REGULAMIN KONKURSU NOCOWANIE.PL MAGICZNE OGRODY

REGULAMIN KONKURSU NOCOWANIE.PL MAGICZNE OGRODY
§1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz czas trwania konkursu NOCOWANIE.PL MAGICZNE OGRODY na portalu nocowanie.pl. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora i Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

2. Organizatorem Konkursu jest NOCOWANIE.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Lublinie (20-701), ul. Nałęczowskiej 14 , KRS 0000343165, REGON 060600118, NIP 7123194407, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na portalu Nocowanie.pl dostępnym pod adresem www.Nocowanie.pl.

4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 03.07.2020 roku o godzinie 10:00:00 i kończy w dniu 05.07.2020 roku o godzinie 23:59:00.

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.).

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub nie spełniającym wymogów określonych w niniejszym Regulaminie.

7. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu będzie czuwała Komisja Konkursowa składająca się z osób wskazanych przez Organizatora.

8. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim, a po jego zakończeniu także odmówić wydania Nagrody w odniesieniu do Uczestnika, w stosunku do którego powziął uzasadnione podejrzenie o działanie sprzeczne z niniejszym Regulaminem, w szczególności manipulowanie wynikami Konkursu. Informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: marketing@nocowanie.pl. W przypadku sytuacji spornych dotyczących pozycji Uczestników w Rankingu w chwili zakończenia Konkursu lub innych wątpliwości związanych z procedurą Konkursu, decyzje rozstrzygające wyda Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji są ostateczne.

9. W razie wszelkich wątpliwości dotyczących przebiegu Konkursu, organem rozstrzygającym jest Komisja Konkursowa i posiada decydujący głos w tych sprawach.

10. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem należy kierować wyłącznie do Organizatora Konkursu.

11. Wszelkie informacje, w tym dane osobowe podawane przez Uczestnika Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi.

Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Konkursu następuje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27.04.2016 r., w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji i rozliczenia podatku z tytułu Konkursu.

Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu jest Organizator, który będzie przetwarzał je w celu organizacji Konkursu, tj. przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, a także wydania nagród oraz rozstrzygnięcia reklamacji w Konkursie, na czas do dnia zakończenia postępowań reklamacyjnych, nie później jednak niż 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia Konkursu. W przypadkach, w których postępowanie reklamacyjne będzie wymagało dłuższego czasu postępowania, czas przetwarzania danych osobowych zostanie stosownie przedłużony. Na potrzeby Konkursu przetwarzane są następujące dane uczestników: imię i nazwisko oraz adres mailowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Uczestnik Konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia oraz prawo do kontroli ich przetwarzania. Uczestnik posiada także prawo do uzyskania kopii danych. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na prawo przetwarzania danych, z którego skorzystano przed wycofaniem zgody. Podanie przez Uczestnika danych nie jest wymogiem ustawowym, jednak niezbędnym, aby wziąć udział w Konkursie.

12. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, ze zm.).

13. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje:
a. „Uczestnik” - osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu;
b. „Konkurs” - akcja mająca na celu promowanie Nocowanie.pl;
c. „Zadanie” - zadanie konkursowe, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu;
d. „Zwycięzca” - Uczestnik, który zostanie wybrany przez Komisję Konkursową;
e. „Nagroda” - nagrody opisane w § 5 ust. 1 Regulaminu;
f. „Serwis” - zespół logicznie powiązanych ze sobą stron internetowych.

§ 2. Uczestnicy Konkursu

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu są osobami posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych, a także które:
a. Posiadają adres mailowy umożliwiający wysłanie wiadomości. Dane Uczestnika zawarte  profilu konta e-mail muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
b. W przypadku zwycięstwa w Konkursie, prześlą niezbędne dane do przekazania Nagrody (tj. imię i nazwisko, oraz telefon kontaktowy), na adres e-mail: marketing@nocowanie.pl

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny.

3. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki uczestnictwa”).

4. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik Konkursu powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Regulamin udostępniony zostanie na stronie Nocowanie.pl i wchodzi w życie z dniem udostępnienia tj. 03.07.2020 roku.

5. Osoba, która przystępuje do Konkursu:
a. Tym samym wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych przez Organizatora Konkursu w związku z udziałem w Konkursie na zasadach i w trybie określonym w Regulaminie.
b. Oświadcza, iż została poinformowana o przysługujących jej prawach, które wynikają z postanowień ustawy o ochronie danych osobowych, tj. o prawie do dostępu do treści swoich danych oraz prawie do ich poprawiania, jak również o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
c. Przyjmuje do wiadomości, iż wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do otrzymania Nagrody.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora oraz inne osoby lub podmioty zaangażowane w przeprowadzenie Konkursu.

7. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

8. W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, Organizator może bez uprzedniego powiadomienia usunąć Uczestnika z udziału w Konkursie. Usunięcie jest równoznaczne z nieuwzględnieniem Uczestnika w Konkursie. Reklamacje oraz informacje w zakresie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: marketing@nocowanie.pl.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem.

