Regulamin obiektu

Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy najmu. 

Rezerwacji apartamentu można dokonać telefonicznie, poprzez pocztę elektroniczną lub wypełniając formularz rezerwacyjny.


Wynajmujący zobowiązany jest do rozpoczęcia pobytu zgodnie z rezerwacją. 

Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, a w szczególności do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób przebywających na terenie obiektu, stosowania się do poleceń kierownictwa ośrodka oraz obsługi i służb porządkowych oraz przestrzegania przepisów o Ochronie Przyrody, BHP i P-POŻ. 

Rozpoczęcie pobytu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu przez wynajmującego.

Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa i trwa od godziny 16:00 do godziny 10:00 dnia następnego oraz cisza nocna w godzinach od 22:00 do 07:00.

Nie opuszczenie apartamentu do godz. 11:00 powoduje automatyczne naliczenie opłaty w wysokości 50% stawki dziennej pobytu, a do godz. 16:00 w wysokości 100% stawki dziennej.

Goście naszych Gości są mile widziani w godzinach od 09:00 do 22:00.

Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu. Osoby niepełnoletnie mogą zostać zameldowane tylko wraz z osobą dorosłą, a pobyt ich na ośrodku możliwy jest tylko pod opieką dorosłych.

Apartament udostępniany jest tylko po uiszczeniu całej opłaty za pobyt.

Najmujący nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba za którą uiścił opłatę.

Na wniosek osoby wynajmującej domek/apartament może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba, ale dopiero po wyrażeniu zgody przez kierownictwo ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty. 


Rezygnacja z części pobytu, późniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie ośrodka, spowodowane nie z winy kierownictwa ośrodka, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej zaliczki i jest równoznaczna z utratą rezerwacji.

Jednocześnie w przypadku dokonania przedpłaty za pobyt w wysokości 30% całkowitego pobytu i braku kontaktu ze strony wynajmującego rezerwacja zostanie anulowana.

Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.

Ośrodek pobiera opłatę klimatyczną, wysokość opłaty jest naliczona zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mielno.

Na terenie ośrodka jest ogrodzony parking niestrzeżony. Każdy domek ma zagwarantowane jedno miejsce parkingowe. Parking na terenie posesji jest tylko dla wynajmujących nasz obiekt, parking jest bezpłatny.

Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności prawnej jak i materialnej za szkody lub kradzież samochodów pozostawionych na parkingu ośrodka. 

Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka (odpowiedzialność ustalana indywidualnie na podstawie cen rynkowych). Wykupiony pobyt w ośrodku nie stanowi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia należącego do wynajmujących. Właściciel nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Osoba wynajmująca domek/apartament zobowiązana jest do sprawdzenia stanu wyposażenia domku. Potwierdzenie zgodności wyposażenia z wykazem oraz przyjęcie odpowiedzialności materialnej za braki i uszkodzenia powstałe w trakcie użytkowania. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, domki oraz ich otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną (ustalaną indywidualnie na podstawie cen rynkowych) za wyrządzone szkody. Osoba wynajmująca, przed opuszczeniem ośrodka, zobowiązana jest do rozliczenia się z wyposażenia domku.

Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za przedmioty, rzeczy pozostawione bez opieki na terenie obiektu. Obowiązek zabezpieczenia swoich rzeczy przed kradzieżą i zniszczeniem spoczywa na ich właścicielach.

Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.

Rozpalanie grilli możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych 

przez obsługę ośrodka z zachowaniem szczególnej ostrożności i przepisów P - POŻ.

W domkach/apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego 

ognia, smażenia ryb (zakaz smażenia ryb pod groźbą kary w wysokości 2000 zł) 

jak i palenia papierosów, osoby palące prosimy o wychodzenie na taras, a w 

trosce o czystość korzystanie z popielniczek. W przypadku pożaru lub innego 

zagrożenia osoby przebywające na terenie ośrodka powinny postępować zgodnie 

z instrukcjami P-POŻ. 

   22. Kierownictwo ośrodka wyraża zgodę na pobyt w domkach małych zwierząt 

domowych poza sezonem wysokim (lipiec i sierpień), posiadających aktualne 

szczepienie. Zwierzę na terenie ośrodka musi być pod pełną kontrolą właściciela 

oraz nie może zakłócać wypoczynku, bądź stwarzać zagrożenia dla innych 

wczasowiczów (pobyt zwierząt wymaga wcześniejszego ustalenia z 

Kierownictwem obiektu).

Za wszelkie zanieczyszczenia terenu oraz materialnie szkody wyrządzone przez 

posiadane zwierzęta odpowiada jego właściciel do wysokości kosztów usunięcia 

zniszczeń.

   23. Każda osoba łamiąca regulamin zostanie poproszona o opuszczenie terenu 

 ośrodka. W przypadku odmowy, przekazana policji wraz z skierowaniem sprawy 

na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

   24. Kierownictwo obiektu może odmówić przyjęcia osoby, która podczas 

poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin w szczególności poprzez 

wyrządzenie szkody na mieniu ośrodka, mieniu innego wynajmującego, szkody na 

osobie wynajmującego, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w 

ośrodku.

   25. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje właściciel lub osoba 

uprawniona.

26. Naszym wynajmującym nie zapewniamy środków higienicznych oraz środków 

    czystości. 

Osoba rozpalająca grilla zobowiązana jest również do zagaszenia go.

   27. Na terenie domków zabronione jest zakłócanie spokoju np. wykonywanie lub 

odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody kierownictwa oraz zachowanie 

powszechnie uznawane za nieprzyzwoite.

   28. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane 

przez przyczyny od nas niezależne np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

   29. Na terenie ośrodka obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h. 

 Prosimy o ostrożną i wolną jazdę na terenie kompleksu.

   30. Opuszczanie ośrodka samochodem po godz. 22:00 prosimy o ustalanie z 

kierownictwem.

   31. Zaliczka wpłacona na poczet rezerwacji przepada w momencie odwołania 

rezerwacji.

   32. Zabrania się podłączania piecyków elektrycznych w domkach bez zgody 

właściciela.

   33. Prosimy o nie używanie własnych piecyków elektrycznych.

   34. Zabrania się mycia samochodów oraz pojazdów mechanicznych na terenie 

ośrodka.

   35. Zwracamy się z prośbą o regularne opróżnianie koszy na śmieci do kontenerów

znajdujących się na terenie obiektu.

   36. Odbiór i zdanie apartamentu odbywa się zawsze w towarzystwie właściciela lub 

 osoby uprawnionej.

   37. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu, furtki i bramy wynajmujący 

zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł brutto.

   38. O komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dba właściciel lub 

uprawniona osoba. Personel ośrodka służy pomocą i jest do dyspozycji pod 

numerem telefonu 795 154 791 (pod wskazany numer prosimy również o 

zgłaszanie wszelkich usterek oraz innych uwag).


Dane do przelewu:


Imię i nazwisko Joanna i Paweł Polińscy


Adres: Mielno 76-032, ul. Pontonierów 4


Numer konta: 34 8581 1014 0201 8977 2000 0001

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie


Zapytaj o nocleg

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej