Regulamin akcji - Nocowanie.pl wspiera turystykę krajową

Regulamin akcji - Nocowanie.pl wspiera turystykę krajową

Regulamin akcji „Nocowanie.pl wspiera turystykę krajową”

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa  szczegółowe zasady związane z przystąpieniem do Akcji „Nocowanie.pl wspiera turystykę krajową” ogłoszonej przez Nocowanie.pl  Sp.  z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy  ul.  Nałęczowskiej 14,  20-701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000034316 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku,  VI Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym w wysokości 2 006 000 zł w całości wpłaconym, posiadająca nr NIP 7123194407, dotyczącej specjalnej oferty wsparcia dla miast, gmin, powiatów oraz województw.

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Nocowanie.pl usług związanych ze zgłoszeniem do Akcji.

 

3. Zasady  przystąpienia  do  Akcji    udostępniane  nieodpłatnie  pod  adresem  internetowym nocowanie.pl/nocowanie-pl-wspiera-turystyke-krajowa.html, w sposób, który umożliwia  pobranie,  utrwalenie  i  wydrukowanie Regulaminu.

 

4. Akcja skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego oraz  jednostek zajmujących się promocją turystyki (na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym) w tym dla Departamentu Turystyki w Ministerstwie, Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Miast oraz Gmin, a także Izb Gospodarczych, w tym Polskiej Izby Turystycznej. Akcja nie jest dostępna dla przedsiębiorców i osób będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

 

5. Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Akcji  w  drodze odrębnego oświadczenia  składanego  w  formie  elektronicznej  poprzez odznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

 

§ 2. Definicje


Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 

1.Nocowanie.pl –oznacza organizatora Akcji, spółkę Nocowanie.pl  Sp.  z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy  ul.  Nałęczowskiej 14,  20-701 Lublin, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000034316 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Świdniku,  VI Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym w wysokości 2 006 000 zł w całości wpłaconym, posiadająca nr NIP 7123194407.

 

2.Administrator Danych Osobowych–oznacza Nocowanie.pl  Sp.  z o. o. z siedzibą w Lublinie, przy  ul.  Nałęczowskiej 14,  20-701 Lublin.

 

3.Uczestnik -  jednostka samorządu terytorialnego,  jednostka zajmująca się promocją turystyki (na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym) w tym dla Departamentu Turystyki w Ministerstwie, Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych, Urzędów Wojewódzkich, Powiatowych, Miast oraz Gmin, a także Izb Gospodarczych, w tym Polskiej Izby Turystycznej. Z wyłączeniem przedsiębiorców i osób będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego,

 

4. Akcja–oznacza organizowaną przez Nocowanie.pl Akcję pod tytułem „Nocowanie.pl wspiera turystykę krajową”, której celem jest wsparcie sektora turystycznego w oparciu o specjalną ofertę kampanii reklamowej. Zgłoszenie  do  Akcji  możliwe jest pod adresem internetowym nocowanie.pl/nocowanie-pl-wspiera-turystyke-krajowa.html.

 

5.Regulamin– oznacza niniejszy regulamin, określający zasady przystąpienia do Akcji „Nocowanie.pl wspiera turystykę krajową” organizowanej przez Nocowanie.pl.

 

§ 3. Warunki udziału w Akcji


1.W ramach Akcji Nocowanie.pl oferuje Uczestnikom specjalny  rabat  z  kwoty 1.500,00 (słownie: tysiąc pięćset) złotych do kwoty 1 (słownie: jeden) zł netto plus należny podatek VAT, na emisję kampanii reklamowej.

 

2.W  ramach  kampanii  reklamowej Nocowanie.pl oferuje emisję kampanii online o wartości maksymalnie 1500 (słownie: tysiąc pięćset) zł przed  rabatem  specjalnym  bez VAT.

Kampania obejmuje ograniczoną liczbę powierzchni -  jedną z trzech emisji na łamach portalu:
a) artykuł sponsorowany

b) cykl dwóch postów na firmowym fanpage

c) baner w mailingu do turystów

 

3. Nocowanie.pl zastrzega,    wyemituje  kampanię  reklamową  dla  pierwszych 100 (słownie: stu) Uczestników, którzy przystąpią do Akcji i będą spełniać warunki określone Regulaminem, w tym nie więcej niż 33 artykułów sponsorowanych, nie więcej niż 33 cyklicznych postów i nie więcej niż 33 banerów w mailingu. Przy ustalaniu kolejności zgłoszeń będzie brana pod uwagę kolejność wpływu do Nocowanie.pl kompletnych zgłoszeń zamiaru skorzystania z Oferty oraz prawidłowa akceptacja planu emisji przez Uczestników.

