Tarcza 6.0 dla przedsiębiorców. Kto skorzysta? (AKTUALIZACJA)

Tarcza 6.0 dla przedsiębiorców. Kto skorzysta? (AKTUALIZACJA)

We wtorek 14 grudnia 2020 r. prezydent podpisał ustawę dotyczącą tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Jest ona przeznaczona dla branż, które najbardziej ucierpiały podczas drugiej fali pandemii. Kto na pewno skorzysta ze wsparcia i na czym ma ono polegać?

Branżowa tarcza antykryzysowa została uchwalona przez sejm już 20 listopada 2020 r. Później była jednak rozpatrywana przez senat, który rekomendował jej rozszerzenie. Początkowo przewidywano pomoc dla 32 branż, teraz wiemy, że wsparcie otrzyma około 40 sektorów.

Jak czytamy w dokumencie:
Ustawa wprowadza do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy.


Czy z rozwiązań, które miałyby pomóc w utrzymaniu miejsc pracy skorzysta branża turystyczna?

Aktualizacja 20.01.2021 r.

Mamy dobre wiadomości dla przedsiębiorców świadczących usługi noclegowe. W dniu 19 stycznia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej 6.0! Firmy mogą liczyć na:
 • zwolnienie ze składek ZUS na następne dwa miesiące,
 • kolejną dotację dla mikro i małych przedsiębiorstw,
 • dodatkowe postojowe,
 • dopłatę do wynagrodzeń.

Co ważne, wsparcie trafi także do firm z branży turystycznej. Pomoc rozszerzono o sześć nowych kodów PKD! Tym razem ujęto również hotele oraz obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania.

 • 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
 • 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
 • 79.11.A działalność agentów turystycznych,
 • 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
 • 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Zapoznaj się z zasadami działania tarczy branżowej 6.0 i dowiedz się, na co może liczyć przedsiębiorca, który chce skorzystać ze wsparcia od rządu. Nowe rozwiązania będą obowiązywać od 1 lutego 2021 r.

Tarcza antykryzysowa 6.0. Kto otrzyma pomoc?


Jak wspominaliśmy, pomoc w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 otrzyma około 40 branż. Wsparcie trafi między innymi do:
 • branży turystycznej – skorzystają organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów;
 • branży gastronomicznej i kateringowej;
 • branży kulturalno-rozrywkowej – na pomoc mogą liczyć sektory estradowe, targowe czy też muzea;
 • branży sportowej – w ustawie ujęto kluby fitness, siłownie, baseny, aquaparki oraz uzdrowiska;
 • branży sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary),
 • branży edukacyjnej;
 • branży transportowej itp.

Tarcza antykryzysowa 6.0. Na czym polega pomoc?


Przepisy, które już niedługo wejdą w życie, przewidują następujące formy pomocy:

 • 2000 zł miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, które przysługuje przez trzy miesiące od daty złożenia wniosku;

 • jednorazowe świadczenie postojowe dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą;

 • zwolnienia ze składek ZUS;

 • tzw. małe dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw w wysokości 5 tysięcy zł.

Regulacje zaczynają obowiązywać na drugi dzień po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, co miało miejsce 15 grudnia 2020 r. Wyjątek stanowią kwestie dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji, które wchodzą w życie po trzech dniach od publikacji. Natomiast zwolnienie z ZUS i dodatkowe świadczenie postojowe zacznie obowiązywać, gdy upłynie czternaście dni od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Proponowane rozwiązania dotyczą trzymiesięcznego wsparcia, chociaż nie jest wykluczone, że możliwe będzie jego przedłużenie na kolejne tygodnie. Może się również zdarzyć włączenie do tarczy kolejnych branż. Rząd ma monitorować sytuację i reagować na nią na bieżąco.

Warunki jakie trzeba spełnić, by skorzystać z tarczy antykryzysowej 6.0


Ustawa o tarczy antykryzysowej przewiduje wsparcie dla branż szczególnie dotkniętych kryzysem spowodowanym covidem. Aby z niego skorzystać, należy spełniać określone kryteria oraz działać w jednym z sektorów wskazanych kodami PKD.

