Rozporządzenie rozszerzające lockdown. Kto może wynajmować noclegi?

Rozporządzenie rozszerzające lockdown. Kto może wynajmować noclegi?

W czwartek 15 kwietnia weszło w życie rozporządzenie przedłużające lockdown o kolejny tydzień. Określa ono aktualnie obowiązujące zasady oraz wyjątki od nich. Właścicieli obiektów noclegowych na pewno zainteresuje informacja, że dodano nową grupę, której nie dotyczy zakaz wynajmowania noclegów.

O przedłużeniu lockdownu kraju poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji prasowej, która miała miejsce w środę 14 kwietnia.

Aktualne obostrzenia. Co trzeba wiedzieć?


Aktualne rozporządzenie weszło w życie w czwartek 15 kwietnia 2021. Jak czytamy na stronie internetowej rządu:

Sytuacja epidemiczna w Polsce pogarsza się. Brytyjska mutacja koronawirusa powoduje, że liczba nowych zachorowań oraz osób hospitalizowanych znacząco rośnie. Dlatego, w trosce o zdrowie i życie obywateli, podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce. Dodatkowo rekomendujemy pracę zdalną wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.


Ze względów bezpieczeństwa ponownie zamykane są instytucje kultury oraz galerie handlowe (z wyjątkiem np. sklepów budowlanych, punktów usługowych takich jak fryzjer, aptek czy drogerii).

Rozporządzenie utrzymuje również obowiązkową kwarantannę dla wszystkich osób, które przyjeżdżają z Czech i Słowacji, oraz tych wracających do Polski transportem zbiorowym. W ramach obowiązujących obostrzeń do 3 maja 2021 zamknięte są obiekty noclegowe, z wyjątkiem hoteli robotniczych. Oprócz tego rozporządzenie wymienia kategorie gości, których zakaz nie dotyczy.


Kto może wynajmować noclegi? Pełna lista


Lista osób, którym można wynajmować noclegi pomimo obostrzeń, jest długa. Znajduje się na niej zarówno specyficzna kategoria obiektów noclegowych, jak też wiele grup zawodowych. Przedstawiamy, dla kogo dostępne są usługi noclegowe – mimo zakazu:

 • działać mogą hotele pracownicze oraz hotele dla pracowników sezonowych, które zostały ujęte w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.90.Z,

 • dla osób wykonujących zawód medyczny,

 • dla pacjentów oraz ich opiekunów w celu uzyskania świadczenia opieki zdrowotnej,

 • dla zawodników, trenerów oraz członków sztabów sportowych, biorących udział w zawodach,

 • dla sędziów sportowych oraz osób, które przeprowadzają kontrolę antydopingową przed zawodami,

 • dla członków załogi statku powietrznego oraz pracowników obsługujących lotniska i ruch lotniczy,

 • dla cudzoziemców, którzy nie mogą kontynuować podróży do swego miejsca zamieszkania lub pobytu,

 • dla osób wykonujących pracę lub świadczących usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,

 • dla kierowców wykonujących transport drogowy,

 • dla członków obsady pociągu oraz innych pracowników niezbędnych do wykonywania usług przewozu w ramach transportu kolejowego,

 • dla pracowników zarządcy infrastruktury kolejowej zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych,

 • dla osób wykonujących czynności zawodowe w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • dla pracowników podmiotów zapewniających ciągłość działania obiektów infrastruktury krytycznej systemu zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,

 • dla funkcjonariuszy służb oraz żołnierzy, a także pracowników cywilnych, którzy wykonują czynności służbowe,

 • dla żołnierzy wojsk sojuszniczych, którzy w Polsce przebywają czasowo,

 • dla osób, które wykonują prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu oraz innych inwestycjach towarzyszących temu projektowi,

 • dla zdających oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,

 • dla pełnomocników procesowych, obrońców i pełnomocników stron, stron postępowania karnego, cywilnego i sądowo-administracyjnego, ich przedstawicieli ustawowych, świadków, biegłych oraz tłumaczy sądowych, w dniu posiedzenia sądu lub przeglądania akt sprawy oraz w dniu poprzedzającym,

 • dla osób, które posiadają paszport dyplomatyczny oraz członków ich rodzin, w związku z wykonywanymi przez nie oficjalnymi funkcjami,

 • dla osób, realizujących w Polsce projekty inwestycyjne,

 • dla osób świadczących usługi przeglądu, konserwacji lub naprawy sprzętu i aparatury medycznej lub infrastruktury technicznej, a także urządzeń w zakładach przetwórstwa artykułów rolno-spożywczych,

