Regulamin obiektu

Regulamin Bazy Biwakowo –Campingowo – Rekreacyjnej „Eurocamping”

 

Dyrekcja Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego Regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego  i bezpiecznego pobytu naszych Gości w Eurocampingu.

 

§ 1

 Przedmiot Regulaminu

 1.   Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Gości Eurocampingu oraz zasady obowiązujące wszystkich Gości przebywających na terenie Eurocampingu.

2.   Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Eurocampingu oraz na stronie internetowej www.csir.pl.

 

§ 2

Doba hotelowa

1.   Doba hotelowa w Eurocampingu rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do godz. 11.00 dnia następnego. Brak wcześniejszej informacji dotyczącej opuszczenia domku po godzinie 11:00 jest traktowany jako przedłużenie pobytu o następną dobę hotelową.                            W przypadku, gdy Gość opuści camping z opóźnieniem tj. po godz. 11:00 naliczona zostanie opłata za kolejną dobę.

2.   Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 06.00 rano.

3.   Osoby odwiedzające Gości korzystających z usług Eurocampingu, mogą przebywać             na jego terenie między godziną 6.00 a 22.00 po uprzednim zgłoszeniu tego faktu                      w recepcji Eurocampingu i uiszczeniu dziennej opłaty pobytowej zgodnie                                 z obowiązującym cennikiem usług na obiekcie oraz zobowiązane są stosować się                 do regulaminu obiektu.

4.   Obsługa Eurocampingu może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę                    w mieniu lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Eurocampingu lub innych osób przebywających w Eurocampingu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie obiektu.

 

§ 3

 Rezerwacja

1.   Dokonanie rezerwacji campingu możliwe jest po uprzednim sprawdzeniu dostępności miejsc lub usług, poprzez:

a)   Serwis: www.nocowanie.pl

b)   e-mail: eurocamping@csir.pl

c)   telefonicznie pod nr 32 260 02 08,  531 720 240

d)   osobiście w recepcji Eurocampingu

 

2.   W zapytaniu dotyczącym dostępności miejsc należy podać:

a)   imię i nazwisko

b)   adres e-mail

c)   numer telefonu

d)   preferowany termin i rodzaj domku

 

3.   W wypadku dostępności miejsc i dokonania rezerwacji Goście proszeni są o zapoznanie z cennikiem i regulaminem obiektu, który znajduje się na stronie csir.pl, portalu nocowanie.pl oraz na recepcji Eurocampingu. Dokonanie rezerwacji domku lub innej usługi równoznaczne jest z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu obiektu przez Gościa.

4.   Potwierdzenie dostępności miejsc nie jest równoznaczne z rezerwacją. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości min. 30 % ogólnej kwoty za planowany pobyt na Eurocampingu.

5.   Brak wpłaty w ciągu 7 dni od daty rezerwacji powoduje jej anulowanie bez konieczności poinformowania Gościa.

6.   Formy wpłaty zadatku:

a.   na konto : Centrum Sportu i Rekreacji

ul. Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Getin Bank S.A. nr konta: 52 1560 0013 2557 1237 1226 0001

b.     gotówką lub kartą w recepcji Eurocampingu

7.   W przypadku rezerwacji campingu na następny rok kalendarzowy wpłata zadatku powinna nastąpić w okresie od 2 stycznia do 31 stycznia roku kalendarzowego i zostać potwierdzona w czasie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą przybycia.

8.   W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa zadatek nie podlega zwrotowi.

  

§ 4

 Zameldowanie

1.   Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu powinno nastąpić gotówką lub kartą w dniu rozpoczęcia korzystania z usług Eurocampingu. Niezwłocznie po przybyciu                           do Eurocampingu należy dokonać w recepcji wszelkich formalności meldunkowych. Otrzymany rachunek uprawnia do przebywania na terenie Eurocampingu.

2.   Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Obowiązek ten dotyczy każdego Gościa przebywającego                 na terenie Eurocampingu.

3.   Gość jak również towarzyszące mu osoby ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia obiektów, wyposażenia, urządzeń technicznych i infrastruktury na terenie Eurocampingu, jak również za niestosowanie się do przepisów regulaminu lub poleceń pracowników recepcji wynikających z regulaminu.

4.   W przypadku stwierdzenia szkody wyrządzonej przez Gościa, obsługa Eurocampingu dokona wyceny kosztu zakupu bądź naprawy (jeśli naprawa jest możliwa i celowa), na podstawie aktualnych cen sprzedaży towarów i usług tego rodzaju i wezwie Gościa do zapłaty odszkodowania w wysokości niezbędnej do naprawy wyrządzonej szkody.

