Zamek Rabsztyn
Leaflet | © OpenStreetMap contributors
10 /10

Ocena na podstawie 2 opinii

Dodaj opinię

Przydatne informacje

Telefon:

(32) 494 39 66

Opinie

Byłeś w tym miejscu? Podziel się swoimi wrażeniami.

Ocena10

Dodaj opinię

Opis obiektu

  Za Olkuszem, na wysokiej wapiennej skale, wznoszą się ruiny malowniczego Zamku Rabsztyn, jednego z „Orlich Gniazd”. Jego nazwa wywodzi się z niemieckiego „Rabenstein”, oznaczającego „Kruczą Skałę”. Z kolei Rabsztyn to niewielka wioska leżąca w województwie małopolskim, w południowej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej.   Aktualnie po­dzi­wiać mo­żna roz­le­głe ru­iny zam­ku dol­ne­go, w któ­rym czę­ścio­wo za­cho­wa­ły się mury ma­gi­stral­ne i frag­men­ty ścian dzia­ło­wych, a tak­że wkom­po­no­wa­ne w wa­pien­ną ska­łę skrom­ne już re­lik­ty zam­ku śre­dnio­wiecz­ne­go z fun­da­men­ta­mi go­tyc­kiej wie­ży.   Z kolei wa­row­nia do­stęp­na jest od stro­ny pół­noc­nej, gdzie znaj­du­ją się reszt­ki fosy, wa­łu i przy­czół­ka mo­stu pro­wa­dzą­ce­go do je­dy­nej bra­my wjaz­do­wej z wie­żą zwa­ną Sław­kow­ską. Wie­ża ta, kry­ją­ca w so­bie ory­gi­nal­ne skle­pio­ne piw­ni­ce, zo­sta­ła w ostat­nich la­tach zre­kon­stru­owa­na z ini­cja­ty­wy sto­wa­rzy­sze­nia "Za­mek Rabsz­tyn". Obecnie trwają dość powolne, które ma­ją­ na celu kon­ser­wa­cję i za­bez­pie­cze­nie za­byt­ku w for­mie trwa­łej ru­iny, a wkrótce na­wet jego częściową od­bu­do­wę. Zaplanowano, że w przyszłości   powstanie taras z wi­do­kiem na Ju­rę Kra­kow­sko­-Czę­sto­chow­ską od pół­no­cy i Be­ski­dy od po­łu­dnia.   Organizowane tu są również tematyczne imprezy. Corocznie w lipcu odbywają się tutaj turnieje rycerskie, które cieszą się sporym zainteresowaniem turystów.   W 2020 roku Zamek Rabsztyn jest zamknięty z powodu licznych prac remontowych. Można jednak podziwiać go z zewnątrz, a Zamek w Rabsztynie zdecydowanie robi wrażenie.     Ciekawostką jest, że ruiny zamku w Rabsztynie pojawiły się w filmie Giacomo Battiato "Karol. Człowiek, który został papieżem".        

W pobliżu

Rabsztyn

Sala Widowiskowa MOK

Francesco Nullo 29, Olkusz
Odległość: 2.89 km

Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego w Olkuszu

Szpitalna 34a, Olkusz
Odległość: 3.31 km

Muzeum Afrykanistyczne

Szpitalna 32, Olkusz
Odległość: 3.33 km

Bazylika kolegiacka św. Andrzeja Apostoła

Szpitalna 1, Olkusz
Odległość: 3.37 km

Kompleks Wypoczynkowo Rekreacyjny Czarna Góra

29 Listopada 12B, Olkusz
Odległość: 3.64 km

Restauracja Zajazd Pan Tadeusz

Kogutek 1a, Olkusz
Odległość: 2.59 km

Restauracja Weronika

Zederman 191, Olkusz
Odległość: 2.62 km

Restauracja Podzamcze

Rabsztyn 22, Olkusz
Odległość: 2.62 km

Restauracja i Pizzeria Finezja

Rabsztyńska 1a, Klucze
Odległość: 2.81 km

Restauracja Orientalna HaLong

Króla Kazimierza Wielkiego 65, Olkusz
Odległość: 2.98 km

Restauracja FARAON

Króla Kazimierza Wielkiego 61, Olkusz
Odległość: 3.01 km

Sala Widowiskowa MOK

Francesco Nullo 29, Olkusz
Odległość: 2.89 km

Muzeum Twórczości Władysława Wołkowskiego w Olkuszu

Szpitalna 34a, Olkusz
Odległość: 3.31 km

Muzeum Afrykanistyczne

Szpitalna 32, Olkusz
Odległość: 3.33 km

Bazylika kolegiacka św. Andrzeja Apostoła

Szpitalna 1, Olkusz
Odległość: 3.37 km

Kompleks Wypoczynkowo Rekreacyjny Czarna Góra

29 Listopada 12B, Olkusz
Odległość: 3.64 km

Biuro Obsługi Klienta

Infolinia:

801 000 781

poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00

Dotrzyj do 3 mln turystów
Dodaj swój obiekt

Sprawdź naszą ofertę!

Aplikacja dla właścicieli obiektów

Dowiedz się więcej