłacili abonament w serwisie. Gospodarze posiadający publikację promocyjną mogą odpowiadać na jedno ogłoszenie raz na 24 godziny.

2. Odpowiedź na ogłoszenie powinna zawierać konkretne informacje nawiązujące do treści ogłoszenia.

3. Odpowiedź na ogłoszenie nie może być reklamą obiektu noclegowego.

 

3. Usuwanie ogłoszeń lub odpowiedzi

 

Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia lub odpowiedzi na ogłoszenie bez podania przyczyny.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DZIAŁU ZDJĘCIA UŻYTKOWNIKÓW

 

1. Integralną częścią Serwisu jest panel dodawania zdjęć, który służy Użytkownikom do zamieszczania w Serwisie zdjęć z podróży.

2. Zamieszczenie zdjęć wymaga akceptacji Regulaminu, wypełnienia odpowiedniego formularza lub utworzenia Konta w Serwisie.

3. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych przez niego zdjęć i wyraża zgodę na wykorzystanie ich przez Nocowanie.pl w prowadzonych przez Nocowanie.pl serwisach internetowych, a także w innych mediach takich jak: prasa, telewizja oraz Internet, także w ramach wszelkich form reklamy wizualnej. Użytkownik oświadcza, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm) upoważnia nieodpłatnie Nocowanie.pl do wykorzystywania zamieszczonych w Serwisie zdjęć. Udostępnienie utworów następuje na zasadzie niewyłączności.

4. Użytkownik jest odpowiedzialny za zamieszczane zdjęcia i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich.

5. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Użytkownik zezwala na korzystanie ze swojego wizerunku ujawnionego w zdjęciach w ramach korzystania z tych materiałów na warunkach wynikających z niniejszego Regulaminu, jak również oświadcza, że uzyskał zgodę na złożenie oświadczenia o zezwoleniu na korzystanie z wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.

6. Zamieszczając zdjęcia w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wizerunku. Dane osobowe w zakresie wizerunku przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Użytkownik oświadcza również, że uzyskali zgodę na powierzenie przetwarzania danych w zakresie wizerunku od wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania osób, których wizerunki zostały ujawnione w materiałach i wyraża analogiczną zgodę w ich imieniu.

7. Niedopuszczalne jest umieszczanie w ramach Serwisu:
a) treści i zdjęć naruszających prawa osób trzecich;
b) treści i zdjęć obrażających inne osoby, przekonania czy religie;
c) treści i zdjęć sprzecznych z prawem;
d) treści i zdjęć uznanych powszechnie za naganne moralnie oraz społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności zawierających treści wulgarne lub pornograficzne;
e) treści i zdjęć reklamowych;
f) zdjęć, do których prawa autorskie są zastrzeżone;
g) nieuzasadnionych pomówień i oskarżeń w kierunku osób trzecich;
h) linków do prywatnych i konkurencyjnych stron internetowych.
i) zamieszczania danych kontaktowych (numer Gadu-Gadu, adres email, numer telefonu, itp.) na zdjęciach.

8. Nocowanie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć bez podania przyczyn.

9. Nocowanie.pl nie ma obowiązku informować Użytkownika lub Gościa o usunięciu jego zdjęcia.

10. Dodawanie zdjęć w ramach Serwisu jest nieodpłatne.

11. Użytkownik może dodać dowolną liczbę zdjęć.

12. Do panelu dodawania zdjęć mają odpowiednie zastosowanie postanowienia §3 Regulaminu korzystania z serwisu Nocowanie.pl.

 

 

ZMIANY REGULAMINÓW

 

Zasady zmian Regulaminu Serwisu Nocowanie.pl opisane w §8 stosuje się odpowiednio do zmian powyższych regulaminów.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!