 • dla osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie treści wykorzystywanych przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz nadawców posiadających koncesję w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych poza miejscem zamieszkania,

 • dla dziennikarzy w związku z wykonywanymi przez nich obowiązkami służbowymi,

 • dla pracowników Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex),

 • dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli, wykonujących obowiązki służbowe poza miejscem zamieszkania,

 • dla uczestniczących w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, zdających egzamin sędziowski i prokuratorski oraz wszystkich zaangażowanych w ich przebieg,

 • dla członków komisji i zespołów właściwych w sprawach egzaminów, egzaminów wstępnych na aplikację: adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą, a także dla osób uczestniczących w przygotowaniu i organizacji tych egzaminów;

 • dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy związane z uprawnieniami wynikającymi z przepisów o transporcie drogowym, kierujących pojazdami, przewozie towarów niebezpiecznych, dozorze technicznym,

 • dla członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych w trakcie prowadzenia badań,

 • dla uczestników i osób zaangażowanych w organizację lub obsługę delegacji państwowych lub oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych, które przybywają na zaproszenie przedstawicieli rządu,

 • dla aplikantów aplikacji sędziowskiej i aplikacji prokuratorskiej, oraz innych osób zaangażowanych w działanie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,

 • dla zdających oraz osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu końcowego na inspektora Inspekcji Ochrony Środowiska,

 • dla pracowników Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych,

 • dla lekarzy zdających Państwowy Egzamin Specjalizacyjny oraz przeprowadzających go egzaminatorów,

 • dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz dla członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej, którzy przeprowadzają konieczne w tym celu postępowanie kwalifikacyjne,

 • dla członków ekipy filmowej,

 • dla osób, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, zapewniających obsługę lub organizację wykonywania obowiązków służbowych przez osoby, o których mowa w lit. a,

 • dla zdających, ich opiekunów oraz innych osób uczestniczących w organizowaniu i przeprowadzaniu  w szkole artystycznej: egzaminu dyplomowego, badania przydatności, egzaminu wstępnego, egzaminu kwalifikacyjnego, sprawdzianu uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.

Aktualizacja 29.03.2021 r.

W najnowszym rozporządzeniu, opublikowanym w Dzienniku Ustaw 25 marca 2021 r., znalazł się nowy wyjątek. Od soboty na liście osób, które mogą korzystać z usług noclegowych mimo zakazu, znajdują się:

 • pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w związku z wykonywanymi poza miejscem zamieszkania obowiązkami zawodowymi.

Aktualizacja 09.04.2021 r.

Do powyższej listy dodano kolejny wyjątek, który dotyczy osób mogących korzystać z noclegów. Są to:

 • pracownicy organów administracji rządowej w związku z prowadzeniem poza miejscem zamieszkania, czynności kontrolnych na podstawie ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U.  z 2020 r. poz. 224) lub na podstawie przepisów odrębnych.


Aktualizacja 16.04.2021 r.

W najnowszym rozporządzeniu, które weszło w życie w czwartek 15 kwietnia, dodany został nowy punkt. Przedstawia on nową grupę zawodową, mogącą korzystać z usług w hotelach oraz innych obiektach noclegowych. Wyjątek dotyczy:

 • pracowników Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wykonujących czynności zawodowe w związku z prowadzeniem prac poszukiwawczych miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych, lub czystek etnicznych.

Aktualizacja 21.04.2021 r.

Dzisiaj weszło w życie rozporządzenie z dnia 20 kwietnia, w którym ujęto kolejne grupy zawodowe będące wyjątkiem od zakazu świadczenia usług noclegowych. Są to:

 • inspektorzy dozoru jądrowego, w związku z wykonywaniem przez nich zadań służbowych;

 • osoby uczestniczące w szkoleniach wymaganych do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej lub uprawnień do zajmowania stanowiska mającego istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;


 • zdający oraz osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej lub na stanowisko mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej;

 • zdający oraz osoby uczestniczące w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu czeladniczego lub egzaminu mistrzowskiego.

Źródło: Dziennik Ustaw / gov.pl

Następny artykuł Światowy Dzień Ziemi. Co i...

Komentarze (2)

Zwykły Polak

21 dni temu
Ich ból jest większy niż nasz

Emerytka

23 dni temu
beda otwarte galerie ha ndlowe 25 kwietnia jade po towar musze zanocowac 25/26 kwietnia co zrobic hotele dla mnie sa zamkniete

Zobacz również