 

Zwolnienie ze składek ZUS za listopad

Ustawa (dodany ust. 10 do art. 31 zo) przewiduje zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 listopada 2020 r. do 30 listopada 2020 r.  Warunkiem zwolnienia jest:

 •     Prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 30 września 2020 r.
 •     Posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego na dzień 30 września 2020 r.
 •     Zgłoszenie do 30 czerwca 2020 r. podmiotu jako płatnika składek.
 •     Wykazanie, że przychód w listopadzie jest o co najmniej 40 proc. niższy, niż w listopadzie 2019 r.
 •     Przesłanie  deklaracji  rozliczeniowych  lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r. – do 31 grudnia 2020 r.
 •     Złożenie do ZUS wniosku do 31 stycznia 2021 r.

Płatnicy składek, którzy skorzystają ze zwolnienia, będą zobowiązani do złożenia deklaracji rozliczeniowej lub imiennego raportu miesięcznego za listopad do dnia 31 grudnia 2020 r., chyba że są zwolnieni z obowiązku jej składania. W przypadku opłacenia tych składek przez płatnika (np. do 15.12.), składki mogą podlegać zwrotowi lub będą zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań.

Umorzenie składek ZUS dla PKD:   47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z


Wydłużenie terminu dla PKD 55.10.Z oraz 79.12.Z na złożenie wniosku o umorzenie składek za okres od lipca do września 2020

Uwaga: Dla PKD  55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania) oraz 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki) na mocy dodanego art. 31 zp wydłużono czas na złożenie wniosku o umorzenie składek ZUS za okres od 1.07.2020 r. do 30.09.2020 r. Termin złożenia wniosku wydłużono do 15 stycznia 2021 roku. Jest to wydłużenie terminu dotyczącego umorzenia składek, które obowiązywało już wcześniej. Warunkiem tego umorzenia jest bycie zgłoszonym jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. Jeżeli składki zostały opłacone podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.


Świadczenie postojowe

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego w wysokości 2080 zł jeżeli na dzień 30 września 2020 r. prowadzili już swoją działalność, warunkiem jest również posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego. Warunkiem do otrzymania takiego świadczenia jest uzyskanie w październiku albo listopadzie 2020 r. niższego co najmniej o 40 proc. przychodu w stosunku do przychodu uzyskanego w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Świadczenie postojowe dla PKD:   47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Dodatkowe świadczenie postojowe

Osobom, które jako rodzaj przeważającej działalności, mają kod 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z przysługuje prawo do dodatkowego postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.


Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w wysokości 2 tys. złotych przez trzy miesiące

Zgodnie z nowo dodanym art. 15 gga przedsiębiorcy, którzy co do zasady nie zalegają z daninami do końca trzeciego kwartału 2019 roku, mogą ubiegać się o dofinasowanie do wynagrodzenia w kwocie 2000 zł na pracownika z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. To oznacza, że 2 tys. zł przysługuje na zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy. Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis.

Aby otrzymać wsparcie należy:

 •     prowadzić działalności na dzień 30 września 2020 r. i w tym dniu posiadać odpowiedni numeru kodu PKD jako dominujący na ten dzień.
 •     mieć przychód uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu 2019 roku,
 •     nie mieć przesłanek do upadłości, nie prowadzić postępowania restrukturyzacyjne lub likwidacyjnego.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników:

 •     których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Wynagrodzenie to za III kwartał 2020 roku wynosi 5168,93 zł, a zatem kwota graniczna (300%) to 15 506,79 zł.
 •     zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wnioski można składać do 28 lutego 2021 roku przez stronę www.praca.gov.pl - tak jak wnioski  z art. 15 g czy art. 15 gg.

Przez okres dofinasowania pracodawca nie może z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiedzieć umów o pracę.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla PKD:  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Mikropożyczka w wysokości do 5 tys. zł

Niektórzy mikro, a więc zatrudniający do 9 osób, i mali przedsiębiorcy zatrudniający do 50 osób, będą mogli się starać o dotacje do wysokości 5 tys. zł.  Dotacje ma przyznawać starosta ze środków Funduszu Pracy.