 

4.Zgłoszenia do Akcji należy przesyłać w terminie do dnia 15.12.2020, a realizacja emisji kampanii reklamowej odbędzie się w  terminie  16.11.2020 –28.02.2021. Nocowanie.pl zastrzega  sobie  prawo zakończenia zbierania zgłoszeń przed w/w terminem w przypadku spełnienia warunków z ust. 3 powyżej przez co najmniej 100 Uczestników, w  tym nie więcej niż 33 artykułów sponsorowanych, nie więcej niż 33 cyklicznych postów i nie więcej niż 33 banerów w mailingu.

 

5.Przystąpienie do Akcji jest możliwe dla Uczestników korzystających z:

a) komputera z dostępem do Internetu,

b) jednej z przeglądarek internetowych

c) konta poczty elektronicznej e-mail.

 

6.W celu przystąpienia do Akcji Uczestnicy zobowiązani są do:

a)wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Akcji;

b)przesłania materiałów,  zgodnych  z  wymaganiami  technicznymi określonymi w Regulaminie;

c)zapoznania  się z  niniejszym Regulaminem oraz  akceptacji  jego postanowień, poprzez zaznaczenie pola o akceptacji Regulaminu na formularzu podczas rejestracji w Serwisie;

d)złożenia innych zgód i oświadczeń wymaganych w związku z udziałem w Akcji.

 

7.Formaty  reklamowe  w ramach Akcji i sugerowane docelowe parametry techniczne: 


a) artykuł sponsorowany

Artykuł będzie promowany na stronie głównej nocowanie.pl przez okres 1 dnia, po tym czasie nadal będzie widoczny w sekcji Aktualności. Artykuł może zawierać tylko jeden link zewnętrzny z atrybutem nofollow.  Sugerowana liczba znaków w tekście to od 3 000 do maksymalnie 10 000. Treść tekstu musi być autorska, przygotowana przez redakcję portalu w oparciu o nadesłane materiały, w przypadku kopiowania treści już opublikowanych artykułów, portal może odmówić publikacji. Publikacja zawiera jedno zdjęcie główne, bez wideo. Dodatkowo zawierają oferty obiektów noclegowych z portalu nocowanie.pl.

 

b) cykl dwóch postów na profilu firmowym na facebooku

Cykl dwóch angażujących postów na naszym firmowym fanpage na  faceboku, które posiada ok. 180 000 fanów. Treści publikowane są jako posty organiczne. Kreacje ustalane są indywidualnie. Przykładowe formaty na fb, szczegóły do uzgodnienia z działem social media

- Nocozagadka / zdjęcie w krzywym zwierciadle https://www.facebook.com/Nocowanie/posts/10157735334138437 

- Galeria kierunek Polska / co warto zobaczyć  
https://www.facebook.com/Nocowanie/posts/10157752657108437 

- Film / ciekawostki 
https://fb.watch/1IHHzYH8r-/ 

- Udostępnienie na profilu nocowanie.pl
https://www.facebook.com/Nocowanie/posts/10157797602518437

- Pocztówka z …
https://www.facebook.com/Nocowanie/posts/10157759621208437 


c) baner w mailingu

Baner o rozmiarach 600x200 w kontekstowym mailingu do turystów  zainteresowanych wyjazdami z naszej wewnętrznej bazy turystów, dzięki czemu mailingi są bardzo skuteczne. Wiadomości wysyłane są do turystów, którzy poszukiwali już wcześniej informacji o danej miejscowości czy regionie. Dodatkowo zawierają oferty obiektów noclegowych. Wysyłka do ok 10 000 subskrybentów.

 

8.Dokonując zgłoszenia do Akcji oraz składając oświadczenia, o których mowa powyżej Uczestnik oświadcza, że:

a)adres  e-mail oraz  numer  kontaktowy podany  w  formularzu  rejestracji  jest  poprawny  i aktywny;

b)ponosi odpowiedzialność za aktualność i poprawność wskazanych danych.

 

9.Nocowanie.pl zakwalifikuje do udziału w Akcji i umożliwi Uczestnikom emisję kampanii reklamowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu po spełnieniu przez Uczestników wszystkich warunków określonych Regulaminem.

 

10.Po przystąpieniu Uczestnika do udziału w Akcji oraz  po  poprawnej  weryfikacji  danych zawartych w formularzu i wymogów technicznych, Uczestnik na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym otrzyma szczegóły zlecenia oraz przewidywaną datę publikacji.

 

11. Przewidywany plan emisji nie podlega gwarancji i może być przez Nocowanie.pl modyfikowany.

 

12.Po zaplanowaniu i zatwierdzeniu kampanii Nocowanie.pl prześle do Uczestnika w formie email informację o planowanej dacie emisji.