5.   Goście zajmujący wspólnie jeden domek oraz towarzyszące im osoby ponoszą solidarną odpowiedzialność za zniszczenia i uszkodzenia domku i jego wyposażenia.

6.   W przypadku dokonywania zapłaty za usługi świadczone w obiekcie przez Gościa kartą płatniczą, Gość wyraża tym samym zgodę za zachowanie przez obsługę recepcji danych karty płatniczej oraz na obciążenie karty płatniczej kwotą odszkodowania za zniszczenia, o których mowa w pkt. 3 do 5 regulaminu.

7.   W przypadku nieodwołania rezerwacji, nie przybycia Gościa do godz. 22:00 do Eurocampingu i braku informacji w tym zakresie, rezerwacja zostaje anulowana.

8.   W momencie wcześniejszego wyjazdu opłaty za niewykorzystane usługi nie podlegają zwrotowi.

9.   Pracownik Recepcji ma prawo odmówić wykonania usługi hotelowej dla Gościa pod wpływem alkoholu lub środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie.

 

§ 5

 Obowiązki Eurocampingu

1.   Eurocamping gwarantuje Gościom korzystanie z urządzeń o standarcie zgodnym                   z wymogami kategorii obiektu. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość ma możliwość zgłoszenia ich w recepcji Eurocampingu.

2.   Eurocamping zapewnia:

a.   bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji                o Gościu,

b.   profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług,

c.   bezpieczne przechowywanie zdeponowanych rzeczy w depozycie znajdującym się           w recepcji Eurocampingu.

 

§ 6

 Obowiązki i bezpieczeństwo Gościa

1.   Gość jest zobowiązany do zachowania porządku i nie zaśmiecania terenu Eurocampingu jak również przestrzegania przepisów sanitarno-epidemiologicznych, BHP i ppoż.

2.   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest palenie papierosów              i e - papierosów w domkach, poza wyznaczonym w tym celu miejscem.

3.   Na terenie obiektu obowiązuje zakaz głośnego puszczania muzyki w czasie ciszy nocnej od godz .22.00 do 06.00. Prosimy nie zakłócać spokoju innym Gościom korzystającym z obiektu.

4.   Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe ognisko można rozpalić tylko                                w wyznaczonym miejscu przy pawilonie grillowym. Zezwala się na używanie grillów turystycznych przy domkach lub na polu campingowym. Zużyty węgiel należy usunąć                       w wyznaczonym do tego miejscu. W palenisku wiaty grillowej dopuszcza się do używania węgiel drzewny lub brykiet.

5.   Goście zmotoryzowani poruszający się po terenie Eurocampingu zobowiązani                        są zachować szczególną ostrożność. Na terenie obiektu obowiązuje ograniczona możliwość poruszania się pojazdami oraz ograniczenie prędkości do 15km/h. Parking Eurocampingu jest płatny i niestrzeżony.

6.   Eurocamping akceptuje obecność zwierząt, jednakże właściciel zwierzęcia powinien zapewnić stały nadzór i kontrolę nad zwierzęciem w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości bądź pracowników Eurocampingu. Ponadto właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do usuwania wszelkich nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie Eurocampingu.

7.   Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałą opieką opiekunów prawnych lub osób do tego upoważnionych.

8.   Obsługa Eurocampingu może odmówić wstępu osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających bądź zachowujących się agresywnie lub w inny sposób łamiącym przepisy niniejszego regulaminu, a także dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia bez opieki opiekunów prawnych bądź osób do tego upoważnionych, a także może zażądać opuszczenia przez takie osoby terenu Eurocampingu.

9.   Na terenie Eurocampingu znajdują się kamery będące elementami monitoringu wizyjnego, którego celem jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym ochrony przeciwpożarowej                                     i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990                 o samorządzie gminnym).

 

§ 7

 Depozyt i rzeczy pozostawione

 1.   Gość za pośrednictwem pracownika recepcji może pozostawić rzeczy wartościowe                          w depozycie.

2.   Eurocamping nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe bądź osobiste pozostawione w domkach campingowych, przyczepach campingowych, namiotach, lub na terenie obiektu.

3.   Przedmioty pozostawione przez Gościa przechowywane są przez dwa kolejne miesiące.

 

§ 8

Obowiązki wyjeżdżającego gościa

 Domek campingowy: zdać klucz oraz pozostawić domek i jego otoczenie w czystości.

 

 

§ 9

Integralną częścią Regulamin Bazy Biwakowo – Campingowo – Rekreacyjnej „Eurocamping” jest:

Regulamin korzystania z boiska do piłki siatkowej – Załącznik.

 

                                                                                                                           

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z naszym Biurem Obsługi Klienta


Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!