Warunki:

 •     otrzymają je  mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność na dzień 30 września 2020 roku,
 •     posiadanie odpowiedniego numeru kodu PKD jako dominującego na dzień 30 września 2020 r.,
 •     odnotowanie w październiku lub listopadzie 2020 roku spadku obrotów o co najmniej 40 proc. w stosunku do przychodu z października lub listopada 2019 roku.
 •     dotacja nie będzie mogła być udzielona firmie, która zawiesiła działalność na dzień 30 września 2020 roku.
 •     firmy, które wykażą ponad 40 proc. spadek przychodów, zyskają 5 tys. zł dotacji.  

Mikropożyczka  dla PKD:  47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.ZTABELA LISTY KODÓW PKD UPRAWNIAJĄCYCH DO WSPARCIA – TARCZA 6.0.

Kod musi być dominujący na dzień 30 września 2020 r.

Zwolnienie ze składek ZUS

Świadczenie postojowe

Dofinansowanie wynagrodzeń

Mikropożyczka

47.71.Z

47.71.Z

47.71.Z

47.71.Z

47.72.Z

47.72.Z

47.72.Z

47.72.Z

47.81.Z

47.81.Z

47.81.Z

47.81.Z

47.82.Z

47.82.Z

47.82.Z

47.82.Z

47.89.Z

47.89.Z

47.89.Z

47.89.Z

49.32.Z

49.39.Z

49.39.Z

49.39.Z

49.39.Z

56.10.A

56.10.A

56.10.A

56.10.A

56.10.B

56.10.B

56.10.B

56.10.B

56.21.Z

56.21.Z

56.21.Z

56.21.Z

56.29.Z

56.29.Z

56.29.Z

56.29.Z

56.30.Z

56.30.Z

56.30.Z

56.30.Z

59.11.Z

59.11.Z

59.11.Z

59.11.Z

59.12.Z

59.12.Z

59.12.Z

59.12.Z

59.13.Z

59.13.Z

59.13.Z

59.13.Z

59.14.Z

59.20.Z

59.14.Z

59.14.Z

59.20.Z

59.14.Z

59.20.Z

59.20.Z

74.20.Z

74.20.Z

74.20.Z

74.20.Z

77.21.Z

77.21.Z

77.21.Z

77.21.Z

79.90.A

79.90.A

79.90.A

79.90.A

79.90.C

82.30.Z

82.30.Z

79.90.C

82.30.Z

85.51.Z

85.51.Z

82.30.Z

85.51.Z

85.52.Z

85.52.Z

85.51.Z

85.52.Z

85.53.Z

85.53.Z

85.52.Z

85.53.Z

85.59.A

85.59.A

85.53.Z

85.59.A

85.59.B

85.59.B

85.59.A

85.59.B

86.10.Z

86.10.Z

85.59.B

86.10.Z

86.90.A

86.90.A

86.10.Z

86.90.A

86.90.D

86.90.D

86.90.A

86.90.D

90.01.Z

90.01.Z

86.90.D

90.01.Z

90.02.Z

90.02.Z

90.01.Z

90.02.Z

90.04.Z

90.04.Z

90.02.Z

90.04.Z

91.02.Z

91.02.Z

90.04.Z

91.02.Z

93.11.Z

93.11.Z

91.02.Z

93.11.Z

93.13.Z

93.13.Z

93.11.Z

93.13.Z

93.19.Z

93.19.Z

93.13.Z

93.19.Z

93.21.Z

93.21.Z

93.19.Z

93.21.Z

93.29.A

93.29.A

93.21.Z

96.01.Z

93.29.B

93.29.B

93.29.A

96.04.Z

93.29.Z

93.29.Z

93.29.B

 

96.01.Z

96.01.Z

93.29.Z

 

96.04.Z

96.04.Z

96.01.Z

 

 

 

96.04.Z

 

 

 Następny artykuł Dzień Babci i Dzień Dziadka

Komentarze (2)

Krzysiek

26 dni temu
Proszę uaktualnić tabelę, artykuł sobie tabela sobie - nie uwzględnia dodanych/rozszerzonych kodów PKD ;(

Mac

2 miesiące temu
Czy to jest ostateczna lista beneficjentów tej tarczy czy są jeszcze prowadzone jakieś działania aby firmy posiadające inne PKD skorzystały z tarczy? Np PKD 55.90.Z ?

Zobacz również