 

13.Uczestnik akceptuje  zaplanowaną  przez  Nocowanie.pl  kampanię  poprzez  przesłanie emaila zwrotnego z oświadczeniem o akceptacji w terminie dwóch dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w pkt. 12. Z  uwagi  na  charakter  Akcji,  Nocowanie.pl  zastrzega  brak możliwości  zgłaszania  przez Uczestników uwag do planu emisji lub jego  modyfikacji. Brak  przesłania akceptacji  ze  strony Uczestnika we wskazanym terminie oznacza zaakceptowanie przez Uczestnika planu emisji.

 

14.Przystępując do Akcji Uczestnik zobowiązuje się do zapłaty kwoty wynagrodzenia za przeprowadzenie kampanii, w wysokości 1 zł (słownie: jeden zł) plus należny podatek VAT.

 

15.Nocowanie.pl zastrzega, iż w przypadku braku możliwości realizacji kampanii online w terminie do 28.02.2021 z powodu krótkiego czasu emisji kampanii online,  wydłuży okres emisji kampanii wybranej przez Uczestnika.

 

§ 4. Zasady udziału w Akcji


1.W ramach Akcji każdy Uczestnik może skorzystać z Akcji tylko raz, tj. wyemitować tylko jedną kampanię reklamową - jedną z trzech wybranych powierzchni (artykuł, post na fb, baner w mailingu).

 

2.W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Nocowanie.pl.

 

3.W Akcji nie mogą brać udział podmioty konkurencyjne wobec Nocowanie.pl. Przez podmioty konkurencyjne rozumiane są w szczególności portale noclegowe i turystyczne.

 

 4.Akceptacja przez Uczestnika niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z oświadczeniem i udzieleniem  zapewnienia  wobec  Nocowanie.pl,  że  kampania  reklamowa  nie  narusza jakichkolwiek  przepisów  prawa  oraz  że  Uczestnik   posiada   wszelkie   uprawnienia,   w szczególności z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych do materiału przesłanego w ramach Akcji, w zakresie niezbędnym do emisji, a emisja materiału  nie  narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.

Uczestnik równocześnie oświadcza i zapewnia, że emisja materiału reklamowego nie wiąże się z obowiązkiem zapłaty przez Nocowanie.pl jakiegokolwiek wynagrodzenia na rzecz twórców i/lub podmiotów praw pokrewnych uczestniczących przy jego tworzeniu  i  produkcji, pobieranych przez nich bezpośrednio lub za pośrednictwem organizacji zbiorowego  zarządzania  prawami  autorskimi  lub  prawami  pokrewnymi. 

Akceptacja  przez Uczestnika  Regulaminu  Akcji  oznacza  równocześnie,  że  Uczestnik  zgadza  się  na wykorzystanie  przez Nocowanie.pl materiałów reklamowych z uwzględnieniem znaków towarowych oraz ich nazw.

 

5.W  przypadku,  gdyby  emisja  materiału  reklamowego  spowodowała  naruszenie  jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich, a w szczególności: dóbr osobistych, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do znaków towarowych lub stanowiła czyn nieuczciwej konkurencji, Uczestnik  zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód i zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń zarówno osób trzecich, jak i Nocowanie.pl. Uczestnik zobowiązany jest również do zwrotu na rzecz Nocowanie.pl wszelkich kwot, które ten zobowiązany będzie ponieść tytułem jakichkolwiek świadczeń, opłat lub kar,  wskutek  emisji materiału reklamowego sprzecznego z prawem lub naruszającego prawa osób trzecich.

 

6.Akceptując Regulamin Akcji i przesyłając materiał reklamowy Uczestnik udziela Nocowanie.pl licencji niewyłącznej zezwalającej na korzystanie z praw autorskich i pokrewnych, wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do materiału reklamowego i korzystania  z materiału reklamowego na  wszystkich  znanych  polach eksploatacji, w szczególności w celu weryfikacji materiału reklamowego i emisji zgodnie ze zleceniami. W ramach udzielonej licencji Nocowanie.pl jest również uprawnione do dokonywania opracowań i modyfikacji materiałów reklamowych wynikających ze względów redakcyjnych i innych, w szczególności w celu   jego   poprawnej   emisji, prezentowania   w   trakcie   eksploatacji . Nocowanie.pl jest  uprawnione  do  korzystania z materiałów reklamowych zarówno  w  całości,  jak i   w    postaci    dowolnych  fragmentów . Uczestnik wyraża zgodę na późniejszą eksploatację tak stworzonych materiałów bez ograniczeń. Udzielona licencja  nie  jest  ograniczona  ani  czasowo  ani  terytorialnie. Uczestnik zobowiązuje się do niewypowiadania licencji określonej Regulaminem.

