Kto może korzystać z noclegów podczas obostrzeń?

Kto może korzystać z noclegów podczas obostrzeń?

Od dnia 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. mamy do czynienia z narodową kwarantanną. Oznacza to kontynuacją wcześniej wprowadzonych ograniczeń i obostrzeń, jak też pojawienie się tych zupełnie nowych. Jedną z najważniejszych kwestii jest przede wszystkim to, że na ten czas zawieszona zostanie działalność obiektów noclegowych. Są jednak pewne wyjątki. Kto może skorzystać z noclegów podczas obostrzeń i które obiekty zostaną w tym celu udostępnione? Odpowiedzi na te pytania w poniższym artykule.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii i późniejszymi zmianami z dnia 27 grudnia 2020 roku, obiekty noclegowe od 28 grudnia do 17 stycznia nie będą mogły przyjmować gości, również w ramach podróży służbowej. Są jednak pewne wyjątki osób, które wprowadzone ograniczenia nie obowiązują.


Warto podkreślić, że w branży działalność będą mogły prowadzić jedynie obiekty z numerem PKD 55.90, czyli:


 • hotele robotnicze

 • hotele dla pracowników sezonowych

 • domy studenckie

 • internaty i bursy szkolne

 • bloki mieszkalne


Inne obiekty noclegowe (numer 55.20) będą mogły przyjmować tylko niektórych gości. Należy tu zaliczyć:


 • ośrodki kolonijne i pozostałe obiekty wypoczynku wakacyjnego  

 • kwatery dla gości

 • domki lub chaty, bez obsługi,

 • gospodarstwa wiejskie (agroturystyka),

 • schroniska młodzieżowe i górskie


Więcej informacji o rozporządzeniu z dnia 21 grudnia 2020 znajdziesz tutaj: Najnowsze rozporządzenie i zasady obowiązujące od 28 grudnia


Kto będzie mógł skorzystać z noclegów podczas wprowadzonych obostrzeń?


Tak, jak zostało już to wcześniej wspomniane, są pewne wyjątki osób, które w okresie od 28 grudnia 2020 do 17 stycznia 2021, będą mogły korzystać z usług noclegowych. Lista jest dość długa, jednak do grona tych osób, należy zaliczyć przede wszystkim:


 • osoby wykonujące zawód medyczny;

 • członkowie załogi statku powietrznego;

 • osoby  wykonujące  pracę  lub  świadczące  usługi  na  statkach  lub  morskich  platformach wydobywczych i wiertniczych;

 • kierowcy wykonujący transport drogowy;

 • członkowie obsady pociągu oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego;

 • pracownicy  zarządcy  infrastruktury  kolejowej  zatrudnieni  na  stanowiskach bezpośrednio  związanych z prowadzeniem  i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych;

 • osoby  wykonujące  czynności  zawodowe  w zakresie   realizacji   inwestycji   celu publicznego;

 • pracownicy podmiotów zapewniających ciągłość działania infrastruktury krytycznej obejmującej zapewnienie prądu trakcyjnego oraz paliw płynnych dla przewoźników kolejowych;

 • pacjenci i ich opiekunowie, w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą;

 • goście  będący  funkcjonariuszami  albo  żołnierzami:  Sił  Zbrojnych  Rzeczypospolitej Polskiej,  Policji,  Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;

 • osoby wykonujące w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub  realizacją  inwestycji  w zakresie  terminalu  lub  inwestycji towarzyszących  inwestycji  w zakresie terminalu;

 • zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu szkoleniowego, korzystających z tych usług w czasie zgrupowań lub współzawodnictwa sportowego;

 • osoby zdające  oraz  inne  osoby uczestniczące w organizowaniu  i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;

 • pełnomocnicy  procesowi,  obrońcy  i pełnomocnicy  stron,  stron  postępowania  karnego, cywilnego i sądowoadministracyjnego, ich przedstawiciele ustawowi, świadkowie, biegli oraz tłumacze sądowi;

 • członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członkowie  ich  rodzin;

 • pracownicy przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422);

 • goście będący żołnierzami wojsk sojuszniczych, przebywających czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • pracownicy cywilni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz straży ochrony kolei, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych;

 • w zakresie działalności Domu Poselskiego dla osób uprawnionych do zakwaterowania na podstawie przepisów wydanych w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2018 r. poz. 1799);

 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, w tym urządzeń technicznych, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320), w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;

 • pracownicy obsługujący lotniska oraz ruch lotniczy, w związku z wykonywaniem zadań zawodowych;

 • osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie treści wykorzystywanych przez nadawców posiadających koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2020 r. poz. 805), w związku z wykonywaniem zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z przygotowaniem treści wykorzystywanych przez tych nadawców;

 • cudzoziemcy niemogący kontynuować podróży do miejsca stałego zamieszkania lub pobytu;