10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
b. Połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogące spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych drogą elektroniczną.
c. Jakiekolwiek problemy wynikające ze sposobu działania Serwisu Nocowanie.pl.
d. Szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Nocowanie.pl
e. Naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

§ 3. Zasady Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest przez Organizatora.

2. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu wiadomości e-mail z imieniem i nazwiskiem oraz kreatywną odpowiedzią na zadanie konkursowe: ,,Napisz, dlaczego chciałbyś odwiedzić Magiczne Ogrody” na adres marketing@nocowanie.pl.

3. Użytkownik wysyłając odpowiedź wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie opublikowanie go w portalu internetowym www.nocowanie.pl oraz na profilu w portalu społecznościowym Facebook.com, dostępnym pod adresem www.facebook.com/nocowanie.

4. Wiadomości można wysyłać od momentu zamieszczenia wpisu informującego o konkursie do 05.07.2020 roku do godziny 23:59:00.

5. Uczestnik może dodać dowolną liczbę odpowiedzi.

6. Uczestnik może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę.

7. Komisja konkursowa wybierze najbardziej kreatywne i pomysłowe komentarze i na ich podstawie przyzna nagrody zwycięzcom konkursu.

8. Zabrania się wykorzystywania do celów konkursowych fikcyjnych adresów mailowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile i wykorzystywały je do uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się zasadne podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie wykorzystywały inne niż opisane w niniejszym Regulaminie dozwolone metody uzyskania korzyści w ramach Konkursu.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Zwycięzców pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Zwycięzców zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca traci prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora.

12. Reklamacje oraz informacje w przedmiocie usuniętych Uczestników zostaną udzielone wyłącznie na ich wyraźną prośbę skierowaną na adres mailowy: marketing@nocowanie.pl.

13. W sprawach spornych lub nieuregulowanych Regulaminem ostateczną decyzję podejmie Komisja Konkursowa.

§ 4. Tryb wyłonienia Zwycięzcy

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest łączne spełnienie warunków opisanych w §2 oraz §3 Regulaminu.

2. W Konkursie zostanie ogółem wyłonionych 3 Zwycięzców.

3. Komisja konkursowa wybierze zwycięskie, tj. najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi spośród wszystkich nadesłanych do dnia 07.07.2020 roku do godziny 15:00:00.

4. W terminie 3 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, Komisja Konkursowa ogłosi zwycięzcę. Informacja z wynikami pojawi się na portalu Nocowanie.pl.

5. Na podstawie kryteriów, o których mowa w §3 Regulaminu, Komisja Konkursowa przyzna Zwycięzcy Nagrodę.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą dla każdego zwycięzcy jest:
voucher do Magicznych Ogrodów (Trzcianki 92, 24-123 Janowiec) o wartości 122 zł brutto, do wykorzystania od 5 lipca 2020 roku do 29 września 2020 roku.
Voucher obejmuje: bilet grupowy dla 2 osób. Każdy z voucherów jest bezzwrotny- oznacza to, że voucher musi zostać wykorzystany w umówionym terminie.

2. Zwycięzca nie może zastrzec szczególnych właściwości Nagrody. Nagroda może zostać dostarczona jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody.

4. Każdy ze Zwycięzców otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie drogą mailową, w terminie 3 dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Zwycięzca jest zobowiązany w terminie 2 dni od daty otrzymania powiadomienia udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną na wskazany w powiadomieniu adres e-mail (marketing@nocowanie.pl) i przesłać dane adresowe niezbędne do dostarczenia Nagrody.

6. Jeżeli Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się ze Zwycięzcą lub nie otrzyma w terminie 2 dni odpowiedzi na przesłane powiadomienie o wygranej, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. Zwycięzca może złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody w ciągu 2 dni od otrzymania zawiadomienia o wygranej.

7. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji Uczestnika i dokonania wyboru innego Zwycięzcy (który uplasował się na kolejnym miejscu w Konkursie) względnie postanowienia o przepadku nagrody na rzecz Organizatora.

8. Vouchery zostaną przesłane pocztą na podany przez Zwycięzcę adres e-mail. Adres podany zostaje wyłącznie na potrzeby konkursu (w celu dostarczenia nagrody) i nie będzie wykorzystywany do celów marketingowych po jego zakończeniu.

§ 6. Reklamacje

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora: Nocowanie.pl Sp. z o.o., ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin z dopiskiem „Konkurs Nocowanie.pl Magiczne Ogrody” lub pocztą elektroniczną na adres: marketing@nocowanie.pl, w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu, adres do korespondencji jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku reklamacji składanej pisemnie).

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego.

§ 7 Postanowienia końcowe

1.    Niniejszy Regulamin został opublikowany na portalu Nocowanie.pl i wchodzi w życie z dniem 03.07.2020 r.

2.    W sprawach nie uregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.

Powodzenia!

Następny artykuł Pogoda w górach w sierpniu...

Komentarze

Zobacz również