 

7. Nocowanie.pl jest uprawnione do odmowy dopuszczenia do Akcji, w tym odmowy emisji lub wstrzymania emisji materiału reklamowego w przypadku, gdy:

a)materiał został przygotowany w innym języku niż język polski;

b)w ocenie Nocowanie.pl materiał ten jest sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa, może prowadzić do naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich lub uzasadnionych interesów Nocowanie.pl;

c)przekaz handlowy może negatywnie wpłynąć na charakter lub styl serwisu nocowanie.pl, w którym ma być wyemitowany materiał reklamowy.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych


1.Administratorem Danych Osobowych Uczestników jest  Nocowanie.pl. Wprowadzone  w  formularzu  zgłoszeniowym  dane osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  w  celu  i  w  zakresie  niezbędnym  do  poprawnego przeprowadzenia Akcji.

 

2.Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników jest uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych w postaci umożliwienia udziału w Akcji i przeprowadzenia jej zgodnie z Regulaminem.

 

3.Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych  osobowych. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Nocowanie.pl  lub  na  adres  skrzynki  mailowej: iodo@grupawp.pl

 

§ 6 Naruszenie Regulaminu przez Uczestnika


1.Niedozwolone  jest  korzystanie  z usług świadczonych w ramach Akcji do celów sprzecznych z prawem lub niezgodnych z Regulaminem.

 

2.Niezależnie od konsekwencji wynikających z naruszenia prawa powszechnie obowiązującego, Nocowanie.pl uznaje za niedopuszczalne:

a) przesyłanie  w  ramach  Akcji materiałów i / lub danych o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszające prawa autorskie i zagrażających bezpieczeństwu lub integralności sieci;

b) wykorzystywanie udostępnionych w ramach Akcji narzędzi do rozpowszechniania treści reklamowych,    promocyjnych,  pornograficznych,  treści  naruszających  polskie  lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje lub normy moralne, obrażające godność lub naruszające dobra osobiste innych osób, popierające radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie itp.);

c) wykorzystywanie danych innych Uczestników celach niezwiązanych z Akcją;

 

3.Uczestnik,  który  korzysta  z udostępnionych  w  ramach  Akcji  narzędzi w  sposób niedopuszczalny, opisany w ust. 2 podlega sankcjom dotyczącym ograniczenia możliwości udziału w Akcji obejmującym m.in. wykluczenie z udziału Uczestników w Akcji.

 

 4.W przypadku nałożenia sankcji przez Nocowanie.pl, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być sporządzona na piśmie i przesłana przesyłką poleconą na adres Nocowanie.pl w terminie 14 dni od dnia nałożenia sankcji. Reklamacje złożone po terminie lub sporządzone w innej formie nie będą rozpatrywane.

 

5.Jeżeli naruszające Regulamin działanie Uczestnika wyrządziło Nocowanie.pl szkodę, w szczególności przez ograniczenie w całości lub części dostępności dla innych użytkowników, Nocowanie.pl może dochodzić od takiego Uczestnika roszczeń na drodze sądowej.

 

§ 7. Prawa autorskie i prawa pokrewne


1.Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do serwisu związanego z Akcją jako całości, oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, w szczególności do nazwy i logo Akcji oraz serwisu oraz użytych w serwisie innych logotypów podmiotów z grupy kapitałowej, do której należy Nocowanie.pl jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu na stronie internetowej przysługują Nocowanie.pl.

 

2.Materiały będące utworami w rozumieniu prawa autorskiego lub przedmiotami praw pokrewnych podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez potrzeby odrębnego zastrzeżenia, w szczególności bez konieczności składania żadnych oświadczeń przez Nocowanie.pl.

 

3.Zabronione  jest  bez  zgody Nocowanie.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności kopiowanie, rozpowszechnianie  lub  jakiekolwiek  inne  wykorzystywanie  w  całości   lub   we   fragmentach informacji, lub innych treści prezentowanych w Serwisie, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa powszechnego.

 

§ 8. Postanowienia końcowe


1.Regulamin obowiązuje od dnia 16.11.2020  r.

 

2.W   sprawach   nieuregulowanych   w Regulaminie  zastosowanie  mają  przepisy  powszechnie obowiązującego prawa.

 

3.W razie dokonania przez Nocowanie.pl zmian w Regulaminie, organizator poinformuje Uczestnika o każdej takiej zmianie Regulaminu, udostępniając aktualną treść Regulaminu.

 

4.Aktualny Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: nocowanie.pl/regulamin-akcji---nocowanie-pl-wspiera-turystyke-krajowa.html

Następny artykuł Co robić w ferie w Lublinie?

Komentarze

Zobacz również