 • pasażerowie cywilnych statków powietrznych w przypadkach, w których pasażerowi przysługuje prawo, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz. Urz. UE L 46 z 11.04.2004, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 7, t. 8 , str. 10);

 • pracownicy Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex);

 • osoby świadczące usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy maszyn i urządzeń wykorzystywanych w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych, w związku z wykonywaniem, poza miejscem stałego zamieszkania, zadań zawodowych lub działalności gospodarczej związanej z tymi usługami;

 • osoby uczestniczące w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, w tym aplikacje prowadzone w formie aplikacji uzupełniających, a także zdających egzamin sędziowski i egzamin prokuratorski oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu tych konkursów i egzaminów;


Sprawdź również: Zwrot zaliczki/zadatku na Sylwestra


Jakie dokumenty należy okazać, by móc skorzystać z noclegu?


Aby nocleg w obiekcie doszedł do skutku, wymagane są pewne formalności, dzięki którym zakwaterowanie będzie możliwe. W tym celu należy okazać następujące dokumenty, zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem:


 • dokument wystawiony przez pracodawcę osoby lub umowa z nadawcą posiadającym koncesję, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, lub dokument wystawiony przez tego nadawcę;

 • legitymacja służbowa w przypadku wykonywania zadań służbowych;

 • dokument wystawiony przez pracodawcę lub umowa z podmiotem, na rzecz którego są świadczone usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy, lub dokument wystawiony przez ten podmiot w przypadku wykonywania pracy lub usług;

 • w przypadku cudzoziemca, który nie może kontynuować podróży do swojego rodzinnego kraju - oświadczenie cudzoziemca;

 • w przypadku odwołania lotu cywilnego, jego opóźnienia lub odmowy przyjęcia danej osoby na pokład - wymagany jest dokument wystawiony przez przewoźnika lotniczego;


Aktualizacja - 30 grudnia 2020

W ramach odpowiedzi na liczne pytania dotyczące rozporządzenia, które wciąż się pojawiają, doprecyzowujemy:
 • Jakie potwierdzenie musi posiadać pacjent, by móc wynająć nocleg?
Okoliczności, o której mowa w ust. 2 pkt 10, jest skierowanie albo inny dokument potwierdzający, że pacjentowi ma zostać udzielone świadczenie opieki zdrowotnej.
 • Czy można dopisać numer PKD 55.90?
Otóż nie jest takie proste, gdyż potrzebny jest niekolidujący wpis do ewidencji. Warto wiedzieć, że pojęcie „hotelu robotniczego" pojawia się w wielu aktach prawnych, lecz nigdzie nie zostało ono zdefiniowane. Należy jednak przyjąć, że hotel robotniczy powinien spełniać wymogi „innych obiektów", o których mowa w Załączniku nr 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
Ewidencję hoteli i pensjonatów prowadzi marszałek województwa, a ewidencję „innych obiektów" - gmina. Należy przyjąć, że podmiot wpisany do ewidencji marszałka (hotel, pensjonat) nie może równolegle być wpisany do ewidencji innych obiektów prowadzonej przez gminę.

Źródło: Dziennik Ustaw RP


Następny artykuł Ferie zimowe 2021 w...

Komentarze (6)

Henryk

13 dni temu
Czy mogę przyjmować pracowników-instalatorów fotovoltaniki jako realizujących projekty które otrzymały wsparcie n.podst. ustawy z dnia 10 maja 2018

Nocowanie.Pl

12 dni temu
W artykule zostały wymienione wyjątki od zakazu przyjmowania gości, do których należą również:
"pracownicy przedsiębiorstw realizujących w Rzeczypospolitej Polskiej projekty inwestycyjne, które otrzymały wsparcie na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752), uchwały nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”, lub są obsługiwane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2017 r. o wykonywaniu zadań z zakresu promocji polskiej gospodarki przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu Spółka Akcyjna (Dz. U. z 2020 r. poz. 994 i 1422);"
25 dni temu
Jacy dokładnie goście zaliczają się do grupy opisanej w punkcie dotyczącym osób świadczących usługi przeglądu? To będą serwisanci sprzętu medycznego, czy również serwisanci pozostałych sprzętów i urządzeń? Jak np.: serwisy obsługujące warsztaty samochodowe, podnośniki itp...?

Nocowanie.Pl

20 dni temu
Informacje o tym znajdują się w w artykule 5. ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667 oraz z 2020 r. poz. 568, 1086, 1339, 2255 i 2320).

Borys

27 dni temu
Nie rozumiem nic z tego. mamy domki bez obsługi, możemy przyjmować Gości wszystkich, czy tylko tych z tej listy ???!!!

Tomek

27 dni temu
Zmień PKD na 55.90 i po kłopocie.

Zobacz również